Списък с рецензенти на ръкописи в сп. „Реторика и комуникации“, бр. 40, юли 2019

 1. Проф. д-р Гергана Дачева – синтаксис, семиостилистика – СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии. Имейл: g_dacheva@abv.bg

 2. Проф. д-р Илияна Павлова – онлайн медии – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Имейл: il.pavlova@gmail.com

 3. Проф. д-р Милена Попова – семиотика, семиотика на рекламата, прагматика, когнитивна лингвистика, теория на комуникацията, СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии. Имейл: milena_rone@yahoo.com

 4. Доц. д-р Марина Джонова – лингвистика, етикет, комуникация – СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии. Имейл: mdjonova@gmail.com

 5. Доц. д-р Бистра Мизова – педагогическа комуникация – СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика. Имейл: bistra.mizova@gmail.com

 6. Доц. д-р Мая Русева – политология и политическа комуникация – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Имейл: mayorus@gmail.com

 7. Доц. д-р Соня Георгиева – педагогика и комуникации – Русенски университет „Ангел Кънчев“. Имейл: sonia1956@abv.bg

 8. Доц. д-р Даниела Колева – презентации и комуникации – ВУЗФ. Имейл: daniela@daniela.bg, dkoleva@city.academic.gr

 9. Доц. д-р Йосиф Нунев – интеркултурна комуникация Педагогически колеж Плевен на ВТУ Св. Св. Кирил и Методий”. Имейл: inunev@abv.bg

 10. Доц. д-р Евелина Христова – ПР, публични и медийни комуникации – НБУ. Имейл: echristova@nbu.bg

 11. Доц. д-р Валерия Кардашевска – сценична реч и публична реч – НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, катедра „Сценична реч“. Имейл: kardashevska@mail.bg

 12. Гл. ас. д-р Ия Петкова-Гуралова – организационна култура и делова комуникация – СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет. Имейл: iya.petkova@gmail.com , iya.petkova@feb.uni-sofia

 13. Гл. ас. д-р Десислава Караасенова – комуникации, лингвистика – СУ „Св. Климент Охридски“. Имейл: dkaraasenova@phls.unisofia.bg

 14. Д-р Нора Голешевска – визуална реторика и аргументация – Institute for Creative Civil Strategies. Имейл: artes.liberales@gmail.com

 15. Д-р Тодор С. Симеонов – реторика, виртуална педагогическа реторика, виртуална комуникация – треньор по „Едмодо“ и онлайн образование – Институт по реторика и комуникации. Имейл: teo.simeonov@gmail.com

 16. Д-р Десислава Добрева – виртуална реторика, онлайн комуникация – Институт по реторика и комуникации. Имейл: desi.dobreva@gmail.com

 17. Д-р Вяра Генова – реторика, джендър реторика и медийна комуникация – Институт по реторика и комуникации. Имейл: viaratg@abv.bg

 18. Д-р Кремена Георгиева – ПР, медийна реторика и реторика – Институт по реторика и комуникации. Имейл: kremena.g.georgieva@gmail.com

 19. Д-р Юлия Роне – комуникации и нови технологии – European University Institute, Florence, Italy. Имейл: juli_rone@yahoo.com

 20. Десислава Антова – реторика, медийна реторика и интернет комуникация. Българска телеграфна агенция. Имейл: antova.desy@gmail.com

Списание „Реторика и комуникации“, бр. 35, юли 2018 г. https://rhetoric.bg/, http://journal.rhetoric.bg/

Списъци с рецензенти на ръкописи в сп. „Реторика и комуникации“ са публикувани в следните броеве: брой 1 – 2011 г., брой 6 – 2012 г., брой 7 – 2013 г., брой 11 – 2014 г., брой 19 – 2015 г., брой 22 – 2016 г., брой 26 – 2017 г.

Reviewers of Rhetoric and Communications Journal, Issue 40, July 2019

 1. Prof. Gergana Dacheva, PhD – syntactic, semio-stilistic – Sofia University “St. Kliment Ohridski”. E-mail: g_dacheva@abv.bg

 2. Prof. Iliana Pavlova, PhD – journalism, online media, social media – St Cyril and St Methodius University of Veliko Turnovo. E-mail: il.pavlova@gmail.com

 3. Prof. Milena Popova, PhD – semiotic, semiotic of advertisement, pragmatic, cognitive linguistic, theory of communication – Sofia University “St. Kliment Ohridski. E-mail: milena_rone@yahoo.com

 4. Prof. Veselin Dafov – philosophy and argumentation – Sofia University “St. Kliment Ohridski. E-mail: vhdafov@phls.uni-sofia.bg

 5. Assos. Prof. Marina Djonova, PhD. – linguistic, etiquette and communication – Sofia University “St. Kliment Ohridski”. E-mail: mdjonova@gmail.com

 6. Assos. Prof. Bistra Mizova, PhD – pedagogical communication, phycology and education – Sofia University “St. Kliment Ohridski. E-mail: bistra.mizova@gmail.com

 7. Assos. Prof. Maya Russeva, PhD – political studies and political communication – St Cyril and St Methodius University of Veliko Turnovo. E-mail: mayorus@gmail.com

 8. Assoc. Prof. Sonya Georgieva – pedagogy and communication – University of Ruse “Angel Kanchev”. E-mail: sonia1956@abv.bg

 9. Assos. Prof. Daniela Koleva, PhD – presentations and communication – University of finance, business and entrepreneurship. E-mail:
  dkoleva@city.academic.gr

 10. Assos. Prof. Yosif Nunev – intercultural communication, pedagogical communication – Pedagogical Colleague – Pleven, University of Veliko Turnovo – E-mail: inunev@abv.bg

 11. Assoc. Prof. Evelina Hristova, PhD – Public Relations, media studies and public communication – Lecturer at New Bulgarian University. E-mail: christova@nbu.bg

 12. Assoc. Prof. Valeria Kardasehcska, PhD stage speech and public speakingNational Academy for Theatre and Film Arts, Department “Stage Speech”. E-mail: kardashevska@mail.bg

 13. Assist. Prof. Iya Petkova-Guralova – organsational culture and business communication – Sofia University “St. Kliment Ohridski. E-mail: iya.petkova@gmail.com , iya.petkova@feb.uni-sofia

 14. Desislava Karaasenova, PhD – communication, linguistic – Sofia University “St. Kliment Ohridski”. E-mail: dkaraasenova@phls.unisofia.bg

 15. Nora Goleshevska, PhD – visual rhetoric, argumentation and semiotic – Institute for Creative Civil Strategies. E-mail: artes.liberales@gmail.com

 16. Todor S. Simeonov, PhD – rhetoric, virtual pedagogical rhetoric, virtual communication Institute of Rhetoric and Communications – E-mail: teo.simeonov@gmail.com

 17. Desislava Dobreva, PhD – virtual rhetoric, online communication – Institute of Rhetoric and Communications – E-mail: desi.dobreva@gmail.com

 18. Viara Genova, PhD – rhetoric, gender rhetoric, media communication – Institute of Rhetoric and Communications – E-mail: viaratg@abv.bg

 19. Kremena Georgieva, PhD – PR, media communication and rhetoric – Institute of Rhetoric and Communications – E-mail: kremena.g.georgieva@gmail.com

 20. Jilia Eduards Rone, PhD – communication, new technology. European University Institute, Florence, Italy. E-mail: julia.rone@eui.eu

 21. Desislava Antova, PhD – Bulgarian Telegraph Agency. E-mail. реторика, медийна реторика и интернет комуникация. Българска телеграфна агенция. Имейл: antova.desy@gmail.com

Lists of reviewers of manuscripts in Rhetoric and Communications Journal are published in the following issues: Issue 1 – 2011, Issue 6 – 2012, Issue 7 – 2013, Issue 11 – 2014, Issue 19 – 2015, Issue 22 – 2016, Issue 26 – 2017, Issue 35 – 2018.

Rhetoric and Communications Journal. Issue 40, July 2019, https://rhetoric.bg, http://journal.rhetoric.bg/