Сп. „Реторика и комуникации“, брой 56, юли 2023 г. – Rhetoric and Communications, Issue 56, July 2023

 

Реторика, комуникация, диалог, образование

Rhetoric, Communication, Dialogue, Education

DOI 10.55206/BSZP6848

 

Водещите броя

 

Проф. д-р Йовка Тишева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Имейл: tisheva@uni-sofia.bg

Доц. д-р Калина Йочева

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Имейл: yocheva@abv.bg

 

Думи на водещите – DOI 10.55206/QAGU7786 – стр.3

Editors’ Words – DOI 10.55206/QAGU7786 – стр. 5

 

Реторика, комуникация, диалог

Rhetoric, Communication, Dialogue

 

Диалог, монолог и хронотоп на съвременния интелектуалец – Катя Михайлова – DOI 10.55206/TGDD3247 – стр. 7

Linguistic and Rhetorical Features of Dialogue on Rhetorical Topics between a Human and Chatbot GPT – Ivanka Mavrodieva – DOI 10.55206/CIKP7841 – стр.22

Тялото като диалогичен и монологичен конструкт в италианската литература на ХХ векРадея Гешева – DOI 10.55206/BQFK7571 – стр.46

 

Комуникация, диалог, образование

Communication, Dialogue, Education

 

Language Education and Cross-curricular Teaching in a Tertiary Setting – Nikolina Tsvetkova – DOI 10.55206/EDET8978 – стр.57

Развитие на уменията за диалогично устно общуване у учениците в начална училищна възраст – Мая Сотирова – DOI 10.55206/DUDQ6184 – стр.69

Mодели за концептуализиране на доверието в педагогическата комуникация между учители и родители – Гергана Кътева – DOI 10.55206/VZHI1754 – стр.81

Съвременни подходи при усъвършенстване на гласово-говорните умения на оратора и презентатора – Валерия Кардашевска – DOI 10.55206/ATXP6560 – стр.102

 

Комуникация, библиотеки, бизнес

Communication, Libraries, Business

 

Комуникацията „потребител-информация“ в библиотеките като модел на поведение: традиции и нови проявления – Боряна Козарева – DOI 10.55206/MUIQ6537 – стр.119

Communication and Decision-making in Public and Private Organisations in Bulgaria – Daniel Vasilev – DOI 10.55206/QNMN3490 – стр.133

 

Представяне на книга

Book Review

Представяне на книгата на Иво Ив. Велинов „За туризма. Пет туристически разходки в икономика на културата и наследството“. Семиотичен пътеводител в туризма – Стефан Серезлиев – DOI 10.55206/CZOH2668 – стр.143

 

Представяне на авторите / Contributors стр.148

 

Издателско каре

Брой 56, юли 2023 година

Сп. „Реторика и комуникации“

Главен редактор: проф. дн Иванка Мавродиева

Издател: Институт по реторика и комуникации

ISSN 1314-4464

Сайт на български език: http://rhetoric.bg/

Сайт на английски език: http://journal.rhetoric.bg/

Имейли: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Коректор и редактор на български език: Надя Калъчева

Коректор и редактор на английски език: Дара Цветкова

Предпечат: Издателство „ИТИ“

 

Publishing information

Issue 56, July 2023

Rhetoric and Communications Journal

Editor-in-Chief: Prof. Ivanka Mavrodieva

Publisher: Institute of Rhetoric and Communications

ISSN 1314-4464

Website in Bulgarian: https://rhetoric.bg/

Website in English: http://journal.rhetoric.bg/

E-mails: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Proofreader and Editor in Bulgarian: Nadia Kalacheva

Proofreader and Editor in English: Dara Tsvetkova

Prepress: “ITI” Press

 

Брой 56 на сп. „Реторика и комуникации“, юли 2023 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП4/72 от 16 декември 2022 г.

Issue 56 of the Rhetoric and Communications Journal (July 2023) is published with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP4/72 of December 16, 2022.