Сп. „Реторика и комуникации“, брой 58, януари 2024 г.

Rhetoric and Communications, Issue 58, January 2024DOI 10.55206/FKAA3215

 

Реторика, аргументация, философия

 Rhetoric, Argumentation, Philosophy

 

 

Водещите броя

Доц. д-р Стефан Серезлиев

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ /

Театрален колеж „Любен Гройс“ – София

Имейл: serezliev@uni-vt.bg

Д-р Георги Петков

Институт по реторика и комуникации

Имейл: g.p.petkov@gmail.com

 

Думи на водещите – DOI 10.55206/JNBB9896 – стр. 3

Editors’ Words – DOI 10.55206/JNBB9896 – стр. 6

 

Реторика и аргументация

Rhetoric and Argumentation

Efficacy Study for Co-Teaching in Practices in Rhetoric and Natural SciencesUlrike Nespital and Christian HeiligerDOI 10.55206/XTKK6295 – стр. 9

Аргументация и съдебна реторика: абдуктивното разсъждение и абдуктивни схеми в наказателното производствоМетин Ибриямов – DOI 10.55206/ORUP6046 – стр. 33

Реторичен анализ на предизборния дебат между Еманюел Макрон и Марин Льо Пен (3 май 2017 г.)Маглена Гуркова – DOI 10.55206/XZYJ9354 – стр. 52

Особености на невербалната комуникация в кандидатпрезидентски дебати в България през 2016 г.Маряна Златанова – DOI 10.55206/YTAT3958 – стр. 69

 

Философия, комуникация и общество

Philosophy, Communication and Society

Езикът на философията и езикът на поезията: светът в криза според Джорджо АгамбенНора Голешевска – DOI 10.55206/OIJK5535 – стр. 84

Crisis Management Communications SystemHilda Narch – DOI 10.55206/DMJZ3080 – стр. 96

Влияние на езиковото обучение и многоезичните практики върху положителната идентификация с Европейския съюз в гимназиалния етап на средното образование в БългарияСтоянка Делибеева – DOI 10.55206/SQXJ3692 – стр. 110

Социалните мрежи и академичните библиотеки в България: Анализ на съдържаниетоРадина Дамянова – DOI 10.55206/ELVW3182 – стр. 127

 

Издателско каре

Брой 58, януари 2024 година

Сп. „Реторика и комуникации“

Главен редактор: проф. дн Иванка Мавродиева

Издател: Институт по реторика и комуникации

ISSN 1314-4464

Сайт на български език: http://rhetoric.bg/

Сайт на английски език: http://journal.rhetoric.bg/

Имейли: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Коректор и редактор на български език: Надя Калъчева

Коректор и редактор на английски език: Дара Цветкова

Предпечат: Издателство „ИТИ“

 

Publishing information

Issue 58, January 2024

Rhetoric and Communications Journal

Editor-in-Chief: Prof. Ivanka Mavrodieva, DSc

Publisher: Institute of Rhetoric and Communications

ISSN 1314-4464

Website in Bulgarian: https://rhetoric.bg/

Website in English: http://journal.rhetoric.bg/

E-mails: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Proofreader and Editor in Bulgarian: Nadia Kalacheva

Proofreader and Editor in English: Dara Tsvetkova

Prepress: “ITI” Press

 

Брой 58 на сп. „Реторика и комуникации“, януари 2024 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП5/65 от 08 декември 2023 г.

 

Issue 58 of the Rhetoric and Communications Journal (January 2024) is published with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP5/65 of December 08, 2023.