Списък с рецензенти на ръкописи в сп. „Реторика и комуникации“, бр. 50, януари 2022 г.

Рецензенти от чуждестранни университети

 1. Проф. Вероника Катермина (Veronika Katermina) (доктор на филологически науки). Тя е доктор на науките, преподавател е в Кубанския държавен университет, катедра „Английска филология“, Краснодар, Русия. Изследователските й интереси са в областите: междукултурната комуникация, дискурса, език. Експертизата й е в областите: теория на комуникацията, дискурс анализ, теория на номинацията и лексикография. Имейл: veronika.katermina@yandex.ru

 2. Проф. Олена Александровна Семенец (Olena Olexandrivna Semenets), Катедра по журналистика и реклама в Киевския национален търговско-икономически университет. Доктор на филологическите науки. Научни интереси: Теория на сложните нелинейни системи, лингвистика, философия на езика, философия на медиите, критичен дискурсивен анализ на медийната сфера, медиите и човешката идентичност, екология на личността в света на медиите, семиотика на социалните комуникации, визуални комуникации, иновативни методи на обучение. Общо 150 научни публикации: монографии, глави в книги, статии и материали за конференции. Личен образователен сайт: http://mcmc.tilda.ws. Имейли: o.semenets@knute.edu.ua, olenasemenets@gmail.com.

 3. Доц. Дъглас Понтън (Douglas Ponton) е преподавател по английски език и превод в Департамента по политически и социални науки в Университета в Катания, Италия. Неговите научни интереси включват анализ на политическия дискурс, еколингвистика, социолингвистика, приложна лингвистика, прагматика и изследвания на критическия дискурс. Последните му публикации са: “For Arguments Sake: Speaker Evaluation in Modern Political Discourse” and “Understanding Political Persuasion: Linguistic and Rhetorical Aspects”. Занимава се с изследване на политиката и с различни социални теми, включително туризма, дискурса за медиацията, екологията, местния диалект и народните традиции, включително поговорки и блус. Имейл: dmponton@gmail.com

 4. Доц. Елена Крейчова (Elena Krejcova). Тя е доктор и преподавател в катедрата по славянски науки, Факултет по изкуствата, Масариков университет в Бърно (Чешка република) (the Department of Slavonic studies, Faculty of Arts). Научни интереси: политическа лингвистика, социолингвистика, публична комуникация, контрастивна лингвистика на славянските езици, теория на превода. Имейл: ekrejcova@phil.muni.cz, https://www.phil.muni.cz/o-nas/zamestnanci-fakulty/23084-elena-krejcova

 5. Доц. Ким Грего (Kim Grego) е лектор по английски език и превод в Университета в Милано, където преподава английски език и лингвистика. Изследователските й интереси включват изследвания в областта на превода, ESP (научен, медицински и политически дискурс), критичен жанров анализ и критичен дискурсивен анализ. Тя ръководи изследователския екип в Университета в Милано “Age.Vol.A. – Ageing, Volunteers, Assistants – Multilingual tools for assisting the ageing” project, funded by Fondazione Cariplo (2018-2021). Публикации: “From ‘dying well’ to ‘inducing a good death’: euthanasia in the British press (1864-1949)” in Token, 2019” and “Transferring Knowledge to the People on the Web: Academic Resources on Charles Darwin on Facebook”, In M. Gotti, S. Maci, M. Sala (eds) 2020, Scholarly Pathways: Knowledge Transfer and Knowledge Exchange in Academia. Bern: Peter Lang. E-mail: kim.grego@unimi.it. Имейл: kim.grego@unimi.it

 6. Д-р Виктория Одении (Victoria Odeniyi) има магистърска степен по преподаване на английски език (Университет в Шефилд, Великобритания) и завършва докторантура по приложна лингвистика в Университета на Кентърбъри Крайст Чърч, Великобритания. Тя е рецензент към International Journal of Multicultural Education и English Language Teaching. Виктория Одении ръководи проекта „Reimagining Conversations with Multilingual Students at the University of the Arts, London“. Тя е член на Decolonising Arts Institute и на Language Centre. Професионалните й интереси са насочени към търсене на пресечни точки между език, идентичност и академични практики, както към междукултурната комуникация. Имейл: v.odeniyi@arts.ac.uk

 7. Д-р Йоана Вову (Ioanna Vovou) е асистент в Panteion University of Social and Political Sciences (Атина, Гърция), в Департамента по комуникации, медии и култура. Тя е носител на титлата «Maître de Conférences» във френския държавен университет «Université Paris XIII», където преподава от 2002 до 2007 година. Тя е пълноправен член на «Center d’Etudes des Images et des Sons Médiatiques» (CEISME / CIM, Парижки университет III-Сорбона Нувел). Нейните изследователски интереси се фокусират върху връзката между медиите и обществото, върху медийния анализ и телевизионните изследвания, политическите токшоу програми в гръцки телевизии; телевизионната реалност и телевизионната фантастика, медийната археология. Имейл: vovou@panteion.gr.

 8. Д-р Яня Жмавц (Janja Žmavc). Работи като научен сътрудник в Педагогическия изследователския институт в Любляна (the Educational Research Institute in Ljubljana), Словения. Научни интереси и експертиза: история на класическата реторика, реторична теория и практика, риторични средства за убеждаване (етос, патос, логос), аргументация, теория на аргументацията, езикова прагматика, дидактика на класическите езици и дидактика на реториката. Имей: janja.zmavc@gmail.com

 9. Д-р Ха Ян, Лий (Ha Yann Lee). Доктор по политически науки. Научни интереси и експертиза: комуникационна политика, европейска езикова политика, европейска идентичност, бежанци, имигранти. Преподавател в Hankuk University of Foreign Stidies, Сеул, Карея. Имейл: E-mail: bulgariyann@gmail.com

 10. Д-р Юлия Едуардс Рене (Julia Rone). Доктор по комуникация и нови технологии. Научни интереси и експертиза: в областите политическа комуникация, политически участия, медийната комуникация и онлайн комуникацията. Докторат в Европейски университетски институт, Флоренция, Италия (European University Institute, Florence, Italy). Постдокторант в University of Cambridge University, Department of Politics and International Studies (POLIS): Post-doctoral Research Associate. Имейл: julia.rone@eui.eu,  jr803@cam.ac.uk

Рецензенти от университети в България:

 1. Проф. д-р Веселин Дафов. Научни интереси и експертиза в областите аргументация, реторика, философия. Преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет. Имейл: vhdafov@phls.uni-sofia.bg

 2. Проф. д-р Гергана Дачева. Научни интереси и експертиза в областите комуникация, синтаксис, семиостилистика. Преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии. Имейл: g_dacheva@abv.bg

 3. Проф. д-р Илияна Павлова. Научни интереси и експертиза в областите интернет комуникация, журналистика, онлайн медии, социални мрежи. Преподавател във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Имейл: il.pavlova@ts.uni-vt.bg

 4. Проф. д-р Милена Попова. Научни интереси и експертиза в областите комуникация, теория на комуникацията, семиотика, семиотика на рекламата, прагматика, когнитивна лингвистика. Преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по класически и нови филологии. Директор на магистърска програма „Семиотика, език, реклама“. Имейл: milena_rone@yahoo.com

 5. Проф. д-р Христо Катранджиев е ръководител на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ в Университета за национално и световно стопанство. Изпълнява и длъжността Главен секретар по дистанционно обучение. Има дългогодишен опит като мениджър проекти в Агенцията за маркетингови изследвания „Прагматика“. Проф. Катранджиев има над 60 публикации в България и чужбина. Автор е на редица статии, монографии учебници и учебни помагала в областта на маркетинга и рекламата. Имейл: hristokat@gmail.com

 6. Доц. д-р Биляна Тодорова. Тя е преподавател в Югозападния университет „Неофит Рилски”, Благоевград, Филологически факултет, Катедра по български език. Изследователските й интереси са в областите: лингвистична стилистика и реторика, социолингвистика, прагматика, компютърно опосредстван дискурс и др. E-mail: b_stoianova@hotmail.com; bilyanatodorova@swu.bg

 7. Доц. д-р Бистра Мизова. Научни интереси и експертиза в областите педагогическа комуникация, психология и образование. Преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика. Имейл: bistra.mizova@gmail.com

 8. Доц. д-р Валерия Кардашевска. Научни интереси и експертиза: публична реч и сценична реч. Преподавател в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, катедра „Сценична реч“, води курсове по невербална комуникация и реторика. Имейл: kardashevska@mail.bg

 9. Доц. д-р Владимир Досев, доктор по общо езикознание (приложна лингвистика), доцент в катедра „Славянски езици” към департамент „Езиково обучение” на Икономически университет – Варна. Води курсове по ПР и бизнес комуникации, български език за чужденци. Научните му интереси и експертиза са в областите масови комуникации, манипулативен дискурс, медии и медийна комуникация. Имейл: vl_dosev@ue-varna.bg

 10. Доц. д-р Даниела Колева. Научни интереси и експертиза в областите бизнес комуникация, бизнес етикет и презентационни умения. Преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). Имейл: daniela@daniela.bg, dkoleva@city.academic.gr

 11. Доц. д-р Евелина Христова. Научни интереси и експертиза: публична комуникация, медийна комуникация, пъблик рилейшънс (ПР). Преподавател в Нов български университет по пъблик рилейшънс. Имейл: echristova@nbu.bg

 12. Доц. д-р Ия Петкова-Гуралова. Научни интереси и експертиза: бизнес комуникация, организационна и корпоративна комуникация. Преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет по организационно поведение и корпоративна култура и комуникация. Имейл: iya.petkova@gmail.com, iya.petkova@feb.uni-sofia

 13. Доц. дн Йосиф Нунев. Научни интереси и експертиза в областите интеркултурна комуникация и педагогическа комуникация. Преподавател в Педагогическия колеж – Плевен на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Имейл: inunev@abv.bg

 14. Доц. д-р Марина Джонова. Научни интереси и експертиза в областите комуникация, бизнес етикет, лингвистика. Преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии. Имейл: mdjonova@gmail.com

 15. Доц. д-р Мая Русева. Научни интереси и експертиза в областите политическа комуникация и академична комуникация. Преподавател във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Имейл: mayorus@gmail.com

 16. Доц. д-р Симеон Василев е преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Той е доктор по „Международна комуникация – Журналистика“. Дисертацията му е на тема „Лидерство в глобална медийна среда“. Специализира германистика в университета „Мартин Лутер“, Германия и журналистика в Би Би Си и Университета в Кардиф, Уелс. Научните му интереси са в областта на медиите и международните отношения. Имейл: simeonvassilev@gmail.com

 17. Доц. д-р Соня Георгиева. Научни интереси и експертиза в областите педагогическа комуникации и интеркултурна комуникация. Преподавател в Русенския университет „Ангел Кънчев“. Имейл: sonia1956@abv.bg

 18. Гл. ас. д-р Десислава Караасенова. Научни интереси и експертиза: комуникации, лингвистика. Преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „Европеистика“. Имейл: dkaraasenova@phls.uni–sofia.bg

 19. Гл. ас. д-р Иво Ив. Велинов. Той е главен асистент по 3.1. Социология, антропология и науки за културата (допълнителни изследователски интереси за степен: културна трансформация) (2014) и доктор по 2.3. Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката) (2012). Основни изследователски интереси в областта на: семиотика на културата. Допълнителни изследователски интереси в областта на: икономика на културата, културни и творчески индустрии, икономика на модата, семиотика на туризма, материално и нематериално културно наследство. Преподавателски интереси в областта на: семиотика, икономика на културата, културни и творчески индустрии, икономика на модата, общество и стилове на живот. Имейл: ivelinov@nbu.bg
 20. Гл. ас. д-р Илия Вълков е преподавател по медии и политика, медийна регулация, радио и телевизионна журналистика в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Защитава дисертация по кризисна комуникация в Софийския университет, има магистърска степен по социология и е магистър по връзки с обществеността. Автор е на монографията „Комуникация на граждански движения“, както и на многобройни публикации. Научните му интереси са в областта на кризисната комуникация, гражданските движения и институциите, публичната комуникация, журналистиката. Имейл: valkov@unwe.bg

 21. Гл. ас. д-р Мая Василева. Тя е главен асистент в катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“ към Факултета по журналистика и масови комуникации на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Доктор е по телевизионна журналистика (2012). Тя води лекционни курсове по телевизионно новинарство, работа с факти и данни в цифрова среда и управление на продуцентски проекти. Изследователските й интереси са свързани с журналистическата теория, телевизионното производство и практика, международното управление на телевизионните корпорации, изследванията и адаптирането на глобалните формати, съдържанието на телевизионните новини, управление и комуникация на факти и данни и точната журналистика. Тя е автор на монографията „Ерата на вечерното токшоу: продуциране на вечерно токшоу за онлайн платформи“ (2021). Тя е автор на над 20 научни статии, глави от книги и глави от колективни монографии. Ръководител е на магистърска програма „Продуцентство и креативна индустрия“. Тя е била изпълнителен директор на Асоциацията на филмовите и телевизионните продуценти в България. Имейл: mdvasileva@uni-sofia.bg.

 22. Д-р Вяра Генова. Научни интереси и експертиза: реторика, джендър реторика и медийна комуникация. Член на Института по реторика и комуникации. Имейл: viaratg@abv.bg

 23. Д-р Десислава Антова. Научни интереси и експертиза: реторика, медийна реторика и интернет комуникация. Член на Института по реторика и комуникации. Имейл: antova.desy@gmail.com

 24. Д-р Десислава Добрева. Научни интереси и експертиза: виртуална реторика, онлайн комуникация. Член на Института по реторика и комуникации. Имейл: desi.dobreva@gmail.com

 25. Д-р Кремена Георгиева. Научни интереси и експертиза: медийна реторика, онлайн комуникация, ПР. Член на Института по реторика и комуникации. Имейл: kremena.g.georgieva@gmail.com

 26. Д-р Ивет Тилева е бакалавър и магистър по ,,Международни икономически отношения” в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Защитава през март 2020 г. дисертация на тема ,,Икономическата психология като фактор в МИО”. Тя е хоноруван асистент към катедра ,,МИО и бизнес” в УНСС. Има опит в областта на медиите, маркетинга и комуникацията в строителния сектор. Имейл: ivet.tileva@gmail.com

 27. Д-р Нора Голешевска. Научни интереси и експертиза: визуална реторика, аргументация и семиотика. Експерт в Institute for Creative Civil Strategies. Имейл: artes.liberales@gmail.com

Списъци с рецензенти на ръкописи в сп. „Реторика и комуникации“ са публикувани в следните броеве: брой 1 – 2011 г., брой 6 – 2012 г., брой 7 – 2013 г., брой 11 – 2014 г., брой 19 – 2015 г., брой 22 – 2016 г., брой 26 – 2017 г., брой 35 – 2018 г., брой 40 – 2019 г., брой 42 – 2020 г., брой 46 – 2021 г., брой 50 – 2022 г.

Rhetoric and Communications Journal. Issue 50, 2022 January  http://rhetoric.bghttp://journal.rhetoric.bg/

Брой 50 на сп. „Реторика и комуникации“, януари 2022 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП3/75 от 18 декември 2021 г.

Issue 50 of the Rhetoric and Communications Journal (January 2022) is published with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP3/75 of December 18, 2021.