Сп. „Реторика и комуникации“, брой 57, октомври 2023 г.

Rhetoric and Communications, Issie 57, October 2023

 

Реторика, семиотика и комуникации през 21. век

Rhetoric, Semiotics and Communications in 21st Century – DOI 10.55206/YXWE6992

Водещ броя                                               

Проф. дпсн Толя Стоицова

Нов Български университет

Имейл: tstoitsova@nbu.bg

 

Думи на водещия DOI 10.55206/GPTC5674 – 3

Editor Words DOI 10.55206/GPTC5674 – 5

 

Реторика и семиотика

Rhetoric and Semiotics

Linguistic and Rhetorical Features of Donald Trump’s Communication StyleAzad Mammadov and Maryam IsgandarliDOI 10.55206/TLGC2544 –  7

Интенционални състояния и Богородична иконография: радостта. Семиотичен и визуален анализМирослав Дачев  – DOI 10.55206/KDVV6790 – 22

Публична комуникация

Public Communication

Communicative and Economic Dimensions of the Relationship Between Framing Effect and Organ DonationIvet TilevaDOI 10.55206/TUGE6545 – 44

Комуникационен мениджмънт на факти и данни: методически и педагогически измерения Мая ВасилеваDOI 10.55206/RMNK6954 – 61

Ролята на испанският грип за промени в публичната комуникация и в борбата за избирателни права на американските суфражеткиАтанаска МилотиноваDOI 10.55206/LEOO1231 – 73

Виртуална комуникация

Virtual Communication

Gender in Facebook during the Local Electoral Campaign for Bucharest City Hall in 2020. The Self-construction of the Candidates –  Elena-Irina I. GhinetDOI 10.55206/HTCO8981 – 85

Комуникативни и социокултурни особености на представата за успех сред дигиталните потребители в БългарияХристина Соколова  – DOI 10.55206/GCEJ1079 – 110

Комуникативни и езикови особености на компютърния жаргон във виртуалната комуникацияДияна НиколоваDOI 10.55206/DUBA4860 – 127

Анализ на комуникация във виртуална среда за финансиране на изкуствоДесислава Томова  – DOI 10.55206/DYJO1109 – 151

Представяне на книга

Book Review

Медийното време и творческото пространство на телевизионната журналистика. За телевизионната корида  на проф. Маргарита Пешева – Симеон ВасилевDOI 10.55206/VCMT3586 – 162

 

Издателско каре

Брой 57, октомври 2023 година

Сп. „Реторика и комуникации“

Главен редактор: проф. дн Иванка Мавродиева

Издател: Институт по реторика и комуникации

ISSN 1314-4464

Сайт на български език: http://rhetoric.bg/

Сайт на английски език: http://journal.rhetoric.bg/

Имейли: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Коректор и редактор на български език: Надя Калъчева

Коректор и редактор на английски език: Дара Цветкова

Предпечат: Издателство „ИТИ“

Publishing information

Issue 57, October 2023

Rhetoric and Communications Journal

Editor-in-Chief: Prof. Ivanka Mavrodieva

Publisher: Institute of Rhetoric and Communications

ISSN 1314-4464

Website in Bulgarian: https://rhetoric.bg/

Website in English: http://journal.rhetoric.bg/

E-mails: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Proofreader and Editor in Bulgarian: Nadia Kalacheva

Proofreader and Editor in English: Dara Tsvetkova

Prepress: “ITI” Press

Брой 57 на сп. „Реторика и комуникации“, октомври 2023 г. се издава с финансовата

помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП4/72 от 16 декември 2022 г.

Issue 57 of the Rhetoric and Communications Journal (October 2023) is published with

the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP4/72

of December 16, 2022.