Rhetoric and Communications E-journal, Issue 27, March 2017

Special Issue

Editor’s words

Prof.PhD Maria Stoicheva, Prof. Doc. Hab. Ivanka Mavrodieva, Assist. prof. PhD NikolinaTsvetkova.

Communication, Internet Communication and Netizens

Ronda Hauben – Considerations on the Significance of the Net and the Netizens

Ronda Hauben – Ban Ki-moon’s Idea of Leadership or the Candlelight Model for More Democracy?

European Identity: Articles and Essays

Introduction

Maria Stoicheva – Political, cultural and linguistic challenges of European identity

Articles

Gilles Rouet – Boundaries and identities

Galina Rousseva-Sokolova – Europe, seen from India

Essays

  1. Robin Laurène – Identity-proof mobility. Reflection on identity change in the context of Erasmus mobility
  2. Georgi Dragomanov – The (lack of) participation in the European elections of 2014 in Bulgaria – a matter of inherent political culture or a systematic failure?
  3. Franzi Prost – European Identitiy:Analyzing European Identity and commenting on Habermas’ paper “Why Europe needs a constitution”
  4. Louise Toulotte – European Identity. Independence and globalization
  5. Maximilian L. Berkenheide – The concept of European Identity in: “February 15, or What Binds Europeans Together: A Plea for a Common Foreign Policy, Beginning in the Core of Europe” by Jürgen Habermas and Jacques Derrida
  6. Iveta Trifonova – Spanish identity: the Catalan case of personal identification
  7. Marta Siurek – Global, national and ethnic identities. European identity – an empty concept or a possible dream?
  8. Ralena Gerasimova – Religious identity in Bulgaria during the communist regime. The case of Orthodox Christianity and Islam
  9. Anna Angelova – Looking into Bulgaria from the outside: the so-called “stereotypes”. Can we trust them?

Scientific events

4th ESTIDIA Conference “Dialogues without Borders: Strategies of Interpersonal and Inter-group Communication”, 29-30 September 2017, Sofia, Sofia University, Bulgaria

EUROMEC Summer school 2017, Third Jean Monnet Summer School for PhD students, “Identities in urban contexts: the European multilingual city”, 10-15 July, Dublin, Ireland

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 27, март 2017 г., http://rhetoric.bg/

Rhetoric and Communications E-journal, Issue 27, March 2017, http://journal.rhetoric.bg/

Contributors

Posted in реторика | Comments closed

Електронно научно списание „Реторика и комуникации“ 26 брой, януари 2017

Специален брой с публикации от конференцията на SIETAR, 1 юли 2016 г.

Думи на водещите

Интеркултурна комуникация и педагогическа комуникация

Христина СоколоваИнтеркултурни аспекти на представите за успех сред българите и унгарците: измерението линейност vs. свързаност

Йоана ПавловаФеминизъм и мултикултурализъм

Соня ГеоргиеваМултикултурност и идентификация – педагогически възможности за социална интеграция

Ангелина КалиноваПедагогическото общуване и дисциплината н технологичното обучение нa началното училище 

Николина Цветкова, Надя Бирежакли Идентичностни и междукултурни аспекти на обучението в докторска степен („Преживяване“ на изследователския опит. Случаи от България)

 

Политическа комуникация – интеркултурни различия

Янка ТоцеваМултикултурна Европа и интеркултурният диалог в нея през погледа на експертите

Татяна БуруджиеваОбразът на врага в предизборните кампании (президентски избори 2016 в България)

Весела Петрова ПарапановаЧленството на България в НАТО, представено в български медии (1990 – 2012)

Докторантски дебюти

Иван АнгеловИнтерпретация на иновационната среда в контекста на индустриалния клъстер

Добри практики

Йосиф НуневНасоки да организиране на лятно училище за наваксване на учебно съдържание

Събития, култура

Георги ПетковЗа музикалния спектакъл „На Нея с обич! Емил Димитров“

Представяне на книги

Йоана ПавловаПредставяне на книгата на Ирина Георгиева „Управление на конфликти в перспективата на организационната комуникация“

Росица ЙордановаПредставяне на „Кратък терминологичен справочник по обща и политическа реторика” с автор Нели Стефанова

Представяне на авторите

Списък с рецензенти

Електронно научно списание „Реторика и комуникации“, бр. 26, януари 2017 г. http://rhetoric.bg/, http://journal.rhetoric.bg/

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Сп. Реторика и комуникации – бр. 25

Брой със статии от конференция „Съвременни проявления на реториката в медиите, онлайн медиите и изкуствата“, проведена на 18-19 юни 2016 г.

Водещи броя – проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева, проф. д.ф.н. Мариета Ботева, доц. д-р Стефан Серезлиев, д-р Георги Петков, д-р Пламен Павлов

Списък с автори за брой 25, ноември 2016 г.

Думи на водещите

Визуална реторика и комуникация

Стефан Серезлиев – Визуалната реторика: роля и значение в комуникациите на медийните брандове

Нора Голешевска – Визуалните метафори във виртуалното въображаемо на движението „Окупирай Орлов мост”

Силва ДимитроваВизуална реторика и мултимодалност – проявления и специфики

Райна Душкова – Атрактивни и/или ефективни – посланията на Местни избори 2015

Albena Antonova – Building Sophisticated Infographics as Effective Knowledge Visualization and Knowledge Sharing Tool

Виртуална реторика и комуникация

Десислава Добрева Теоретичен и терминологичен обзор на понятията във виртуалната реторика

Десислава Антова Проявления на виртуалната реторика в мултимедийната журналистика – (Анализ по метода „Case Study” в онлайн медията „News.bg”)

Десислава Стоичкова – Проявление на визуалната реторика в LinkedIn

Любен Гешев – Мястото на убеждаващата комуникация при формиране на потребителски умения онлайн

Джендър реторика и комуникация

Вяра ГеноваТемата за равнопоставеността на половете – съвременни проекции на парламентарната и медийната джендър реторика (април – май 2016 г.)

Силвия Петрова – Джендър аспекти в политическите медийни образи

Реторика, образование, изкуства

Daniela Ilieva-Koleva, Raya Tsvetkova, Raya Genova The Impact Factor Defined

Тодор Симеонов – Digital badges in education: nature and implementation

Теодора Абрашева – Реторични особености на трейлъра в игралното кино

Научни събития

Ирина Перянова Конференцията “Когнитивна лингвистика в междудисциплинарен контекст – теория и практика”, Черкаси, Украйна

Програма на конференция

Книга с абстракти от конференцията

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Сп. „Реторика и комуникации“ – Брой 24, Септември 2016

congress_theme_and_tracks

Реторика, ПР, медии, комуникации

Водещи броя – доц. д-р Стефан Серезлиев, гл. ас. д-р Иво Пиперков, д-р Пламен Павлов, проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева

Думи на водещите

ПР, публична комуникация, реклама

Димитрина Стефанова Особености на ПР стратегията и етапи в реализирането й

Александър Христов – Рекламни и ПР форми в медиите: съвременни разбирания, граници, терминология

Любомира Христова – Особености на политическия ПР на институционално равнище в България

Комуникация, ПР, интернет

Славянка Ангелова – Ефективна комуникация в онлайн бранд общност чрез социалната мрежа Facebook

Боян Кутевски Ролята на текста като ефективен инструмент в търговски ориентираната комуникация (по примери от социалните мрежи Twitter и Facebook)

Милена Янкова – Корпоративна култура и ПР практика. Позитивни и негативни фактори за ПР в корпоративната среда. Факторът „медии”

Анелия Янева – Комуникативни проекции на глобалните индекси за устойчивост, реализирани чрез ПР 2.0, уеб 2.0 и социални мрежи

Радина Ралчева, Милен ФилиповЗелените КСО инициативи и особености при отразяването им в електронните медии

Добри практики

Соня Алексиева – PR спомени 20 години по-късно

Alexandra Veleva, Silviya Aleksandrova, Gerald Bruchmann – Multichannel Marketing in terms of Credoweb™ – the Healthcare Communications and Information Platform

Елица Николова – Rakovski National Defense College in Bulgaria and its Alumni – a communication plan

Георги Бисеров Николов – Въвеждане на интегрирани услуги и създаване на единни центрове за комплексно административно обслужване (КАО)

Научни събития

Янка Тоцева – Конференция на SIETAR през 2017 г.

Представяне на книги

Ivanka MavrodievaMichael Hauben and Ronda Hauben, Netizens: On the History and Impact of Usenet and the Internet

Тодор Симеонов – представяне на книга E-Learning and Social Media Education and Citizenship for the Digital 21st Century“

Представяне на авторите

Posted in реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Електронно научно списание „Реторика и комуникации“ 23 брой, юли 2016

rhetoric-23

Реторика, комуникации, медии

Водещи броя – проф д. пс.н. Толя Стоицова, проф. д-р Йовка Тишева, проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева

Думи на водещите

Реторика, политическа комуникация, творчество

Cornelia IliePopulism in post-communist Romania and Hungary: Representing cultural and political otherness

Fotini EgglezouThe use of common topics in teaching creative writing

Атанас ЖдребевБългарският академичен дебат за популизма

Реторика и онлайн медии

Пламен ПавловПланетарна реторика

Стела Ангова – Трансформации на медийната среда

История на реториката

Мариета Ботева Учебниците по реторика през Българското възраждане (20-те – 70-те год. на 19. в)

Реторика, тренинги, методи

Нели Стефанова, Яна Събева„Мърдърборд“ и тренингите по реторика

Дебюти

Нина Ралева Елементи на кинесика в публичното представяне на спорта

Диана ДимитроваEзикът на омразата – инструмент за промяна на общественото съзнание

Представяне на книга

Andrea C. Valente Inés Olza, Óscar Loureda and Manuel Casado-Velarde (eds), Language Use in the Public Sphere: Methodological Perspectives and Empirical Applications. Bern: Peter Lang, 2014

Научни събития и конференции

The Sixth “Rhetoric in Society” Conference of the RSE

 

Представяне на авторите

 

 

Posted in реторика | Comments closed

Електронно научно списание „Реторика и комуникации“, 22 брой, април 2016

rhetorica-22

Реторика, аргументация, комуникация

Водещи брояпроф. д.ф.н. Иванка Мавродиева, д-р Георги Петков и доц. д.ф.н. Гергана Апостолова

Думи на водещите

Аргументация, реторика, академична комуникация

Valeriya Smolenenkova The proposition identifying algorythm.

Ibrahim Aksu Saving donkey work: Simplifying academic texts for translation

Мариета БотеваАргументация и реторическа аргументация

Стефан СерезлиевИмето на бранда. Творчески процес и аргументация – втора част

Реторика и комуникация

Христо Катранджиев, Иво Велинов, Камелия РадоваУпотреба на реторични фигури в рекламните слогани – анализ по продуктови категории

Илияна ПавловаАpps-комуникация (комуникацията чрез приложения за мобилни устройства)

Дебюти

Драга Попова Религиозният фактор в ентическите конфликти

Представяне на книга за аргументацията

Rafael Jiménez Cataño“Ragione e persona nella persuasione. Testi su dialogo e argumentazioene“ – Представяне на книгата от Нора Голешевска

Представяне на речник за аргументацията

Christian PlantinDictionnaire de l’argumentation. Une introduction aux études d’argumentation” (2016). – Представяне на „Речник по аргументация“ (Кристиян Плантан) от Иванка Мавродиева и Гергана Апостолова

Научни събития и конференции

The Twenty-First Biennial Conference of the International Society for the History of Rhetoric (ISHR)

International Rhetoric Workshop (IRW): “Crossing Traditions: Reimagining the Political”. Uppsala University, Sweden

Добри практики

Златин КостовТанците: комуникация чрез красота, изящество и лукс

Представяне на авторите

 

Posted in Без категория | Comments closed

Електронно научно списание „Реторика и комуникации“, бр. 21, януари 2016 г. Специален брой със статии от конференцията на СИЕТАР България (08.06.2015 г.)

rhetoric-sietarДуми на водещите

Ангел Кондев – От Дамаск до Кордоба през Поатие. Бежанската криза и историческата съдба на Запада

Даниела Сотирова – Кроскултурната етика: морални основания, моралното изключване и етическо разнообразие на културите

Йоана Павлова – Риалити предаванията – бизнес със социална значимост?

Йоана Янкулова – Съвременни проекции на моделите на организационното учене в мултикултурна среда

Соня Георгиева – Възможности и предпоставки за използване на визуални модели за сближаване на различните в глобализиращия се свят (работа в мултикултурна среда)

Василка Баничанска – Особености на управлението на училище в мултикултурна среда

Юлиана Попова – Своите, чуждите и другите от интеркултурна перспектива

Янка Тоцева –  Комуникация между „свои“ и „чужди“ в училище

Рени Радкова – Ролята на интеркултурното и езиковото обучение за успешна междукултурна комуникация

Николай Цанков, Веска Гювийска – Местоименна идентичност в контекста на „девиацията”

Николина Цветкова – Как (не) можем да изграждаме активна гражданска позиция: визуални и вербални послания от социалните мрежи

Гергана Апостолова Ахронията: чужденци във времето

Мая Сотирова – Етнокултурни аспекти на обучението по четене в началните класове

Мария Мавродиева – Проявления на комуникативна компетентност в началното училище

Posted in Без категория | Comments closed

„Реторика и комуникации“, брой 20, ноември 2015 г. Специален извънреден брой „Традиционни и съвременни методи за реторически изследвания“

Специален извънреден брой „Традиционни и съвременни методи за реторически изследвания“

retorika-2

Научна конференция 17 и 18 октомври 2015 г., зала 63, Ректорат, СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет

Дейност по проект НИС № 62, 02.04.2015 г.

Ръководител на проекта – проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева

.

Коректор на текстовете на български език – Надя Калъчев

Коректор на абстрактите на английски език – Гергана Райжекова

Методи за изследване на политическата реторика

Думи на водещите

Вяра Генова Традиционни и съвременни методи на изследване в полето на джендър политическата и парламентарната реторика

Георги НалбантовАнализ на предизборната кампания в Бразилия през 2006 г. (преизбирането на Лула за президент)

Ивайло КарагеоргиевНевербалното поведение на Владимир Путин по време на среща с ръководството на „Базел-Цимент“ в град Пикальово

Нели Стефанова Нови реторични форми за спечелване на електорален консенсус реторика на „Движението пет звезди” на Бепе Грило

Изследвания във визуалната реторика

Георги Петков Реториката в илюстрациите като илюстрация на реториката

Нора ГолешевскаВизуалния обрат в хуманитаристиката като обрат към перформативността на образа. Теория на образните актове на Хорст Бдерекамп

Иглика Касабова Визуален реторически анализ на предизборната политическа реторика в социалните мрежи в България – местни избори 2015

Силва Димитрова Нови проекции на реторическия kaнон dispositio в TED.com

Методи за анализ на комуникацията във виртуална среда

Десислава СтоичковаОсобености на корпоративния профил в Linkedin

Десислава ДобреваFacebook комуникацията в етичен аспект, изразена чрез вербални и визуални реторически аргументи

Анелия Янева Социалната платформа Facebook – съвременен метод за убеждаване и влияние

Десислава АнтоваРеторически особености на предизборните слогани, представени в онлайн медии и социални мрежи в България

Ростислав ДавидовКонцепция с критерии и белези за идентичност при селектиране на множество организационни структури

Реторика, бизнес, кино, образование, медии

Таня Колева Навлизане на нови практики в деловото общуване на зрително затруднените (реторически анализ на дълбочинни интервюта и включено наблюдение)

Яна Събева Вербални и невербални техники за комуникация на съвременния български бизнес

Теодора АбрашеваЖанровете в киното през призмата на реториката

Тодор СимеоновСкрийнкастинг: трансформация на педагогическата презентация през погледа на киберетнографията

Дарина КахрамановаПроблеми при изучаването на нагласите на медийната аудитория

Традиционни теоретични и методически постановки в реториката

Донка ПетроваМодерната скандинавска реторика: развитие на реториката като академична дисциплина и на реторическите изследвания в Скандинавските страни

Методий РождественскийКъм въпроса за систематичния подход в компаративно-реторическите изследвания. Методологически алтернативи

Метин ИбрямовПравната аргументация: многофакторен анализ като метод за изследване и оценка на юридическата аргументация

Елица НиколоваСъщност и специфика на науката за изработване и прилагане на политики (policies)

Виктор МихайловЕС Политическият дневен ред – същност, процес на определяне, теоретични модели

Герасим Петрински„Лалия“: „стендъп шоуто“ през късната античност

Представяне на книга

Тодор КръстевПредставяне на книгата “La rue et l’e-rue. Nouvelles contestations citoyennes”, Sous la direction de Petia Gueorguieva & Anna Krasteva, L’Hamattan, 2015.

Дискусионен форум Обсъждане от докторантите на резултати от анотираните научни публикации и използваните традиционни и съвременни методи за реторически изследвания

Анотации на научни публикации.

Програма на конференцията

17 и 18 октомври 2015 г., зала 63, Ректорат, СУ „Св. Климент Охридски“

Posted in реторика | Tagged , | Comments closed

„Реторика и комуникации” бр. 19, октомври 2015 г. – Лингвистика, комуникация, реторика

rhetoric-communication-19

Думи на водещите

Образование, политики, комуникация

Тодор ШоповОсигуряване на качество в българското висше образование / Quality Assurance in Bulgarian Higher Education

Език, лингвистика, образност

Fotini EgglezouA metaphorical structural model for teaching argumentative writing in a Greek elementary school

Владимир ДосевМетафората като когнитивен инструмент

Bistra Dudeva, Kristina StoyanovaGestures and Еnglish language teaching in a medical university: a study

Език, политическа реторика

Yordanka Madzharova BruteigWriting Democracy: The Norwegian Constitution 1814-2014

Agnieszka Budzyńska-DacaThe rhetoric of time in the final pre-election TV debates

Valeria SmolenenkovaRhetorical criticism as a vaccination against identification rhetoric

Виолета АшиковаРеторическа аргументация в дебати по вот на недоверие в българската парламентарна практика. Теоретична рамка и инструментариум

Елена ТарашеваИзследване на дискурса на Волен Сидеров в 42-рото Народно събрание

Съвременни комуникации

Стефан СерезлиевИмето на бранда: комуникативни и творчески аспекти

Даниела Илиева-КолеваМодел за оценка на индивидуални презентационни умения

Анна ВълкановаГлобални публични комуникации в условията на глобална дигитална среда

Яна ФилиповаРеторични техники, използвани от тролове в България

Албена Трифонова-ЩърбановаАнализ на комплексно оценяване на връзките с обществеността на „Български пощи“ ЕАД в печата от 2004 до 2014 година

Добри практики

Ivanka Mavrodieva, Nikolina Tzvetkova – Manifestations of the Pedagogical Communication in applying LbD4All through Web 2.0

Представяне на книги

Боян Алексиев – Представяне на книга на Гергана Апостолова „Реторика на значенията“ (A Rhetoric of Meanings)

Ирина ПеряноваСвитлана Жаботинска, Речникът-Тезаурус на лексически иновации „Майдан – Антимайдан”, Украйна, декември 2013 –декември 2014

Представяне на авторите

***

Rhetoric and Communications E-Journal, issue 19, Linguistic, Rhetoric, Communication, October 2015 , ISSN 1314-4464

Деветнадесетият брой на сп. „Реторика и комуникации” се публикува през октомври 2015 година, в началото на петата година от създаването на списанието. Брой 19 включва статии, обединени тематично около лингвистиката, комуникацията и реториката. В броя са представени резултати от проучвания на различни събития и процеси в Норвегия, Финландия, Шотландия, Румъния, Гърция, Полша, България, Русия, Украйна и други. Включени са и теоретични обзори на публикации, свързани с методи, използвани в реториката, връзките с обществеността и виртуалната комуникация, което води до разширяване на спектъра от изследвания.

Броят започва със студията на Тодор Шопов, в която се третират актуални теми и въпроси, които са особено важни за висшето образование в България: Quality Assurance in Bulgarian Higher Education.

Първата тематична област включва статии, в която се наблюдават пресечни точки между език, образност, с фокус върху метафорите: Фотини Енглезу (A metaphorical structural model for teaching argumentative writing in a Greek elementary school) и Владимир Досев – (Метафората като когнитивен инструмент). Интересен е анализът за Бистра Дудева и Кристина Стоянова за жестовете и преподаването на английски език в медицински университет (Gestures and Еnglish language teaching in a medical university: a study).

Втората тематична област е върху езика в политическата реторика и комуникация, като обхватът по критерий държави и сфери на приложение е: Норвегия – статията на Йорданка Маджарова Брутейг (Writing Democracy: The Norwegian Constitution 1814-2014), Полша – публикацията на Ангешка Будзинска-Дака (The rhetoric of time in the final pre-election TV debates); Русия – Валерия Смолененкова (Rhetorical criticism as a vaccination against identification rhetoric). Направени са анализи на българското парламентарно красноречие в два текста: в първи Виолета Ашикова представя реторични и аргументативни особености на дебатите за вот на недоверие в Народното събрание и във втория Елена Тарашева проучва дискурса на Волен Сидеров в Народното събрание.

Третата тематична област е посветена на проявленията на комуникациите в съвремието – от анализ на имената на световни брандове (Стефан Серезлиев), през индивидуалните презентационни умения (Даниела Илиева-Колева), от реторическите похвати на троловете у нас (Яна Филипова) до публични комуникации в глобална дигитална среда (Анна Вълканова). Особености на връзките с обществеността на компании в печата извежда Албена Трифонова-Щърбанова.

Добри практики, свързани с проекта LeTeEm – Leaners, Teachers and Employers, представят Николина Цветкова и Иванка Мавродиева.

Традиционно в списанието се представят книги. Ирина Перянова в своя текст насочва вниманието ни към автора Свитлана Жаботинска и ни въвежда в нейния научен труд „Речникът-Тезаурус на лексикални иновации „Майдан – Антимайдан”, Украйна, декември 2013 –декември 2014“. Боян Алексиев извежда новостите в книгата на Гергана Апостолова „Реторика на значенията“ (A Rhetoric of Meanings).

Водещи броя проф. Тодор Шопов, проф. Йовка Тошева, проф. Иванка Мавродиева

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

„Реторика и комуникации” бр. 18, юли 2015 г. – Реторика, медии, ПР, политическа комуникация

  rhetoric   

Водещи броя
проф. Иванка Мавродиева,
 проф. Толя Стоицова,
гл. ас. д-р Иво Пиперков,
д-р Пламен Павлов

Думи на водещите броя

Реторика и политическа комуникация

Olga BrusylovskaCritical discourse analysis (CDA) in International Relations 
Ольга РусоваФеномен польской “Солидарности” и украинского “Евромайдана” в оценках СМИ
Мая Русева Истината и политиката (Особености на социалната комуникация)
Валентина Златанова Мултикултурализъм и етнически различия – проблеми и перспективи
Аспарух Б. ДиковПолитическата комуникация в телевизионните дебати (избори за европейски парламент в България през 2014 г.)

Реторика и медии

Толя Стоицова Нестандартният език в медиите
Иво Пиперков – Интерактивната комуникация в променящата се среда на социалните медии
Иглика Касабова A new rhetorical view of media environment – from televisions to social media
Гергана РайжековаКлубовете като съвременни алтернативни медии в България

Реторика, ПР и специални събития

Георги ПетковСредновековната западноевропейска реторика в перспективата на съвременната коментарна литература. Преглед на първичните източници по средновековна реторика и на основните съвременни интерпретативни линии
Цветан Кулевски Силата на реториката и реторика на силата
Тина СатиеваПричини и подходи за организиране на специални събития
Христина Христова –  Празникът в ролята на повелител

Преводи

Алан от Лил Сума за проповедническото изкуство (прев. от латински Г. Петков)
Георги ПетковВъведение към „Сума за проповедническото изкуство“

Добри практики

Люба Георгиева Костова – Животът и делото на Мария Монтероси, посветени на възпитанието и обучението на децата

Представяне на книги

Йовка ТишеваПредставяне на книгата на Виолета Тачева „Комуникативни умения в медицинската практика” 
Иванка Мавродиева Представяне на книгата на Agnieszka Budzyńska-Daca „Retoryka Debaty. Polskie wielkie debaty przedwyborcze 1995–2010”

Представяне на авторите

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed