Сп. „Реторика и комуникации“ Брой 50, Януари 2022 г.

Специален брой – Реторика на другостта

Rhetoric and Communications Journal

Issue 50, January 2022

10.55206/OTPA2026

Special Issue ̶ Rhetoric of Otherness

Думи на водещите

Editor’s Words

Andrea C. Valente  ̶  York University, Canada

Paola Giorgis  ̶  Independent Scholar and Teacher of English, Literature and Visual Arts, Italy

Nikolina Tsvetkova  ̶  Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria

Другостта: дискурси, етикети и стереотипи

Otherness: Discourses, Labels and Stereotypes

Who is the Other? ̶  Paola Giorgis doi:10.55206/wgkc7702

What’s in a Name? Asperger’s Syndrome in the Formation of Otherness ̶  Andrea C. Valente –  doi:10.55206/xkmg1497

Другостта: медии и виртуална среда

Otherness: Media and Virtual Environments

Becoming a Non-Other. Emigrant Narratives as an Integration Strategy ̶  Diana Vargolomova doi:10.55206/dkrn6317

Виртуален матриархат: онлайн общности на български жени  ̶  Ели Александрова doi:10.55206/medi3812

Другостта: литература и комуникация

Otherness: Literature and Communication

Self-Othering and Redemptive Narratives in Literature and the Arts ̶  Gabriela Ioana Mocan doi:10.55206/tktb6467

Modernity and Otherness: Based on Works of Bulgarian and Korean Literature ̶  Ludmila Atanasova doi:10.55206/wlqy6992

Различни научни гледни точки за границите на конструкта „тяло“  ̶Радея Гешева doi:10.55206/ewxy1091

Другостта: комуникация, политика, психология

Otherness: Communication, Politics and Phycology

Другият в политиката – ценност и деформации ̶  Татяна Буруджиева doi:10.55206/zywi7653

Проблемът на другостта през перспективата на психологията̶  Антонина Кардашева doi:10.55206/sgwg7426

Другостта: докторантски дебюти

Otherness: Doctoral Debuts / PhD Debutes

Езиково разнообразие и особености на езиковата политика в Молдова ̶  Екатерина Станова doi:10.55206/eksc1266

Трансформация от политическия към медийния дискурс в България: нови думи и експресивни словосъчетания ̶  Ирина Гъркова doi:10.55206/mtby7184

Представяне на авторите

Contributors

Списък с рецензентите

Reviewers

Брой 50 на сп. „Реторика и комуникации“, януари 2022 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП3/75 от 18 декември 2021 г.

Issue 50 of the Rhetoric and Communications Journal (January 2022) is published with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP3/75 of December 18, 2021.