Списък с рецензенти на ръкописи в сп. „Реторика и комуникации“,  януари 2023

Списък с рецензенти на ръкописи

в сп. „Реторика и комуникации“, бр. 54, януари 2023 г.

 

Рецензенти от чуждестранни университети

 1. Проф. Вероника Катермина (Veronika Katermina) (доктор на филологически на­уки). Тя е доктор на науките, преподавател е в Кубанския държавен уни­верситет, катедра „Английска филология“, Краснодар, Русия. Изследо­ва­тел­ските ѝ интереси са в областите: междукултурната комуникация, дискур­са, език. Експертизата ѝ е в областите: теория на комуникацията, дискурс ана­лиз, теория на номинацията и лексикография. Имейл: katermina@ yandex.ru
 2. Проф. Олена Александровна Семенец (Olena Olexandrivna Semenets), Катедра по журналистика и реклама в Киевския национален търговско-икономически университет. Доктор на филологическите науки. Научни интереси: Теория на сложните нелинейни системи, лингвистика, философия на езика, философия на медиите, критичен дискурсивен анализ на медийната сфера, медиите и човешката идентичност, екология на личността в света на медиите, семиотика на социалните комуникации, визуални комуникации, иновативни методи на обучение. Общо 150 научни публикации: монографии, глави в книги, статии и материали за конференции. Личен образователен сайт: http://mcmc.tilda.ws. Имейли: o.semenets@knute.edu.ua, olenasemenets@gmail.com.
 3. Доц. Дъглас Понтън (Douglas Ponton) е преподавател по английски език и превод в Департамента по политически и социални науки в Университета в Катания, Италия. Неговите научни интереси включват анализ на политическия дискурс, еколингвистика, социолингвистика, приложна лингвистика, прагма­тика и изследвания на критическия дискурс. Последните му публикации са: „For Arguments Sake: Speaker Evaluation in Modern Political Discourse“ and „Understanding Political Persuasion: Linguistic and Rhetorical Aspects“. Занимава се с изследване на политиката и с различни социални теми, включително ту­ризма, дискурса за медиацията, екологията, местния диалект и народните тра­диции, включително поговорки и блус. Имейл: dmponton@gmail.com
 4. Доц. Елена Крейчова (Elena Krejcova). Тя е доктор и преподавател в Катедрата по славянски науки, Факултет по изкуствата, Масариков университет в Бърно (Чешка република) (the Department of Slavonic studies, Faculty of Arts). Научни интереси: политическа лингвистика, социолингвистика, публична комуни­кация, контрастивна лингвистика на славянските езици, теория на превода. Имейл: ekrejcova@phil.muni.cz, https://www.phil.muni.cz/o-nas/zamestnanci-fakulty/23084-elena-krejcova
 5. Доц. Ким Грего (Kim Grego) е лектор по английски език и превод в Уни­вер­ситета в Милано, където преподава английски език и лингвистика. Изсле­до­вателските ѝ интереси включват изследвания в областта на превода, ESP (на­учен, медицински и политически дискурс), критичен жанров анализ и кри­ти­чен дискурсивен анализ. Тя ръководи изследователския екип в Универ­ситета в Милано “Age.Vol.A. ‒ Ageing, Volunteers, Assistants ‒ Multilingual tools for assisting the ageing” project, funded by Fondazione Cariplo (2018‒2021). Публикации: “From ‘dying well’ to ‘inducing a good death’: euthanasia in the British press (1864‒1949)” in Token, 2019” and “Transferring Knowledge to the People on the Web: Academic Resources on Charles Darwin on Facebook”, In M. Gotti, S. Maci, M. Sala (eds) 2020, Scholarly Pathways: Knowledge Transfer and Knowledge Exchange in Academia. Bern: Peter Lang. E-mail: kim.grego@unimi.it. Имейл: grego@unimi.it
 6. Д-р Виктория Одении (Victoria Odeniyi) има магистърска степен по препо­даване на английски език (Университет в Шефилд, Великобритания) и за­върш­ва докторантура по приложна лингвистика в Университета на Кентър­бъри „Крайст Чърч“, Великобритания. Тя е рецензент към International Journal of Mul­ti­cultural Education и English Language Teaching. Виктория Одении ръ­ко­води проекта Reimagining Conversations with Multilingual Students at the Uni­versity of the Arts, London. Тя е член на Decolonising Arts Institute и на Language Centre. Професионалните ѝ интереси са насочени към търсене на пресечни точ­ки между език, идентичност и академични практики, както към междукултур­ната комуникация. Имейл: odeniyi@arts.ac.uk
 7. Д-р Йоана Вову (Ioanna Vovou) е асистент в Panteion University of Social and Political Sciences (Атина, Гърция), в Департамента по комуникации, медии и култура. Тя е носител на титлата Maître de Conférences във френския държавен университет Université Paris XIII, където преподава от 2002 до 2007 година. Тя е пълноправен член на Center d’Etudes des Images et des Sons Médiatiques (CEISME / CIM, Парижки университет III-Сорбона Нувел). Нейните изсле­дователски интереси се фокусират върху връзката между медиите и об­щест­вото, върху медийния анализ и телевизионните изследвания, полити­ческите токшоу програми в гръцки телевизии; телевизионната реалност и телеви­зионната фантастика, медийната археология. Имейл: vovou@panteion.gr.
 8. Д-р Яня Жмавц (Janja Žmavc). Работи като научен сътрудник в Педагогическия изследователския институт в Любляна (the Educational Research Institute in Ljubljana), Словения. Научни интереси и експертиза: история на класическата реторика, реторична теория и практика, риторични средства за убеждаване (етос, патос, логос), аргументация, теория на аргументацията, езикова прагма­тика, дидактика на класическите езици и дидактика на реториката. Имей: zmavc@gmail.com
 9. Д-р Ха Ян, Лий (Ha Yann Lee). Доктор по политическите науки. Научни ин­тереси и експертиза: комуникационна политика, европейска езикова поли­тика, европейска идентичност, бежанци, имигранти. Преподавател в Hankuk Uni­versity of Foreign Stidies, Сеул, Корея. Имейл: E-mail: bulgariyann@gmail.com
 10. Д-р Юлия Едуардс Рене (Julia Rone). Доктор по комуникация и нови тех­но­логии. Научни интереси и експертиза: в областите политическа кому­никация, политически участия, медийната комуникация и онлайн кому­ника­цията. Док­то­рант в Европейски университетски институт, Флоренция, Италия (European University Institute, Florence, Italy). Постдокторант в University of Cambridge University, Department of Politics and International Studies (POLIS): Post-doctoral Research Associate. Имейл: rone@eui.eu, jr803@cam.ac.uk

Рецензенти от университети в България

 1. Проф.  д-р Веселин Дафов. Научни интереси и експертиза в областите ар­гументация, реторика, философия. Преподавател в СУ „Св. Климент Ох­ридски“, Философски факултет. Имейл: vhdafov@phls.uni-sofia.bg
 2. Проф. д-р Гергана Дачева. Научни интереси и експертиза в областите ко­муникация, синтаксис, семиостилистика. Преподавател в СУ „Св. Кли­мент Охридски“, Факултет по славянски филологии. Имейл: g_dacheva@abv.bg
 3. Проф. д-р Илияна Павлова. Научни интереси и експертиза в об­лас­ти­те ин­тернет комуникация, журналистика, онлайн медии, социални мре­жи. Пре­­подавател във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Ме­то­дий“. Имейл: il.pavlova@ts.uni-vt.bg
 4. Проф. д-р Милена Попова. Научни интереси и експертиза в облас­ти­те ко­муникация, теория на комуникацията, семиотика, семиотика на рек­ла­мата, прагматика, когнитивна лингвистика. Преподавател в СУ „Св. Кли­мент Охридски“, Факултет по класически и нови филологии. Директор на ма­гистърска програма „Семиотика, език, реклама“. Имейл: milena_rone@ yahoo.com
 5. Проф. д-р Христо Катранджиев е ръководител на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ в Университета за национално и световно сто­панство. Изпълнява и длъжността Главен секретар по дистанционно обуче­ние. Има дългогодишен опит като мениджър проекти в Агенцията за мар­кетингови изследвания „Прагматика“. Проф. Катранджиев има над 60 пуб­ликации в България и чужбина. Автор е на редица статии, монографии, учебници и учебни помагала в областта на маркетинга и рекламата. Имейл: hristokat@gmail.com
 6. Проф. д-р Даниела Колева. Научни интереси и експертиза в областите биз­нес комуникация, бизнес етикет и презентационни умения. Преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). Имейл: daniela@ daniela.bg, dkoleva@city.academic.gr
 7. Доц. д-р Биляна Тодорова. Тя е преподавател в Югозападния университет „Нео­фит Рилски“, Благоевград, Филологически факултет, Катедра по бъл­гарски език. Изследователските ѝ интереси са в областите: лингвистична сти­­листика и реторика, социолингвистика, прагматика, компютърно опо­средст­ван дискурс и др. E-mail: b_stoianova@hotmail.com; bilyanatodorova@ swu.bg
 8. Доц. д-р Бистра Мизова. Научни интереси и експертиза в областите педа­гогическа комуникация, психология и образование. Преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика. Имейл: bistra.mizova@ gmail.com
 9. Доц. д-р Валерия Кардашевска. Научни интереси и експертиза: публична реч и сценична реч. Преподавател в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, катедра „Сценична реч“, води курсове по невербална комуникация и реторика. Имейл: kardashevska@mail.bg
 10. Доц. д-р Владимир Досев, доктор по общо езикознание (приложна линг­вистика), доцент в катедра „Славянски езици“ към департамент „Езиково обучение“ на Икономически университет – Варна. Води курсове по ПР и бизнес комуникации, български език за чужденци. Научните му интереси и експертиза са в областите масови комуникации, манипулативен дискурс, медии и медийна комуникация. Имейл: vl_dosev@ue-varna.bg
 11. Доц. д-р Евелина Христова. Научни интереси и експертиза: публична ко­муникация, медийна комуникация, пъблик рилейшънс (ПР). Пре­пода­вател в Нов български университет по пъблик рилейшънс. Имейл: echristova@ nbu.bg
 12. Доц. д-р Ия Петкова-Гуралова. Научни интереси и експертиза: бизнес ко­муникация, организационна и корпоративна комуникация. Преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет по организационно по­ведение и корпоративна култура и комуникация. Имейл: iya.petkova@ gmail.com, iya.petkova@feb.uni-sofia
 13. Доц. дн Йосиф Нунев. Научни интереси и експертиза в областите интер­културна комуникация и педагогическа комуникация. Преподавател в Пе­да­го­гическия колеж – Плевен на ВТУ „Св. св. Кирил и Мето­дий“. Имейл: inunev@abv.bg
 14. Доц. д-р Марина Джонова. Научни интереси и експертиза в областите комуникация, бизнес етикет, лингвистика. Преподавател в СУ „Св. Кли­мент Охридски“, Факултет по славянски филологии. Имейл: mdjonova@ gmail.com
 15. Доц. д-р Мая Русева. Научни интереси и експертиза в областите по­ли­тическа комуникация и академична комуникация. Преподавател във Вели­котърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Имейл: mayorus@ gmail.com
 16. Доц. д-р Соня Георгиева. Научни интереси и експертиза в областите педа­го­гическа комуникации и интеркултурна комуникация. Преподавател в Ру­сенския университет „Ангел Кънчев“. Имейл: sonia1956@abv.bg
 1. Доц. д-р Мая Василева. Тя е главен асистент в катедра „Комуникация и аудио-визуална продукция“ към Факултета по журналистика и масови ко­муникации на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Доктор е по телевизионна журналистика (2012). Тя води лекционни курсове по телевизионно новинарство, работа с факти и данни в цифрова среда и управ­ление на продуцентски проекти. Изследователските ѝ интереси са свързани с журналистическата теория, телевизионното производство и прак­­тика, международното управление на телевизионните корпорации, из­следванията и адаптирането на глобалните формати, съдържанието на те­левизионните новини, управление и комуникация на факти и данни и точ­ната журналистика. Тя е автор на монографията „Ерата на вечерното ток­шоу: продуциране на вечерно токшоу за онлайн платформи“ (2021). Тя е автор на над 20 научни статии, глави от книги и глави от колективни моно­графии. Имейл: mdvasileva@ uni-sofia.bg.
 2. Гл. ас. д-р Десислава Караасенова. Научни интереси и експертиза: ко­му­никации, лингвистика. Преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, ка­тед­ра „Европеистика“. Имейл: dkaraasenova@phls.uni-sofia.bg
 3. Гл. ас. д-р Иво Ив. Велинов. Той е главен асистент по 3.1. Социология, антропология и науки за културата (допълнителни изследователски интереси за степен: културна трансформация) (2014) и доктор по 2.3. Философия (Фи­лософия на културата, политиката, правото и икономиката) (2012). Основни изследователски интереси в областта на семиотика на културата. Преподавателски интереси в областта на: семиотика, икономика на културата, културни и творчески индустрии, икономика на модата, общество и стилове на живот. Имейл: ivelinov@nbu.bg
 4. Гл. ас. д-р Илия Вълков е преподавател по медии и политика, медийна ре­гулация, радио и телевизионна журналистика в Университета за на­цио­нално и световно стопанство (УНСС). Защитава дисертация по кризис­на комуникация в Софийския университет, има магистърска степен по социо­логия и е магистър по връзки с обществеността. Автор е на моно­графията „Комуникация на граждански движения“, както и на много­бройни публи­кации. Научните му интереси са в областта на кризисната ко­му­никация, гражданските движения и институциите, публичната кому­никация, журна­листиката. Имейл: valkov@unwe.bg
 5. Гл. ас. д-р Радея Гешева e преподавател в катедра „Романистика“ към Факултета по класически и нови филологии в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Води курсовете „Превод от италиански на български език“, „Превод от български на италиански език“, „Устен превод“, „Памет и култура в италианската литература на 20. век“. Научните ѝ интереси са в областите италиански език, превод на художествена литература, семио­тика, реторика, комуникации и теория на литературата. Темата на нейната ди­сертация е „Език и памет в проекта Ecriture féminine: романите на На­талия Гинзбург, Дача Мараини и Елена Феранте“. Автор е на повече от 10 научни статии и доклади, като резултатите от изследванията са пред­ста­ве­ни на национални и международни конференции в България, Италия, Ру­мъния, Северна Македония, САЩ и Русия. Имейл: rgesheva@uni-sofia.bg.
 6. Д-р Вяра Генова. Научни интереси и експертиза: реторика, джендър ре­торика и медийна комуникация. Член на Института по реторика и кому­никации. Имейл:viaratg@abv.bg
 7. Д-р Десислава Антова. Научни интереси и експертиза: реторика, медийна реторика и интернет комуникация. Член на Института по реторика и кому­никации. Имейл:desy@gmail.com
 1. Д-р Десислава Добрева. Научни интереси и експертиза: виртуална ре­то­рика, онлайн комуникация. Член на Института по реторика и кому­никации. Имейл: desi.dobreva@gmail.com
 2. Д-р Кремена Георгиева. Научни интереси и експертиза: медийна реторика, онлайн комуникация, ПР. Член на Института по реторика и комуникации. Имейл: kremena.g.georgieva@gmail.com
 3. Д-р Ивет Тилева е бакалавър и магистър по ,,Международни икономически отношения“ в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Защитава през март 2020 г. дисертация на тема ,,Икономическата пси­хо­логия като фактор в МИО“. Тя е асистент към катедра ,,МИО и бизнес“ в УНСС. Има опит в областта на медиите, маркетинга и кому­ни­кацията в строителния сектор. Имейл: ivet.tileva@gmail.com
 4. Д-р Нора Голешевска. Научни интереси и експертиза: визуална рето­ри­ка, аргументация и семиотика. Експерт в Institute for Creative Civil Strategies. Имейл: artes.liberales@gmail.com

 

Lists of reviewers of manuscripts in Rhetoric and Communications Journal are published in the following issues: Issue 1 – 2011, Issue 6 – 2012, Issue 7 – 2013, Issue 11 – 2014, Issue 19 – 2015, Issue 22 – 2016, Issue 26 – 2017, Issue 35 – 2018, Issue 40 – 2019, Issue 42 – 2020, Issue 46 – 2021, Issue 50 – 2022, Issue 54 – 2023.

Rhetoric and Communications Journal. Issue 54, January 2023

http://rhetoric.bghttp://journal.rhetoric.bg/

Брой 54 на сп. „Реторика и комуникации“, януари 2023 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП4/72 от 16 декември 2022 г.

Issue 54 of the Rhetoric and Communications Journal (January 2023) is published with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP4/72 of December 16, 2022.

Reviewers of Rhetoric and Communications Journal,

Issue 54, January 2023

 

Reviewers from foreign universities

 

 1. Olena Olexandrivna Semenets is a Professor at the Department of Jour­nalism and Advertising, Kyiv National University of Trade and Economics. Doctor of Philological Sciences. Scientific Interests: Theory of Complex Non­linear Systems (Synergetics), Linguistic Synergetics, Philosophy of Language, Media Philosophy, Critical Discourse Analysis of Media Sphere, Media and Human Identity, Ecology of Personality in the World of Media, Semiotics of Social Communications, Visual Communications, Innovative Teaching Methods. A total of 150 scientific publications: monographs, book chapters, articles, and conference materials. Personal educational site: http://mcmc.tilda.ws. E-mails: o.semenets@knute.edu.uaolenasemenets@gmail.com.
 2. Veronika Katermina (Doctor of Philology). She is a Professor at the Kuban State University, Department of English Philology, Krasnodar, Russia. Her scientific interests are in the fields of intercultural communication, discourse and language. Her expertise is in the areas of communication theory, discourse analysis, nomination theory and lexicography. E-mail: veronika.katermina@ yandex.ru
 3. Prof. Douglas Mark Ponton. He is an Associate Professor of English Language and Translation at the Department of Political and Social Sciences, University of Catania. His research interests include political discourse analysis, ecolinguistics, sociolinguistics, applied linguistics, pragmatics and critical discourse studies. His recent publications include “For Arguments’ Sake: Speaker Evaluation in Modern Political Discourse” and “Understanding Po­litical Persuasion: Linguistic and Rhetorical Aspects”. As well as politics, his research deals with a variety of social topics including tourism, the discourse of mediation, ecology, local dialect and folk traditions, including proverbs and the Blues. E-mail: dmponton@gmail.com
 4. Prof. Elena Krejtsova. PhD. She is an Associate Professor at the Masaryk University in Brno (Czech Republic), Faculty of Arts, Department of Slavic Studies, Faculty of Arts. She teaches Political Linguistics, and Sociolinguistics. Her research interests and expertise are in the fields of Public Communication, Contrastive Linguistics in Slavic languages, Translation Theory. E-mail: ekrejcova@phil.muni.cz, https://www.phil.muni.cz/o-nas/zamestnanci-fakulty/ 23084-elena-krejcova
 5. Prof. Kim Grego is a lecturer of English Language and Translation at the University of Milan, where she teaches English Language and Linguistics. Her interests include Translation Studies, ESP (scientific, medical and political discourse), Critical Genre Analysis and Critical Discourse Studies applied to ethically debatable issues. She leads the University of Milan’s research unit of the “Age.Vol.A. – Ageing, Volunteers, Assistants – Multilingual tools for assisting the ageing” project, funded by Fondazione Cariplo (2018-2021). Her recent publications include: “From ‘dying well’ to ‘inducing a good death’: euthanasia in the British press (1864-1949)” in Token, 2019” and “Transferring Knowledge to the People on the Web: Academic Resources on Charles Darwin on Facebook”, In M. Gotti, S. Maci, M. Sala (eds) 2020, “Scholarly Pathways: Knowledge Transfer and Knowledge Exchange in Academia”. Bern: Peter Lang. E-mail: kim.grego@unimi.it
 6. Prof. Ioanna Vovou. Lecturer at the Panteion University of Social and Political Sciences (Athens, Greece), in the Department of Communication, Media and Culture. She has also the title of “Maître de Conférences” in the French public University “Université Paris XIII” where she was teaching for the period 2002-2007. She is a full member of the «Centre d’Etudes des Images et des Sons Médiatiques» (CEISME/CIM, University of Paris III-Sorbonne Nouvelle). Her research interests focus on the relation between the media and society, on media analysis and on television studies. She participates in international research projects and is the author of essays dealing with the history of television, the political talk shows on Greek television, social representations in reality TV and TV fiction, gendered representations in the media, inter­mediality and media archeology. E-mail: vovou@panteion.gr
 7. Professor Janja Žmavc. Doctor. Scientific interests and expertise are in the fields of history of classical rhetoric, rhetorical theory and practice, rhetorical means of persuasion (ethos, pathos, logos), argumentation, theory of argumen­tation, linguistic pragmatics, didactics of classical languages ​​and didactics of rhetoric. He works as a researcher at the Educational Research Institute in Ljubljana, Slovenia. E-mail: janja.zmavc@gmail.com
 8. Ha Yang, Yann Lee. Doctor of Political Science. Scientific interests and ex­pertise are in the fields of communication policy, European language policy, European identity, refugees, immigrants. She is a lecturer at Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, South Korea. E-mail: bulgariyann@gmail.com
 9. Victoria Odeniyi holds a Master’s degree in English Language Teaching (University of Sheffield, UK) and has completed her doctoral studies in Applied Linguistics at Canterbury Christ Church University, UK. She is a reviewer for the International Journal of Multicultural Education and the English Language Teaching Journal. Victoria Odeniyi leads the institutional research and de­velopment project Reimagining Conversations with Multilingual Students at the University of the Arts, London, where she is affiliated to the Decolonising Arts Institute and Language Centre. Her professional activities include teaching English in a Multilingual World at Goldsmiths, the University of London. Her professional interests focus on the intersection between language, identity and academic practices, as well as on critical approaches to intercultural commu­nication. E-mail: v.odeniyi@arts.ac.uk.
 10. Julia Rone. Doctor of Communication and New Technologies. Scientific in­terests and expertise are in the fields of political communication, political par­ticipation, media communication and online communication. PhD at the Euro­pean University Institute, Florence, Italy. Post-doctoral Research Associate at the University of Cambridge University, Department of Politics and Inter­na­tional Studies (POLIS): E-mail: julia.rone@eui.eu, jr803@cam.ac.uk

Reviewers from Universities in Bulgaria

 

 1. Gergana Dacheva, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of communication, syntactic, semio-stilistic. She is a lecturer at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. E-mail: g_dacheva@abv.bg
 2. Iliana Pavlova, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of Internet communication, journalism, online media, social media. She is a lec­turer at “St. Cyril and St. Methodius University” of Veliko Tarnovo. E-mail: il.pavlova@ts.uni-vt.bg
 3. Hristo Katrandjiev, PhD. Prof. Katrandjiev is Head of the Department of Marketing and Strategic Planning at the University of National and World Economy. He also holds the position of Secretary General for Distance Learning. He has led and participated in research on brand image, market segmentation, customer satisfaction, positioning, media habits, distribution efficiency, price sensitivity, product innovation, advertising effectiveness, neuromarketing re­actions of consumers and more. Prof. Katrandjiev has published over 60 publi­cations in Bulgaria and abroad. He is the author of a number of articles, mono­graphs, textbooks and teaching materials. E-mail: hristokat@gmail.com
 4. Milena Popova, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of communication, semiotic, semiotic of advertisement, pragmatic, cognitive lin­guistic, theory of communication. She is a lecturer at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. E-mail:milena_rone@yahoo.com
 5. Veselin Dafov. Scientific interests and expertise are in the fields of argumentation, rhetoric and philosophy. He is a lecturer at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. E-mail: vhdafov@phls.uni-sofia.bg
 6. Daniela Koleva, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of business communication and presentations skills. She is a lecturer at the University of finance, business and entrepreneurship. E-mail: dkoleva@city. academic.gr.
 7. Prof. Bilyana Todorova, PhD. She is an Associate Professor at South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Faculty of Philology, Department of Bulgarian language. Her research interests are on Linguistic Stylistics and Rhetoric, Sociolinguistics, Pragmatics, Computer-mediated Discourse, etc. E-mail: b_stoianova@hotmail.com; bilyanatodorova@swu.bg.
 8. Prof. Bistra Mizova, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of pedagogical communication, phycology and education. She is a lecturer at Sofia University “St. Kliment Ohridski. E-mail:bistra.mizova@gmail.com
 9. Prof. Evelina Hristova, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields ofmedia communication, public communication, Public Relations. She is a lecturer at the New Bulgarian University. E-mail: christova@nbu.bg
 10. Prof. Iya Petkova-Guralova. Scientific interests and expertise are in the fields of business communication, organisational and corporate communication. She is a lecturer at the Sofia University “St. Kliment Ohridski”. E-mail: iya. petkova@gmail.com, iya.petkova@feb.uni-sofia
 1. Assos. Prof. Marina Djonova, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of communication, business etiquette and linguistic. She is a lecturer at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. E-mail: mdjonova@gmail.com
 1. Prof. Maya Russeva, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of political communication, academic communication. She is a lecturer at “St. Cyril and St. Methodius”University of Veliko Tarnovo. E-mail: mayorus @gmail.com
 2. Prof. Sonya Georgieva, Phd. Scientific interests and expertise are in the fields of pedagogical communication and intercultural communication. She is a lecturer at the University of Ruse “Angel Kanchev”. E-mail: sonia1956@abv.bg
 3. Prof. Valeria Kardasehcska, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields ofpublic speaking and stage speech. She is a lecturer at the National Academy for Theatre and Film Arts, Department “Stage Speech”. E-mail: kardashevska@mail.bg
 4. Prof. Vladimir Dosev, PhD in General Linguistics (Applied Linguistics). He is a lecturer at the University of Economics – Varna and he teaches courses in PR and Mass Communications, Business Communications, Bulgarian for Foreigners. Research interests and expertise are in the areas of sociolinguistics, mass communications, manipulative discourse. E-mail: vl_dosev@ue-varna.bg
 5. Prof. Yosif Nunev, D.Sc. Scientific interests and expertise are in the fields of intercultural communication, pedagogical communication. He is a lecturer at the Pedagogical Colleague – Pleven, “St. Cyril and St. Methodius”University of Veliko Tarnovo. E-mail: inunev@abv.bg
 6. Prof. Maya Vasileva, PhD. She works as Chief Assistant Professor at the Department of Communication and Audiovisual Production” of Faculty of Journalism and Mass Communication at Sofia University “St. Kliment Ohridski. She is a Ph.D. in Journalism and Television Production (2012). She is a lecturer of courses in television news journalism, fact-checking and data journalism, communication management and television production. Her research interest resolves in journalism theory, television production and practice, international management of television corporations, research and adaptation of global formats, television news content, fact-checked and data issue communication, and precision journalism. She is the author of the monograph “The Late Night Talk Show Era: Late Night Talk Show Production for Digital Platforms”. She has authored and co-authored more than 20 research papers, book chapters, and chapters of collective monographs. E-mail: mdvasileva@uni-sofia.bg
 7. Prof. Desislava Karaasenova, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of communication, linguistic. She is a lecturer at the Sofia Uni­versity “St. Kliment Ohridski”. E-mail: dkaraasenova@phls.uni-sofia.bg
 8. Chief Assistant Ivo V. Velinov, PhD. He is Chief Assistant in 3.1. Sociology, Anthropology and Cultural Sciences (additional research interests for the degree: Cultural Transformation) (2014) and PhD, 2.3. Philosophy (Philosophy of Culture, Politics, Law and Economics) (2012). Main research interests are in the field: semiotics of culture. Teaching interests are in the field: semiotics, cultural economics, cultural and creative industries, fashion economics, society and lifestyles. E-mail address: ivelinov@nbu.bg
 1. Assist. Prof. Iliya Valkov, PhD is completed a doctorate at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. He is a lecturer in media and politics, media regulation, radio and television journalism at the University of National and World Economy (UNWE). He has defended a dissertation in crisis communication, has a master’s degree in sociology and a master’s degree in public relations. He is the author of the monograph „Communication of Civil Movements“, as well as numerous publications in the field of crisis communication, civil movements and insti­tutions, public communication, journalism. E-mail: valkov@unwe.bg
 2. Radeya Gesheva, PhD, is an assistant professor at the Department of Romance Studies at the Faculty of Classical and New Philologies, Sofia University “St. Kliment Ohridski”. She teaches the courses “Translation from Italian into Bulgarian”, “Translation from Bulgarian into Italian”, “Oral Translation”, “Memory and Culture in 20th Century Italian Literature. Her research interests are in the fields of the Italian language, translation of fiction, semiotics, rhetoric, communications and literary theory. Her dissertation topic is “Language and memory in the Ecriture féminine project: the novels of Natalia Ginzburg, Dacea Maraini and Elena Ferrante”. She is the author of more than 10 scientific articles and papers, and the results of her research have been presented at national and international conferences in Bulgaria, Italy, Romania, North Macedonia, USA and Russia. E-mail: rgesheva@uni-sofia.bg.
 1. Desislava Antova, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of rhetoric, media communication and Internet communication. She is a member of the Institute of Rhetoric and Communications. E-mail: desy@ gmail.com
 2. Desislava Dobreva, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of virtual rhetoric, online communication. She is a member of the Institute of Rhetoric and Communications – E-mail: desi.dobreva@gmail.com
 3. Viara Genova, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of rhetoric, gender rhetoric, media communication. She is a member of the Institute of Rhetoric and Communications – E-mail: viaratg@abv.bg
 4. Ivet Tileva, PhD. She holds a Bachelor’s and a Master’s degree in International Economic Relations from the University of National and World Economy (UNWE). In March 2020 she defended her dissertation on “Economic psy­chology as a factor in international economic relations”. She is an assistant at UNWE. She has experience in the field of the media, marketing and commu­nication in the construction sector. E-mail: ivet.tileva@gmail.com
 5. Kremena Georgieva, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of media rhetoric, online communication and Public Relations. She is a member of the Institute of Rhetoric and Communications. E-mail: kremena.g.georgieva@ com
 6. Nora Goleshevska, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of visual rhetoric, argumentation and semiotic. She is the chair of the Institute for Creative Civil Strategies. E-mail: artes.liberales@gmail.com

Lists of reviewers of manuscripts in Rhetoric and Communications Journal are published in the following issues: Issue 1 – 2011, Issue 6 – 2012, Issue 7 – 2013, Issue 11 – 2014, Issue 19 – 2015, Issue 22 – 2016, Issue 26 – 2017, Issue 35 – 2018, Issue 40 – 2019, Issue 42 – 2020, Issue 46 – 2021, Issue 50 – 2022, Issue 54 – 2023.

Rhetoric and Communications Journal. Issue 54, January 2023

http://rhetoric.bghttp://journal.rhetoric.bg/

Брой 54 на сп. „Реторика и комуникации“, януари 2023 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП4/72 от 16 декември 2022 г.

Issue 54 of the Rhetoric and Communications Journal (January 2023) is published with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP4/72 of December 16, 2022.