Сп. „Реторика и комуникации“, брой 53, октомври 2022 г.

Rhetoric and Communications, Issue 53, October 2022

Rhetoric and Communications, Issue 53, October 2022

Комуникацията през 21. век,

реторика и аргументация

 

Communication in the 21st Century,

Rhetoric and Argumentation

DOI: 10.55206/XAII6858

Водещите броя

 

Проф. д-р Йовка Тишева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Имейл: tisheva@uni-sofia.bg

Дн, д-р Антонина Кардашева

Нов български университет

Имейл: contact@drantoninakardasheva.com

 

Думи на водещите – DOI: 10.55206/LCNL8512 – стр.  5

Editor’s Words – DOI: 10.55206/LCNL8512 – стр. 7

Комуникация и общество

Communication and Society

Реторични и дискурсивни особености на кампаниите за предсрочни парламентарни избори в България през 2021 г. Катя Михайлова  – стр.9

– DOI: 10.55206/NDXH8776

Дигитална демокрация – същност и тенденции в динамичната комуникационна среда Ивелина Боевска  – стр. 28

–DOI: 10.55206/UMLX5963

Discursive Fields and Linguistic Patterns in the Online SpaceNatalia Ryabchenko, Olga Malysheva, Veronika Katermina, Anna Gnedash – стр. 46

– DOI: 10.55206/IXSR6007

Визуална комуникация в кандидатпрезидентските избори в България през 2021 г.Анелия Георгиева  – стр.  67

– DOI: 10.55206/BUHH2486

Комуникация, медии, бизнес

Communication, Media, Business

Платформи за компенсиране на дефицити в съвременната журналистика – Илия Вълков  – стр. 87

– DOI: 10.55206/VKCQ7042

Блогове и блогърството: видове и проявления Розалина Божилова –  стр. 108

– DOI: 10.55206/GXVE9862 

The Role of Virtual Communities in the Brand-consumer Relationship in the Romanian EcotourismLavinia Enache –  стр. 122

– DOI: 10.55206/QMWX6772 

Комуникация и образование

Communication and Education

Промени в комуникацията във висшето образование по време на пандемията: нагласите на преподавателите Антоанета Гетова –  стр. 143

– DOI: 10.55206/YURH3191 

Othering in EFL Hybrid Learning in the Algerian Higher Education ContextZeyneb Khaldi, Hana Aissaoui –  стр.156

 – DOI: 10.55206/OWNQ6638

Студентски дебюти

Student Debuts

The Methods of Disinformation in the Russia-Ukraine WarArmin Kuźmiński  – стр. 167

– DOI: 10.55206/VTXC7801

Identity and European Identity in Normative Documents and PresentationsAgnieszka Budzisz  – стр. 172

– DOI: 10.55206/YRXU6942

Представяне на книги

Book Review

Лингвистичната шекспириада на Ранди Харис. Езиковата война  за теоретичния облак на Чомски Симеон Василев – стр. 177

–DOI: 10.55206/XWHA2957

Представяне на авторите / Contributors – стр. 187

Издателско каре

Брой 53, октомври 2022 година

Сп. „Реторика и комуникации“

Главен редактор: проф. дн Иванка Мавродиева

Издател: Институт по реторика и комуникации

ISSN 1314-4464

Сайт на български език: http://rhetoric.bg/

Сайт на английски език: http://journal.rhetoric.bg/

Имейли: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Коректор и редактор на български език: Надя Калъчева

Коректор и редактор на английски език: Дара Цветкова

Предпечат: Издателство „ИТИ“

 

Publishing information

Issue 53, October 2022

Rhetoric and Communications Journal

Editor-in-Chief: Prof. Ivanka Mavrodieva

Publisher: Institute of Rhetoric and Communications

ISSN 1314-4464

Website in Bulgarian: https://rhetoric.bg/

Website in English: http://journal.rhetoric.bg/

E-mails: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Proofreader and Editor in Bulgarian: Nadia Kalacheva

Proofreader and Editor in English: Dara Tsvetkova Prepress: “ITI” Press