Сп. Реторика и комуникации, брой 44, юли 2020 г.

Сп. Реторика и комуникации, брой 44, юли 2020 г.

Реторика, визуална и вербална комуникация и аргументация

Думи на водещите брой 44

Проф. дн Иванка Мавродиева – Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Доц. дн Гергана Апостолова – Югозападен университет „Неофит Рилски“

Реторика, визуална реторика и визуална аргументация

The understanding of the human being and its relevance for persuasion Rafael Jiménez Cataño

On inference, understanding and interpretation of visual argumentation: Challenges and problems Igor Zagar

The construction of the enemy. The strategic use of rhetorical devices in new Italian populisms Paola Giorgis

Реторика и аргументация: анализи, тренинги, практики

A comparative rhetorical analysis of the speeches of Queen Elizabeth II after Princess Diana’s death and about the coronavirus crisis Iglika Kassabova

Вербални и визуални аргументи при изграждане на имиджа в туризма (Пъблик рилейшънс през призмата на думите и образите) Соня Алексиева

Аргументи, аргументация, етос Лалка Борисова

Гласът в реториката: проявления в новата дигитална реалност Валерия Кардашевска

Докторантски дебюти

Възникване и развитие на скулптурните симпозиуми: визуални и комуникативни измерения Антония Ангелова

Ефект на формулировката в международната бизнес комуникация Ивет Тилева

Представяне на книги

Come dirlo? Parole giuste, parole belle” (How to say it? Right words, beautiful words). (Adelino Cattani)Nora Golesehvska

Социални конфликти и медиен резонанс. Комуникационни проблеми в български медии (2007–2019) Любомир Стойков

Представяне на авторите

Брой 44 на сп. „Реторика и комуникации“, юли 2020 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП1/39 от 18 декември 2019 г.