Сп. Реторика и комуникации, брой 59, април 2024 г.

Rhetoric and Communications Journal, Issue 59, April 2024

Медийна, интернет, публична и политическа комуникация

Media, Internet, Public and Political Communication

DOI 10.55206/GLAB2469

 

Думи на водещия

Editor Words

 

DOI 10.55206/EBMA3053

Проф. дн Иванка Мавродиева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Имейл: mavrodieva@phls.uni-sofia.bg

 

Медийна и интернет комуникация

Media and  Internet Communication

Медии, медийна култура, комуникации: процеси и трансформацииСимеон Василев – DOI 10.55206/QVEU7164

Cancel Culture (‘култура на отменянето’) или реторика зад клавиатурата Десислава Добрева – DOI 10.55206/XEWX2588

Дигиталните устни истории във висшето образование и академичните библиотеки: потенциал и развитиеНиколина Иванова-Бел – DOI 10.55206/AXOA3887

Хибридни войни, медии, интернет: основни понятия и пресечни точкиАндрей Велчев – DOI 10.55206/IMSV7721

 

Политическа комуникация и парламентарна реторика

Political Communication and Parliamentary Rhetoric

Концепцията на Такис Папас за популизма като демократичен илиберализъмАтанас Ждребев – DOI 10.55206/PNTQ2527

Особености на парламентарната реторика в 47-то Народно събраниеСофия-Никол Николова – DOI 10.55206/HPHP7399

 

Съвременни изследвания: Представяне на книги

Contemporary research: Books Review

Пътеводител в дигиталния модус вивенди: „Основи на медийната педагогика. Пътеводител в света на дигиталната култура и нейните средства“ – представяне на книга на Данаил Данов Симеон Василев – DOI 10.55206/TFWP4992

„Енигми и парадигми у някои италиански писателки от ХХ век“ – представяне на книгата на Радея Гешева Ангел Ангелов DOI 10.55206/BEBE2359

 

 

Издателско каре

Брой 59, април 2024 година

Сп. „Реторика и комуникации“

Главен редактор: проф. дн Иванка Мавродиева

Издател: Институт по реторика и комуникации

ISSN 1314-4464

Сайт на български език: http://rhetoric.bg/

Сайт на английски език: http://journal.rhetoric.bg/

Имейли: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Коректор и редактор на български език: Надя Калъчева

Коректор и редактор на английски език: Дара Цветкова

Предпечат: Издателство „ИТИ“

 

Publishing information

Issue 59, April 2024

Rhetoric and Communications Journal

Editor-in-Chief: Prof. Ivanka Mavrodieva, DSc

Publisher: Institute of Rhetoric and Communications

ISSN 1314-4464

Website in Bulgarian: https://rhetoric.bg/

Website in English: http://journal.rhetoric.bg/

E-mails: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Proofreader and Editor in Bulgarian: Nadia Kalacheva

Proofreader and Editor in English: Dara Tsvetkova

Prepress: “ITI” Press

 

Брой 59 на сп. „Реторика и комуникации“ (април 2024 г.) се издава с финансовата

помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП5/65 от 08 декември 2023 г.

 

Issue 59 of the Rhetoric and Communications Journal (April 2024) is published with

the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP5/65

of December 08, 2023.