Технически изисквания и оформяне на текста на научната статия

Указания, изисквания и стандарти за публикации в списание „Реторика и комуникации

Ръкописи, които не са съобразени с настоящите изисквания, ще бъдат връщани на авторите, които могат да ги изпратят редактирани според стандартите за втори път.

Ако отново ръкописите се изпратят във вариант, който не отговаря на стандартите, текстовете се връщат на авторите, без да бъдат разглеждани повече.

Технически изисквания и стандарти за форматиране на текста на научната статия

– Файлът да започва с фамилното име на автора.

– Текстът да е във формат Word на Windows, Times New Roman. Size: 12; подравняване: Justified; междуредово разстояние – Single. Да е запазен с разширение .doc или .docx.

– Таблици с повече от 4 колони по хоризонтал да бъдат прилагани като снимка.

– Всички снимки към ръкописа да се изпращат в отделни файлове, както и инкорпорирани в текста на статията.

– Когато се използва текст от друг файл или статия и се добавя към представения ръкопис, следва да бъде предварително деформатиран или поставян деформатирано (Paste special -> Unformatted text), за да не се получава дисбаланс в големината и вида на шрифтовете и „счупване на текста“.

– Ръкописът да е с обем между 8 и 15 стандартни машинописни страници, заедно със списъка цитирани източници, библиографията и приложенията.