Сп. „Реторика и комуникация“, брой 51, април 2022 г.

Rhetoric and Communications, Issue 51, April 2022

 

Публична комуникация

и политическа комуникация 

Public Communication and Political Communication

 

Водещите броя

Editors 

Проф. дн Мариета Ботева

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Имейл: m.boteva@ts.uni-vt.bg

Проф. дн Иванка Мавродиева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Имейл: mavrodieva@phls.uni-sofia.bg

 

Думи на водещите / Editor’s Words

 

Публична комуникация

Public Communication

Sustainable Development: Driving Factors and Impact Measurement – Milka Semova

Self-Otherness in Tourism. A Semiotic Analysis of China Travel Posters – Neus Crous-Costa

Политическа комуникация

Political Communication

Рeторика и комуникация при пандемията – ценностна промяна  и разширяване на политическия риск – Рада Коджабашева

Facebook посланията на предизборната парламентарна кампания’2021 – Лилия Райчева, Нели Велинова, Лора Метанова, Мариян Томов

 

Комуникация и медии

Communication and Media

Четвъртата (мрежова) власт: проявления, явления и тенденции – Симеон Василев

Комуникационни  тенденции и перспективи в онлайн медии – Андрей Велчев

Докторантски и студентски дебюти

Student Debuts

China’s Understanding of Hybrid Wars – Theodoros Vaniotis

Анализ на президентските речи на Георги Първанов – Атанас Радев

Добри практики

Good Practices

За правилността на някои понятия в публичната комуникация  ̶  Христо Атанасов

 

Представяне на книги

Book reviews

Представяне книгата на Иванка Михайлова „Конфликти в организацията и тяхното управление“ – Цветан Давидков

 

Представяне на автори / Contributors

Издателско каре

Брой 51, април 2022 година

Сп. „Реторика и комуникации“

Главен редактор: проф. дн Иванка Мавродиева

Издател: Институт по реторика и комуникации

ISSN 1314-4464

Сайт на български език: http://rhetoric.bg/

Сайт на английски език: http://journal.rhetoric.bg/

Имейли: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Коректор и редактор на български език: Надя Калъчева

Коректор и редактор на английски език: Дара Цветкова

Предпечат: Издателство „ИТИ“

Publishing information

Issue 51, April 2022

Rhetoric and Communications Journal

Editor-in-Chief: Prof. Ivanka Mavrodieva

Publisher: Institute of Rhetoric and Communications

ISSN 1314-4464

Website in Bulgarian: https://rhetoric.bg/

Website in English: http://journal.rhetoric.bg/

E-mails: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Proofreader and Editor in Bulgarian: Nadia Kalacheva

Proofreader and Editor in English: Dara Tsvetkova

Prepress: “ITI” Press