„Реторика и комуникации“, брой 38, януари 2019 г.

rhetoric

Реторика, аргументация, медийна и публична комуникация

Думи на водещите

проф. Иванка Мавродиева, доц. д-р Стефан Серезлиев, проф. Янка Тоцева 

Реторика и аргументация: традиционни и съвременни изследвания

Георги Петков Основни техники за писане на реч

Огняна ГеоргиеваТеневаПсевдоаргументът в устната убеждаваща реч на студента 

Десислава АнтоваСъвременни проявления на виртуалната реторика в онлайн медии в България 

Медийна и публична комуникация

Боян Кутевски Преразглеждане на концептуалната рамка за интегрирани маркетинг комуникации (ИМК) – част I 

Илия ВълковМедийна саморегулация „на стоп кадър“. Могат ли етичните кодекси да се преборят с дезинформацията? 

Валерия КардашевскаПубличното говорене, формирането и усъвършенстването на ораторски умения

Комуникация, академична комуникация и лингвистика

Svitlana LyubymovaLanguage Corpora as Data Base and Verification Tool for Cognitive Linguistic Research

Йорданка Стефанова, Петя РайковаИгровият елемент в обучението по български език на чуждестранни студенти по дентална медицина 

Ивайло ПеевКомуникативни аспекти на чуждоезиковото обучение – позиции на обучаващ и обучаем при индивидуалния подход 

Докторантски дебюти

Емилиана ГеоргиеваМеханизъм на визуалното възприятиe и естеството на визуалната интелигентност 

Научни събития

Янка ТоцеваМеждународна научна конференция „Педагогическата комуникация: традиционна и дигитална“ 

Call for Papers –  37th Conference of Rhetoric Society of Europe

Представяне на книги

Иванка МавродиеваПредставяне на книгата на проф. Димитър Попов

Иванка МавродиеваПредставяне на книгата на проф. Велка Попова 

Представяне на авторите

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Rhetoric and Communications E-journal, Issue 37, November 2018

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 37, ноември 2018 г.

Специален брой

Думи на водещите

Проф. д-р Мария Стойчева – заместник-ректор на СУ „Св. Климент Охридски“, гл. ас. д-р Николина Цветкова – катедра „Европеистика“, Философски факултет

Реторични и филологически изследвания и дигитализация

Alisa J. TigchelaarSor Juana Inés de la Cruzs The Answer: “WordsBeyond Silence? or Juana Inés de la Cruzs The Answer: “Words” Beyond Silence?

Spas Rangelov Bulgarian verbs of perception: aspect and situation types

Mouna Abou Assali Challenges and learning opportunities: The pre-service teachers’ perceptions of integrating a digital story project into a literacy course

Европейски изследвания, европейска идентичност, мултикурурализъм

Надя БирежаклиПроцесът на идентификация с Европейския съюз – предпоставки и ограничения

Hayann Lee Кorean multicultural family educational perspectives

Лилия РайчеваDebating populism vs democracy in the Bulgarian media ecosystem

Езиково обучение и междукултурна комуникативна компетентност

Wang, XiaohaiOn the role of native culture in intercultural communication and foreign language teaching

Maria Metodieva Genova Communicating between cultures: practical suggestions for acquiring cultural intelligence in C2 through literature and digital technology

Кирилка СтанковаИзползване на метода ИИУПЧЕ за повишаване на мотивацията на учениците при изучаването на чужд език

Научни събития

Pan-Hellenic Conference on Rhetoric: The art of speech in the praxis of didactic: Searching for modern aspects of rhetorical paedeia” (9-10 of February, 2019)

Представяне на авторите

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 36, септември 2018 г.

Броят включва статии по проект „Формиране на компетентности и усъвършенстване на умения за прилагане на съвременни методи и методики за научни изследвания от млади учени” [1]

Думи на водещите брой 36, септември 2018 г.

Проф. д-р Йовка Тишева – СУ „Св. Климент Охридски, Факултет по славянски филологии, ръководител на Катедра „Български език“

Доц. д-р Стефан Серезлиев – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, преподавател в Катедра „Журналистика и връзки с обществеността“

Методи за изследвания

Калоян ХаралампиевИзползване на бейсовска статистика за статистически изводи при непредварителни извадки (през примера на изследването на отпадащи студенти в бакалавърска степен на обучение във Философския факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски”)

Цветан Давидков, Ия ГурбаловаМотивационен профил

Николина Цветкова, Пенка ХристоваПодготовка за прилагане Q-методология за изследване на субективното конструиране на европейска идентичност у младите хора

Тодор СимеоновКиберетнографията като метод за изследване на виртуалното пространство

Академична комуникация, компетентности и написване на научни статии

Zhanna MingalevaPeculiarities of the formation of communication competences within the framework of project training in a polytechnic university

Иванка МавродиеваМетодика за написване на научна статия

Резултати от изследване на актуални теми в обществото

Йосиф НуневПриобщаващото образование като система от общообразователни и общочовешки ценности

Здравка АндоноваЕфективно управление на кризисната комуникация на политическите партии в България

Резултати от изследвания на медиите и онлайн медиите

Мария МомчиловаЦифрова журналистика: особености и проявления

Мариана ПетроваОбразът на жената, представен в сп. „Жената днес” (2012-2016)

Петя ЯневаОт пиктограма до мем 

Представяне на авторите в брой 36, септември 2018 г.

[1]  (Договор № ДМ10/2 от 14.12.2016 г. по Фонд „Научни изследвания”) – дейност „онлайн публикуване“.

Posted in Без категория | Comments closed

Rhetoric and Communications, Issue 35, 2018

Special issue – papers of 4 th ESTIDIA conference

Editor’s Words

Rhetoric: traditional and new manifestations

Fotini EgglezuRhetorical ‘paedeia’ in modern educational settings: From theory to praxis… again

Samuel MateusPsychagogia and the Rhetoric of Desire and Affect

Communication and Education

Kathy O’SullivanEnglish-medium instruction at university in China – student perceptions

Nikos FilipuThe role of Language Teachers in the CLIL curriculum

Radeya GeshevaStrategies for interpersonal and inter-group communication in the educational process: 21-st century skills

Strategic and Business Communication

Ivan Angelov Innovation Culture and Effective Management of Organizations

 

Philip StoyanovSimilarities and differences between corporate social responsibility and social marketing

Intercultural Communication and International Branding

Yanka Tosheva, Margarita Bakracheva – Stereotypes and social representations as intercultural dialogue facilitators or impediments

Juliana Popova, Natalya VenelinovaReconstruction of the internal and external intergroup relations of the University of Ruse through the establishment of a communication strategy and a strategy for international branding

Contributors

Reviewers

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Rhetoric and Communications, Issue 34, May 2018

Special issue – papers of 4th ESTIDIA conference “Dialogues without borders: strategies of interpersonal and inter-group communication”

Editor’s Words

Communication, border and boundaries

Mariselda TessaroloCommunicating through the ‘boundaries’ of a globalized world

Grzegorz KowalskiА Problem-Solution pattern in Internet presentations of local- and global-target start-ups

Svitlana Lyubymova A professional identity stereotype in a cognitive linguistic aspect

Language and Communication

Milena PopovaPragmatic and sociolinguistic approaches to humour in intercultural communication

Nikolina TsvetkovaLanguage education for European citizenship

Martina NinovaMeans of argumentative strategies in Spanish dialogue

Penka HristovaEnglish as a lingua franca for Bulgarian participants in the EU Comenius programme

Media Communication

Viara AngelovaForming the “Socialist nation” through television (1960-1980) in Bulgaria. TV programs for children

Plamen AtanasovRumour, websites, the family and the media and young peoples communication

Contributors

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Rhetoric and Communications E-journal, Issue 33, March 2018

Special issue – papers of 4th ESTIDIA conference “Dialogues without borders: strategies of interpersonal and inter-group communication”

Editor’s Words

Rhetoric: traditional and new manifestations

Rafael Jiménez CatañoTaking care of the other’s image: when the other is beyond a border Communicating through the ‘boundaries’ of a globalized world

Iglika KassabovaThe rhetoric of protests (Visual and verbal messages of the protests)

Media and Online Communication

Katarzyna Gajlewicz-Korab, Anna Jupowicz-Ginalska, Joanna Szylko-KwasPoland and its neighbors – in the context of online media narrative

Mariyan Tomov, Lilia RaychevaPopulist approach to migration in the contemporary media ecosystem

Intercultural Communication

Maria GenovaDigital communication through effective verbal language in the 21st century classroom. Topic: intercultural communication

Hristina SokolovaSuccess as a new dimension of cultural variability: linear vs. relational
cultures

Eli PopovaThe role of public libraries in the modern interpersonal and inter-group intercultural dialogue не е четен от тебе

Communication and Arts

Kamen TsvetkovThe communicative potential of non-figurative sculpture

Gergana RayzhekovaMusic identity schizophrenia in the current alternative rock scene in Bulgaria. How identity emigration led to the rise of the cover value

Communication and Business

Maya YanevaBusiness communication skills of Bulgarians within a multi-cultural environment

Tsvetelina Tsvetanova PanchelievaImproving team effectiveness in tech companies with different country of origin

Contributors

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Сп. „Реторика и комуникации“, бр. 32, януари 2018 г., СИЕТАР

Специален брой с доклади и статии  от конференции на СИЕТАР

Интеркултурна и интернет комуникация

Интеркултурна комуникация

Думи на водещите

Янка ТоцеваДискриминация, подкрепа или медийна манипулация? (Казусът 1200 стипендии за ученици роми в България

Йосиф НуневГергьовден – празникът, който обединява носителите на етнокултурни различия

Йорданка СтефановаВербализиране на невербалния диалог като похват в обучението по дентална медицина

Интеркултурна комуникация, билингви, билингвизъм

Пенка АнгеловаБългарски език като втори за деца

Мая Сотирова, Николай ЦанковИгровият подход в обучението по български език на деца билингви в детската градина

Вехбие БалиеваКомуникативно-прагматичен аспекти на езиковата интерференция при 5-6-годищни деца билингви

Соня Г. Георгиева, Петя Георгиева-АлексоваФормиране на педагогически компетенции за работа с деца при усвояване на език, който не е майчин

Дияна Димитрова, Димитрина ДраганчеваМетодически идеи за формиране на интеркултурна компетентност на 7-11- годишни ученици

Виртуална и регионална комуникация

Иван Русланов Специфика и типология на читателските блогове в България

Aneta Doncheva, Eli Popova – New approaches to the presentation of Bulgarian regional libraries in the virtual space

Георги Цолов Комуникационни модели за активиране на регионалните общности

Представяне на научни събития

Международна научна конференция „Педагогическата комуникация: настояще и бъдеще“ – 2-3 февруари 2018 г., Национален дворец на децата

Представяне на книги

Иванка МавродиеваЕфрем Ефремов – „Журналистическо редактиране“

Представяне на авторите

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Rhetoric and Communications, Issue 31, November 2017

Identity, Mobility, Public and Business Communication, Linguistics

Editors

Prof. Maria Stoicheva, PhD; Prof. Ivanka Mavrodieva, Doc. Hab.; Assist. Prof. Nikolina Tzvetkova, PhD; Assist. Prof. Darin Drossev, PhD

Introduction

Prof. Maria Stoicheva, Jean Monnet Chair, Functional Rector for International Relations and Doctoral School, Sofia University St Kliment Ohridski

International credit mobility: a focus on outcomes and impact in working together with Partner countries higher education institutions

Identity and Mobility

Stela Konakcieva Binding Europe from Below. Models of European identity from Free Movement of Persons’ perspective

Desislava KaraasenovaA Mobility of the professoriate: motivations of Bulgarian scholars to pursue a Fulbright fellowship

Linguistics

Spas RangelovVerbal Aspectuality and Situation Types in Bulgarian: Preliminary Observations

Hayann Lee Language education of South Korea

Public and Business Communication

Philip StoyanovGreenwashing and PR in the financial sector in Bulgaria

Phan Xuan Hoang and Nguyen Thi Phuong ThaoE-government in Developing countries

Phan Minh Duc Ho, Quoc Tu Nguyen, Nguyen Phi Dao Evaluating the level of meeting working requirements of graduated accounting student by using Important-Performance Analysis (IPA)

Contributors

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Сп. „Реторика и комуникации“, бр. 30, септември 2017 г.

Реторика, аргументация, ПР, медии

Водещи броя: доц. д-р Стефан Серезлиев, проф. д-р Йовка Тишева, проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева, д-р Пламен Павлов

Думи на водещите

Комуникации и медии

Толя СтоицоваВъзприемане на благосъстоянието и материалното благополучие сред българи

Анелия ПоповаГенерализирането като манипулативна техника в телевизионната комуникация 

Комуникация и пъблик рилейшънс

Елица НиколоваФилантропичен ПР в сферата на сигурността и отбраната

Daniela Koteska LozanoskaPositive communication as a basis for creating effective public policy in a touristic service activity

Научни събития

Информация за конференцията – ESTIDIA „Dialogues without Borders: Strategies of Interpersonal and Inter-group Communication“

Ivanka MavrodievaOpening speech – 4th ESTIDIA conference – 29 September 2017

Cornelia Ilie – Opening speech – 4th ESTIDIA conference – 29 September 2017

Ivanka MavrodievaClosing speech – 4th ESTIDIA conference – 29 September 2017

Представяне на книга

Теодора АбрашеваПредставяне на книгата “The Power of Public Speech”

Студентски и докторантски дебюти

Мелани ЙордановаРеторичен анализ на академичната комуникация в Coursera

Даниел АлександровПроблемът като онтологичен аспект на философското консултиране

Надежда ВаневаАргументативна стойност на личната история в пъблик рилейшънс  

Мария ТодороваКомуникация и пропаганда относно проекта „Триморие“

Представяне на авторите

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Реторика и комуникации – бр. 29, юли 2017 година

Комуникации, общество, реторика

Думи на водещите

Проф. д.пс.н. Толя Стоицова, проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева, доц. д-р Стефан Серезлиев, д-р Пламен Павлов

Комуникации и пъблик рилейшънс

Daniela Ilieva-Koleva, Rosaliya Kasamska – Establishment of successful strategies for project communications management

Анна Вълканова – Управление на комуникацията със служителите в корпоративния брандинг

Комуникации, институции, политика, общество

Мая Русева – Влияния между политика и наука за политиката

Юлия Василева – Толерантното общество – модели и форми на политическо приложение

Willem Koetsenruijter, Peter Burger, Emma Vine – Institutional failure or individual perversity? Framing Church Abuse in the News in Four European Countries pdf

Обучението по реторика

Мариета Ботева – Обучението по реторика: подготовка и произнасяне на речи

Студентски дебюти

Proletina Velichkova – Visual argumentation in TED (influential videos from expert speakers)

Научни събития и Rhetorical Society of Europe

Янка Тоцева – Шеста конференция на Европейската асоциация по реторика (Rhetoric Society of Europe) и покана за седма

Янка Тоцева – Избор на Изпълнителен съвет на Rhetorical Society of Europe

Представяне на книга

Десислава Антова – Представяне на книгата „Political Communication and European Parliamentary Elections in Times of Crisis. Perspectives from Central and South-Eastern Europe“

Представяне на авторите

 

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 29, юли 2017 г., https://rhetoric.bg/

Rhetoric and Communications E-journal, Issue 29, July 2017, http://journal.rhetoric.bg/

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed