Д-р Тодор Симеонов

Тодор Симеонов е доктор по реторика и комуникация във виртуална среда, той защитава дисертация на тема „Виртуална педагогическа реторика и обучение в онлайн среда”. Магистър психолог във Философския факултет, СУ „Св. Климент Охридски“. Научните му интереси са в областта на интернет комуникациите, виртуалната педагогическа реторика, презентиране във виртуална среда; виртуални екипи и групи. Той е автор на 10 научни статии в посочените области. Член е на Института по реторика и комуникации.

Имейл: teo.simeonov@gmail.com

 

Todor Simeonov

Todor Simeonov has defended a PhD thesis on the topic of “Virtual pedagogical rhetoric and online learning”. Simeonov was a PhD student at the Faculty of Philosophy, Sofia University “St. Kliment Ohridski”. He has a master’s degree in Psychology by Sofia University St. Kliment Ohridski. His reseacrh interests are in the field of Internet communication and virtual pedagogical rhetoric; presenting in a virtual environment; virtual teams and groups. He is the author of 10 scientific articles in the above fields. He is a member of the Institute of Rhetoric and Communications.

Email: teo.simeonov@gmail.com