Сп. „Реторика и комуникации”, брой 45, октомври 2020 г.

Сп. „Реторика и комуникации”, брой 45, октомври 2020 г.

Rhetoric and Communications Journal, Issue 45, October 2020

Педагогическа и академична комуникация

Pedagogical and Academic Communication

Думи на водещите

Editors’ Words

Академичен диалог и кроскултурен ракурс

Academic Dialogue and Cross-cultural Perspectives

Mending the Gap between the ‘Two Cultures’ through Intercultural Rhetoric – Adrea Valente

Academic Communication, Education and Social Status: The Case of South Korea – Lyudmila Atanasova

Features of the Educational Migration of Indian Students – Aigul Abdumutalipovna Abzhapparova

Педагогическа комуникация

Pedagogical Communication

Best Practices for Incorporating Race into the Communication Classroom – Nick J. Sciullo

Методика на преподаване чрез развиване на професионалните качества на гласа на университетския преподавателВеселина Раева

Обучението на съдебния оратор – традиции и новаторство – Мариета Ботева

Комуникация в университети, методи на преподаване и изследване

Communication at Universities, Teaching and Research Methods

Академична дейност и комуникация в работилницата по феноменология на политиката ARS – Мая Русева

Предимства и недостатъци на качествените и количествените методи, използвани в социалните науки Иван Ангелов

Изследователски проект

Research Project

IOW. A Contextualized Dictionary to Problematize Otherness Paola Giorgis

Представяне на книги

Book Reviews

Представяне на книгата „Английски език за комуникация в институциите на Европейския съюз. Теоретико-приложни аспекти“ – Иванка Мавродиева

Представяне на книгата „Изследвания върху културите. Културни ориентири на управлението“Янка Тоцева

Покана за научни публикации за брой 46, януари 2020 г.

Call for Papers – issue 46, January 2020

Покана за осмата научна конференция на Rhetorical Society of Europe

Call for Papers – 8th International Conference of Rhetorical Society of Europe

Покана за публикации в специално издание – Call for Papers (Special Issue) Discourse and Rhetoric amid COVID 19 Pandemic:

Представяне на авторите

Contributors

Брой 45 на сп. „Реторика и комуникации“, октомври 2020 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП1/39 от 18 декември 2019 г.

Issue 45 of the Rhetoric and Communications Journal (October 2020) is published with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP1/39 of December 18, 2019.

Издателско каре

Брой 45, октомври 2020 година,

Сп. „Реторика и комуникации“ / Rhetoric and Communications Journal

Сп. „Реторика и комуникации“

Главен редактор: проф. дн Иванка Мавродиева

Издател: Институт по реторика и комуникации

ISSN 1314-4464

Сайт на български език: https://rhetoric.bg/

Сайт на английски език: http://journal.rhetoric.bg/

Имейли: editors@rhetoric.bg , info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Коректор на български език: Надя Калъчева

Коректор и редактор на английски език: Дара Цветкова

Предпечат и уеб-версия: Пламен Иванов