Сп. „Реторика и комуникации“, брой 55, април 2023 г. Rhetoric and Communications, Issue 55, April 2023

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 55, април 2023 г.

Rhetoric and Communications, Issue 55, April 2023

 

Реторика, публична, медийна и академична комуникация 

Rhetoric, Public,  Media and Academic Communication

DOI 10.55206/HQTW1810

 

Водещите броя

 

Доц. д-р Симеон Василев

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Имейл: sivasilev@uni-sofia.bg

Проф. д-р Янка Тоцева

Университет за национално и световно стопанство

Имейл: yanka.totseva@unwe.bg

 

Думи на водещите – DOI 10.55206/AOXD6984 – 3

Editor’s Words – DOI 10.55206/AOXD6984 – 6

Реторика, публична и медийна комуникация

Rhetoric, Public and Media communication

The Rhetoric of Trust in Local News Media: Proximity as a Quintessential News Quality – A. W. M. (Willem) Koetsenruijter, C. (Jaap) de Jong – DOI 10.55206/YGYX6312 – 9

Реторичен анализ на виртуалната визуална комуникация във Фейсбук относно евроатлантизмаДесислава Антова – DOI 10.55206/LIFX7557 –  38

ПР стратегията като принцип на поведение и линия на довериеДимитрина Стефанова – DOI 10.55206/IFJX5325 – 61

Комуникиране на европейската политика на сближаване: теоретичен обзорАсения Димитрова – DOI 10.55206/SYPF4028  – 75

Академична и стратегическа комуникация

Academic and Strategic Communication

Education and Academic Communication: Functions and IntersectionsIvan V. Cvetanović – DOI 10.55206/FKET4524 – 91

Докторантското обучение в България в светлината на Болонския процес и Европейското образователно пространствоНадя Бирежакли –  DOI 10.55206/GSUZ9933 – 103

Децентрализация и интернационализация на докторантското обучение в Германия по примера на Свободния университет в БерлинАдриана Тонева – DOI 10.55206/HJBJ3972 – 118

Представяне на книги

Book Review

Представяне на книгите на Венцислав Бондиков „PR като обект на познание. Към философията на пъблик рилейшънс“ и „Критични дебати за PR“Иванка МавродиеваDOI 10.55206/NAIA4034 – 136

Представяне на авторите / Contributors – 141

 

Издателско каре

Брой 55, април 2023 година

Сп. „Реторика и комуникации“

Главен редактор: проф. дн Иванка Мавродиева

Издател: Институт по реторика и комуникации

ISSN 1314-4464

Сайт на български език: http://rhetoric.bg/

Сайт на английски език: http://journal.rhetoric.bg/

Имейли: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Коректор и редактор на български език: Надя Калъчева

Коректор и редактор на английски език: Дара Цветкова

Предпечат: Издателство „ИТИ“

 

Publishing information

Issue 55, April 2023

Rhetoric and Communications Journal

Editor-in-Chief: Prof. Ivanka Mavrodieva

Publisher: Institute of Rhetoric and Communications

ISSN 1314-4464

Website in Bulgarian: https://rhetoric.bg/

Website in English: http://journal.rhetoric.bg/

E-mails: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Proofreader and Editor in Bulgarian: Nadia Kalacheva

Proofreader and Editor in English: Dara Tsvetkova

Prepress: “ITI” Press

 

Брой 55 на сп. „Реторика и комуникации“, април 2023 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП4/72 от 16 декември 2022 г.

 

Issue 55 of the Rhetoric and Communications Journal (April 2023) is published

with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP4/72

of December 16, 2022.