Сп. „Реторика и комуникации“ Брой 50, Януари 2022 г.

Специален брой – Реторика на другостта

Rhetoric and Communications Journal

Issue 50, January 2022

Special Issue ̶ Rhetoric of Otherness

Думи на водещите

Editor’s Words

Andrea C. Valente  ̶  York University, Canada

Paola Giorgis  ̶  Independent Scholar and Teacher of English, Literature and Visual Arts, Italy

Nikolina Tsvetkova  ̶  Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria

Другостта: дискурси, етикети и стереотипи

Otherness: Discourses, Labels and Stereotypes

Who is the Other?  ̶  Paola Giorgis

What’s in a Name? Asperger’s Syndrome in the Formation of Otherness   ̶  Andrea C. Valente

Другостта: медии и виртуална среда

Otherness: Media and Virtual Environments

Becoming a Non-Other. Emigrant Narratives as an Integration Strategy  ̶  Diana Vargolomova

Виртуален матриархат: онлайн общности на български жени  ̶  Ели Александрова

Другостта: литература и комуникация

Otherness: Literature and Communication

Self-Othering and Redemptive Narratives in Literature and the Arts  ̶  Gabriela Ioana Mocan

Modernity and Otherness: Based on Works of Bulgarian and Korean Literature  ̶  Ludmila Atanasova

Различни научни гледни точки за границите на конструкта „тяло“  ̶  Радея Гешева

Другостта: комуникация, политика, психология

Otherness: Communication, Politics and Phycology

Другият в политиката – ценност и деформации   ̶  Татяна Буруджиева

Проблемът на другостта през перспективата на психологията  ̶  Антонина Кардашева

Другостта: докторантски дебюти

Otherness: Doctoral Debuts / PhD Debutes

Езиково разнообразие и особености на езиковата политика в Молдова  ̶  Екатерина Станова

Трансформация от политическия към медийния дискурс в България: нови думи и експресивни словосъчетания  ̶  Ирина Гъркова

Представяне на авторите

Contributors

Списък с рецензентите

Reviewers

Брой 50 на сп. „Реторика и комуникации“, януари 2022 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП3/75 от 18 декември 2021 г.

Issue 50 of the Rhetoric and Communications Journal (January 2022) is published with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP3/75 of December 18, 2021.