Реторика и комуникации, брой 47, април 2021 година

Реторика и комуникации, брой 47, април 2021 година

Медийна и интернет комуникация

Rhetoric and Communications, 47 issue, April 2021

Media and Internet Communication

 

Думи на водещите

Editors’ Words

Проф. дпсн Толя Стоицова – Нов български университет

Доц. д-р Николина Цветкова – Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Д-р Иглика Касабова – Институт по реторика и комуникации

Медийна комуникация

Media Communication

Пандемията на (мета)медията Симеон Василев

Media Communication: Positive and Negative ManifestationsVanče Bojkov

Globalisation, Arab and Lebanese Media Maya Hajj Hassan

Мястото на социалните мрежи в новините – Катерина Войнова

Интернет (и виртуална) комуникация

Internet (and Virtual) Communication

Hypersocialisation in Digitality Rossen K. Stoyanov

Методики за преподаване и взаимодействието им с аудио-визуалните техники на комуникация – Георги Петков

Комуникационни аспекти и динамика при провеждане на групова терапия във виртуална среда – Тодор Симеонов

Дискусиите за здраве в интернет – разговорната медицина Даниела Танчева

Представяне на книги

Book Review

Представяне на книгата на Мая Василева „Ерата на вечерното токшоу (продуциране на вечерно шоу за онлайн платформи)“ – Милко Петков

Представяне на авторите

Contributors

Posted in journal, rhetoric, електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Issue 46, January 2021 – Rhetoric and Communications Journal

COVID-19: Communication and Rhetoric: Research Methods and Study Perspectives

Editor’s Words

Ivanka MavrodievaSofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria

Andrea ValenteYork University, Canada

Paola GiorgisIndependent Scholar and Teacher of English, Literature and Visual Arts, Italy

COVID-19 through the Prism of Rhetorical and Discourse Research

Deadly Rhetoric Gone Viral: Genomic Language and COVID-19 – Jagadish Paudel, Owen M. Williamson

Virality, Contagion and Public Discourse. The Role of Memes as Prophylaxis and Catharsis in an Age of Crisis Peter Mantello, Douglas Ponton

COVID-19, Climate Change and ‘The Denial Playbook’: on the Rhetoricality of Science Denial in the COVID-climate Analogy Veena Namboodri

COVID-19 through the Prism of Communication Research

COVID-19: Gender Specifics of Expression of Emotions in the Discourse of Social NetworksVeronika Katermina, Talina Ilmaz-Ledeneva

War Metaphors in Bulgarian Official Discourse during the COVID-19 Crisis Bilyana Todorova

COVID-19 and Changes in Education

The Role of Communication in the Online Education in Bulgarian Studies in Korea Spas Rangelov

The COVID-19 Crisis and the Critique on Online Education: Francesco Monico’s “Agamben’s J’accuse against distance learningNora Goleshevska

Presentation of IOW project

In Other Words. A critical, creative, collaborative project

Contributors

Reviewers

 

Брой 46 на сп. „Реторика и комуникации“, януари 2021 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП2/41 от 07 декември 2020 г.

Issue 46 of the Rhetoric and Communications Journal (January 2021) is published with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP2/41 of December 07, 2020.

Брой 46, януари 2021 година,

Сп. „Реторика и комуникации“ / Rhetoric and Communications Journal

Сп. „Реторика и комуникации“

Главен редактор: проф. дн Иванка Мавродиева

Издател: Институт по реторика и комуникации

ISSN 1314-4464

Сайт на български език: https://rhetoric.bg/

Сайт на английски език: http://journal.rhetoric.bg/

Имейли: editors@rhetoric.bg , info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Коректор и редактор на английски език: Дара Цветкова

Предпечат: Пламен Иванов

Issue 46, January 2021,

Rhetoric and Communications Journal

Editor-in-Chief: Prof. Ivanka Mavrodieva

Publisher: Institute of Rhetoric and Communications

ISSN 1314-4464

Website in Bulgarian: https://rhetoric.bg/

Website in English: http://journal.rhetoric.bg/

Emails: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Proofreader and Editor in English: Dara Tsvetkova

Prepress: Plamen Ivanov

Posted in communication, journal, rhetoric, електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Сп. „Реторика и комуникации”, брой 45, октомври 2020 г.

Сп. „Реторика и комуникации”, брой 45, октомври 2020 г.

Rhetoric and Communications Journal, Issue 45, October 2020

Педагогическа и академична комуникация

Pedagogical and Academic Communication

Думи на водещите

Editors’ Words

Академичен диалог и кроскултурен ракурс

Academic Dialogue and Cross-cultural Perspectives

Mending the Gap between the ‘Two Cultures’ through Intercultural Rhetoric – Adrea Valente

Academic Communication, Education and Social Status: The Case of South Korea – Lyudmila Atanasova

Features of the Educational Migration of Indian Students – Aigul Abdumutalipovna Abzhapparova

Педагогическа комуникация

Pedagogical Communication

Best Practices for Incorporating Race into the Communication Classroom – Nick J. Sciullo

Методика на преподаване чрез развиване на професионалните качества на гласа на университетския преподавателВеселина Раева

Обучението на съдебния оратор – традиции и новаторство – Мариета Ботева

Комуникация в университети, методи на преподаване и изследване

Communication at Universities, Teaching and Research Methods

Академична дейност и комуникация в работилницата по феноменология на политиката ARS – Мая Русева

Предимства и недостатъци на качествените и количествените методи, използвани в социалните науки Иван Ангелов

Изследователски проект

Research Project

IOW. A Contextualized Dictionary to Problematize Otherness Paola Giorgis

Представяне на книги

Book Reviews

Представяне на книгата „Английски език за комуникация в институциите на Европейския съюз. Теоретико-приложни аспекти“ – Иванка Мавродиева

Представяне на книгата „Изследвания върху културите. Културни ориентири на управлението“Янка Тоцева

Покана за научни публикации за брой 46, януари 2020 г.

Call for Papers – issue 46, January 2020

Покана за осмата научна конференция на Rhetorical Society of Europe

Call for Papers – 8th International Conference of Rhetorical Society of Europe

Покана за публикации в специално издание – Call for Papers (Special Issue) Discourse and Rhetoric amid COVID 19 Pandemic:

Представяне на авторите

Contributors

Брой 45 на сп. „Реторика и комуникации“, октомври 2020 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП1/39 от 18 декември 2019 г.

Issue 45 of the Rhetoric and Communications Journal (October 2020) is published with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP1/39 of December 18, 2019.

Издателско каре

Брой 45, октомври 2020 година,

Сп. „Реторика и комуникации“ / Rhetoric and Communications Journal

Сп. „Реторика и комуникации“

Главен редактор: проф. дн Иванка Мавродиева

Издател: Институт по реторика и комуникации

ISSN 1314-4464

Сайт на български език: https://rhetoric.bg/

Сайт на английски език: http://journal.rhetoric.bg/

Имейли: editors@rhetoric.bg , info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Коректор на български език: Надя Калъчева

Коректор и редактор на английски език: Дара Цветкова

Предпечат и уеб-версия: Пламен Иванов

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Сп. Реторика и комуникации, брой 44, юли 2020 г.

Сп. Реторика и комуникации, брой 44, юли 2020 г.

Реторика, визуална и вербална комуникация и аргументация

Думи на водещите брой 44

Проф. дн Иванка Мавродиева – Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Доц. дн Гергана Апостолова – Югозападен университет „Неофит Рилски“

Реторика, визуална реторика и визуална аргументация

The understanding of the human being and its relevance for persuasion Rafael Jiménez Cataño

On inference, understanding and interpretation of visual argumentation: Challenges and problems Igor Zagar

The construction of the enemy. The strategic use of rhetorical devices in new Italian populisms Paola Giorgis

Реторика и аргументация: анализи, тренинги, практики

A comparative rhetorical analysis of the speeches of Queen Elizabeth II after Princess Diana’s death and about the coronavirus crisis Iglika Kassabova

Вербални и визуални аргументи при изграждане на имиджа в туризма (Пъблик рилейшънс през призмата на думите и образите) Соня Алексиева

Аргументи, аргументация, етос Лалка Борисова

Гласът в реториката: проявления в новата дигитална реалност Валерия Кардашевска

Докторантски дебюти

Възникване и развитие на скулптурните симпозиуми: визуални и комуникативни измерения Антония Ангелова

Ефект на формулировката в международната бизнес комуникация Ивет Тилева

Представяне на книги

Come dirlo? Parole giuste, parole belle” (How to say it? Right words, beautiful words). (Adelino Cattani)Nora Golesehvska

Социални конфликти и медиен резонанс. Комуникационни проблеми в български медии (2007–2019) Любомир Стойков

Представяне на авторите

Брой 44 на сп. „Реторика и комуникации“, юли 2020 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП1/39 от 18 декември 2019 г.

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Issue 43, April 2020, Rhetoric and Communications Journal

Political Communication and Political Rhetoric

Editors’ Words

Prof. Yovka Tisheva, PhD – Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Prof. Marieta Boteva, D.Sc. – „St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo”.

Political Communication, Political Discourse and Rhetoric

Critical Discourse Analysis in International Relations Studies: The cases of Russia and UkraineOlga Brusylovska

The Political Discourse of the Greek parliamentary Elections 2019 on the Material of Foreign MediaOksana Snigovska and Andrii Malakhiti

A Comparative Rhetorical Analysis of the Speeches of Quin Elizabeth II Second and King George VIIvanka Mavrodieva

Rhetoric on Service of Russia’s Information Warfare Dmytro K. Poble

Political Communication, Media and Society

The Impact of the Media on the Catalonia Referendum Kateryna Vakarchuk

Diasporas’ Identity in the Mass Media: Formation of Turkish DiasporaYana Volkova

The Language of the Media in Czechoslovakia before the Velvet Revolution and its Study Elena Krejčová

The Century of Post-communicationRossen K. Stoyanov

Book Reviews

Book review “Prospects of Development in Politics: Global and Regional Measurements”, Olga Brusylovska and Igor Koval (eds.)Daniela Irrera

Book review Baltic-Black Sea Regionalisms. Patchworks and Networks at Europe’s Eastern Margins”, Olga Bogdanova, Andrey Makarychev (eds.). Springer, 2019” – Igor Koval

Contributors

Брой 43 на сп. „Реторика и комуникации“, април 2020 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП1/39 от 18 декември 2019 г.

Issue 43 of the Rhetoric and Communications Journal (April 2020) is published with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP1/39 of December 18, 2019.

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 42, януари 2020 година

Медийна и интернет комуникация

Думи на водещите

Доц. д-р Стефан Серезлиев

Великотърновски университет  „Св. св. Кирил и Методий“

Д-р Иглика Касабова

Институт по реторика и комуникации

Медии и комуникации

Стела Ангова, Иван Вълчанов – Автоматизираната журналистика между човека и технологиите

Добринка Пейчева, Диляна Керанова Екологични измерения на медийните реалии в „пост-интернет“ обществото в България

Илия ВълковПроцеси на политизация в българската медийна среда

Интернет комуникации

Мила Серафимова Интернет комуникация, медийна комуникация, пъблик рилейшънс: теоретични дилеми

Мария Николова ПР етика в управлението на онлайн кризисните комуникации

Добрян Боев Постдигитално’: между дефинициите и значенията

Интернет комуникация и социални мрежи

Илиана Павлова Механизми на влияние в социалните мрежи

Здравка Андонова Управление на комуникацията в социалните мрежи по време на предизборни кампании в България

Симеон Василев Метапосредникът в информационната среда в интернет

Представяния на книги

Десислава АнтоваПредставяне на книгата „Картографиране на дигитално медийно съдържание“

Тодор Симеонов Симеонов Представяне на книгите „Мениджмънт на кризи. Теоретични и практически основи“ и „Ефективни комуникации в публичния мениджмънт“

Представяния на авторите

Рецензенти в сп. „Реторика и комуникации“

Брой 42 на сп. „Реторика и комуникации“, януари 2020 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП1/39 от 18 декември 2019 г.

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 41, октомври 2019 година

Интеркултурна комуникация

Думи на водещите брой 41

Prof. Andrea C. Valente, PhD – York University, Canada

Проф. д-р Янка Тоцева – Европейски политехнически университет

Проф. дсн Цветан Давидков – СУ „Св. Климент Охридски“

Интеркултурна комуникация и интеркултурна компетентност

Nikolina Tsvetkova – The potential of educational systems to ensure systematic development of plurilingual and intercultural competence

Диана Бебенова-Николова, Юлиана Попов, Людмила Михайлова – Изследване влиянието на комуникацията върху интеркултурната компетентност на членовете в трансграничен екип

Интеркултурна комуникация и образование

WANG Xiaohai – A Cultural Dimension as a New Perspective to Teach about the European Union: Taking ‘Cultural Studies on European Integration’ in China as an Example

Yosif Nunev  A Communicative Strategy for the Implementation of a Dynamic Model for Partial Desegregation of Roma Education in Bulgaria

Интеркултурна комуникация, медии, изкуства

Maria Momchilova – Cultural differences in Chinese animation and Japanese anime

Ekrem Çelikiz  Secret Ideological-Political Messages of Hollywood Movies: Flags of Our Fathers and Examples of Honor and Courage Films 

Интеркултурна комуникация, литeратура, аргументация

Калина ЙочеваПриказкотерапията в интеркултурната комуникаци

Станислава Рашева – Древноиндийски вариант на аргументация при диспут (логическият схематизъм на чатушкоти)

Представяния на книги

Ivanka MavrodievaBook Review – National Rhetorics in the Syrian Immigration Crisis: Victims, Frauds, and Floods

Калина Йочева Представяне на книгата на Янка Тоцева и Йосиф Нунев „Педагогически взаимодействия в мултикултурна среда

Представяния на авторите

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 40, юли 2019

rhetoric

Реторика, комуникация, мениджмънт

Думи на водещите

Силвия Цветанска

СУ „Св. Климент Охридски“

Маргарита Бакрачева

СУ „Св. Климент Охридски“

Йоана Янкулова

СУ „Св. Климент Охридски“

Реторика, аргументация, убеждаване

Al Abbad, A., N. Al Mansur, G. S. YpsilandisPersuasive strategies in Saudi academic female application letter writing

Стефан СерезлиевМедийните брандове: реторични перспективи отвъд дизайна и визуалната идентичност

Maya Vassileva (Мая Василева)Fake News as a Rhetorical Device

Комуникация, лидерство, мениджмънт

Mouna Abou Assali, Saleh Troudi Expatriate Leaders’ leadership styles vs. Local subordinates’ perspectives in a United Arab Emirates higher education institution

Ия ПетковаКомуникация като фактор за успешното лидерство

Диана Бебенова, Николова Юлиана Попова, Людмила Михайлова –- Диалектически подход при синтезиране на „Интегриран процесен модел на интеркултурна компетентност”

Комуникация, медии, социални мрежи

Marta DąbrowskaPoliteness, gender, and English-medium Facebook communication

Боян Кутевски Управлението на репутацията като нов възможен „център” на интегрираната маркетингова комуникация (ИМК) – втора част

Мира ГановаПубличната комуникация като инструмент за манипулация на общественото мнение

Представяне на книги

Иванка МавродиеваПредставяне на книгата на Igor Zagar и Matejka Grcic „How to Do Things with Tense and Aspect: Performativity before Austin““

Янка ТоцеваПредставяне на книгата на Igor Ž. Žagar, Janja Žmavc и Barbara Domainko “ućitelj kot retorik” („Учителят като реторик“ – реторично-аргументативни аспекти на педагогическия дискурс).

Представяне на авторите в брой 40, юли 2019

Списък на рецензентите в сп. „Реторика и комуникации“ на български и английски – юли 2019

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 39, април 2019

 

Реторика, комуникации, медии

Водещи броя – проф. Иванка Мавродиева, проф. Йовка Тишева, проф. дпсн Толя Стоицова, доц. д-р Маргарита Бакрачева

Думи на водещите

Реторика и ораторство: теоретични и практически измерения

Веселина РаеваЕмоционалният слух – индикатор на емпатични качества

Силвия БорисоваРеторика на тишината в изкуството на ХХ-ХХІ век

Медии и комуникация: практики и тенденции

Mariselda TessaroloIndividual and social space in media communication

Jana Galera Matúšová, Zuzana Ihnátová Reality in Non Profit Organization Communication

Veronika KaterminaPolitical subculture as a specific cultural phenomenon

Интернет, комуникации, политика, изкуства

Люба СпасоваОтразяване на мотивирано от омраза насилие в българските медии

Светлана Станкова Социалните мрежи в политическата кoмуникация

Тотева МануелаФункции на дигитализацията при комуникация 4.0

Студентски дебюти

Henrique DoresEgo, Discourse and Power: the Lion King through the Eyes of Metz, Foucault and Bettelheim

Представяне на книги

Представяне на книгата на Ирина ПеряноваНиколина Цветкова и Иванка Мавродиева

Представяне на книгата на Методий Рожденственский – Есета върху варварската реторика –  Иванка Мавродиева

Представяне на събития

Реториката в Европа: Италия и Полша – научна конференция

Представяне на авторите

Posted in реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

„Реторика и комуникации“, брой 38, януари 2019 г.

rhetoric

Реторика, аргументация, медийна и публична комуникация

Думи на водещите

проф. Иванка Мавродиева, доц. д-р Стефан Серезлиев, проф. Янка Тоцева 

Реторика и аргументация: традиционни и съвременни изследвания

Георги Петков Основни техники за писане на реч

Огняна ГеоргиеваТеневаПсевдоаргументът в устната убеждаваща реч на студента 

Десислава АнтоваСъвременни проявления на виртуалната реторика в онлайн медии в България 

Медийна и публична комуникация

Боян Кутевски Преразглеждане на концептуалната рамка за интегрирани маркетинг комуникации (ИМК) – част I 

Илия ВълковМедийна саморегулация „на стоп кадър“. Могат ли етичните кодекси да се преборят с дезинформацията? 

Валерия КардашевскаПубличното говорене, формирането и усъвършенстването на ораторски умения

Комуникация, академична комуникация и лингвистика

Svitlana LyubymovaLanguage Corpora as Data Base and Verification Tool for Cognitive Linguistic Research

Йорданка Стефанова, Петя РайковаИгровият елемент в обучението по български език на чуждестранни студенти по дентална медицина 

Ивайло ПеевКомуникативни аспекти на чуждоезиковото обучение – позиции на обучаващ и обучаем при индивидуалния подход 

Докторантски дебюти

Емилиана ГеоргиеваМеханизъм на визуалното възприятиe и естеството на визуалната интелигентност 

Научни събития

Янка ТоцеваМеждународна научна конференция „Педагогическата комуникация: традиционна и дигитална“ 

Call for Papers –  37th Conference of Rhetoric Society of Europe

Представяне на книги

Иванка МавродиеваПредставяне на книгата на проф. Димитър Попов

Иванка МавродиеваПредставяне на книгата на проф. Велка Попова 

Представяне на авторите

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed