Сп. „Реторика и комуникации“, бр. 32, януари 2018 г., СИЕТАР

Специален брой с доклади и статии  от конференции на СИЕТАР

Интеркултурна и интернет комуникация

Интеркултурна комуникация

Думи на водещите

Янка ТоцеваДискриминация, подкрепа или медийна манипулация? (Казусът 1200 стипендии за ученици роми в България

Йосиф НуневГергьовден – празникът, който обединява носителите на етнокултурни различия

Йорданка СтефановаВербализиране на невербалния диалог като похват в обучението по дентална медицина

Интеркултурна комуникация, билингви, билингвизъм

Пенка АнгеловаБългарски език като втори за деца

Мая Сотирова, Николай ЦанковИгровият подход в обучението по български език на деца билингви в детската градина

Вехбие БалиеваКомуникативно-прагматичен аспекти на езиковата интерференция при 5-6-годищни деца билингви

Соня Г. Георгиева, Петя Георгиева-АлексоваФормиране на педагогически компетенции за работа с деца при усвояване на език, който не е майчин

Дияна Димитрова, Димитрина ДраганчеваМетодически идеи за формиране на интеркултурна компетентност на 7-11- годишни ученици

Виртуална и регионална комуникация

Иван Русланов Специфика и типология на читателските блогове в България

Aneta Doncheva, Eli Popova – New approaches to the presentation of Bulgarian regional libraries in the virtual space

Георги Цолов Комуникационни модели за активиране на регионалните общности

Представяне на научни събития

Международна научна конференция „Педагогическата комуникация: настояще и бъдеще“ – 2-3 февруари 2018 г., Национален дворец на децата

Представяне на книги

Иванка МавродиеваЕфрем Ефремов – „Журналистическо редактиране“

Представяне на авторите

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Rhetoric and Communications, Issue 31, November 2017

Identity, Mobility, Public and Business Communication, Linguistics

Editors

Prof. Maria Stoicheva, PhD; Prof. Ivanka Mavrodieva, Doc. Hab.; Assist. Prof. Nikolina Tzvetkova, PhD; Assist. Prof. Darin Drossev, PhD

Introduction

Prof. Maria Stoicheva, Jean Monnet Chair, Functional Rector for International Relations and Doctoral School, Sofia University St Kliment Ohridski

International credit mobility: a focus on outcomes and impact in working together with Partner countries higher education institutions

Identity and Mobility

Stela Konakcieva Binding Europe from Below. Models of European identity from Free Movement of Persons’ perspective

Desislava KaraasenovaA Mobility of the professoriate: motivations of Bulgarian scholars to pursue a Fulbright fellowship

Linguistics

Spas RangelovVerbal Aspectuality and Situation Types in Bulgarian: Preliminary Observations

Hayann Lee Language education of South Korea

Public and Business Communication

Philip StoyanovGreenwashing and PR in the financial sector in Bulgaria

Phan Xuan Hoang and Nguyen Thi Phuong ThaoE-government in Developing countries

Phan Minh Duc Ho, Quoc Tu Nguyen, Nguyen Phi Dao Evaluating the level of meeting working requirements of graduated accounting student by using Important-Performance Analysis (IPA)

Contributors

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Сп. „Реторика и комуникации“, бр. 30, септември 2017 г.

Реторика, аргументация, ПР, медии

Водещи броя: доц. д-р Стефан Серезлиев, проф. д-р Йовка Тишева, проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева, д-р Пламен Павлов

Думи на водещите

Комуникации и медии

Толя СтоицоваВъзприемане на благосъстоянието и материалното благополучие сред българи

Анелия ПоповаГенерализирането като манипулативна техника в телевизионната комуникация 

Комуникация и пъблик рилейшънс

Елица НиколоваФилантропичен ПР в сферата на сигурността и отбраната

Daniela Koteska LozanoskaPositive communication as a basis for creating effective public policy in a touristic service activity

Научни събития

Информация за конференцията – ESTIDIA „Dialogues without Borders: Strategies of Interpersonal and Inter-group Communication“

Ivanka MavrodievaOpening speech – 4th ESTIDIA conference – 29 September 2017

Cornelia Ilie – Opening speech – 4th ESTIDIA conference – 29 September 2017

Ivanka MavrodievaClosing speech – 4th ESTIDIA conference – 29 September 2017

Представяне на книга

Теодора АбрашеваПредставяне на книгата “The Power of Public Speech”

Студентски и докторантски дебюти

Мелани ЙордановаРеторичен анализ на академичната комуникация в Coursera

Даниел АлександровПроблемът като онтологичен аспект на философското консултиране

Надежда ВаневаАргументативна стойност на личната история в пъблик рилейшънс  

Мария ТодороваКомуникация и пропаганда относно проекта „Триморие“

Представяне на авторите

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Реторика и комуникации – бр. 29, юли 2017 година

Комуникации, общество, реторика

Думи на водещите

Проф. д.пс.н. Толя Стоицова, проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева, доц. д-р Стефан Серезлиев, д-р Пламен Павлов

Комуникации и пъблик рилейшънс

Daniela Ilieva-Koleva, Rosaliya Kasamska – Establishment of successful strategies for project communications management

Анна Вълканова – Управление на комуникацията със служителите в корпоративния брандинг

Комуникации, институции, политика, общество

Мая Русева – Влияния между политика и наука за политиката

Юлия Василева – Толерантното общество – модели и форми на политическо приложение

Willem Koetsenruijter, Peter Burger, Emma Vine – Institutional failure or individual perversity? Framing Church Abuse in the News in Four European Countries pdf

Обучението по реторика

Мариета Ботева – Обучението по реторика: подготовка и произнасяне на речи

Студентски дебюти

Proletina Velichkova – Visual argumentation in TED (influential videos from expert speakers)

Научни събития и Rhetorical Society of Europe

Янка Тоцева – Шеста конференция на Европейската асоциация по реторика (Rhetoric Society of Europe) и покана за седма

Янка Тоцева – Избор на Изпълнителен съвет на Rhetorical Society of Europe

Представяне на книга

Десислава Антова – Представяне на книгата „Political Communication and European Parliamentary Elections in Times of Crisis. Perspectives from Central and South-Eastern Europe“

Представяне на авторите

 

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 29, юли 2017 г., https://rhetoric.bg/

Rhetoric and Communications E-journal, Issue 29, July 2017, http://journal.rhetoric.bg/

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Реторика и комуникации – бр. 28, май 2017 г.

РЕТОРИКА И КОМУНИКАЦИИ

Комуникации и образование

Водещи броя – проф. д.пс.н. Йоана Янкулова, доц. д-р Силвия Цветанска и доц. д-р Мая Сотирова

Думи на водещите броя

Комуникации и образование: теоретични измерения

Василка БаничанскаПринципи за пряка и опосредствана комуникация между учители и ученици

Илияна КираджиеваВзаимоотношенията учител–ученик като важен мотивационен фактор в образователния процес

Татяна ЙордановаРоля на комуникацията в процеса на приемане на иновационен продукт при млади потребители

Комуникации и образование: практически измерения

Десислава ПетроваСпецифични особености на стиловете на учене на студенти в български университети

Иван Иванов ВълчановПерспективи пред образованието по медии и журналистика в контекста на конвергентна медийна среда

Ивана Младенов-БочеваПсихолого-педагогически предпоставки за ефективна комуникация в обучението по майчин език в Република Сърбия

Николай ДимитровТрадиционни и алтернативни интерпретации на обучението в сегрегираните училища

Петрана Стойкова Мотивация за дарителство в сферата за на образованието 

Добри практики

Ирен Пелтекова Стимулиране на студентите да мислят за качеството на обучение чрез оценяване на преподавателите си

Представяне на авторите

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Rhetoric and Communications E-journal, Issue 27, March 2017

Special Issue

Editor’s words

Prof.PhD Maria Stoicheva, Prof. Doc. Hab. Ivanka Mavrodieva, Assist. prof. PhD NikolinaTsvetkova.

Communication, Internet Communication and Netizens

Ronda Hauben – Considerations on the Significance of the Net and the Netizens

Ronda Hauben – Ban Ki-moon’s Idea of Leadership or the Candlelight Model for More Democracy?

European Identity: Articles and Essays

Introduction

Maria Stoicheva – Political, cultural and linguistic challenges of European identity

Articles

Gilles Rouet – Boundaries and identities

Galina Rousseva-Sokolova – Europe, seen from India

Essays

  1. Robin Laurène – Identity-proof mobility. Reflection on identity change in the context of Erasmus mobility
  2. Georgi Dragomanov – The (lack of) participation in the European elections of 2014 in Bulgaria – a matter of inherent political culture or a systematic failure?
  3. Franzi Prost – European Identitiy:Analyzing European Identity and commenting on Habermas’ paper “Why Europe needs a constitution”
  4. Louise Toulotte – European Identity. Independence and globalization
  5. Maximilian L. Berkenheide – The concept of European Identity in: “February 15, or What Binds Europeans Together: A Plea for a Common Foreign Policy, Beginning in the Core of Europe” by Jürgen Habermas and Jacques Derrida
  6. Iveta Trifonova – Spanish identity: the Catalan case of personal identification
  7. Marta Siurek – Global, national and ethnic identities. European identity – an empty concept or a possible dream?
  8. Ralena Gerasimova – Religious identity in Bulgaria during the communist regime. The case of Orthodox Christianity and Islam
  9. Anna Angelova – Looking into Bulgaria from the outside: the so-called “stereotypes”. Can we trust them?

Scientific events

4th ESTIDIA Conference “Dialogues without Borders: Strategies of Interpersonal and Inter-group Communication”, 29-30 September 2017, Sofia, Sofia University, Bulgaria

EUROMEC Summer school 2017, Third Jean Monnet Summer School for PhD students, “Identities in urban contexts: the European multilingual city”, 10-15 July, Dublin, Ireland

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 27, март 2017 г., https://rhetoric.bg/

Rhetoric and Communications E-journal, Issue 27, March 2017, http://journal.rhetoric.bg/

Contributors

Posted in реторика | Comments closed

Електронно научно списание „Реторика и комуникации“ 26 брой, януари 2017

Специален брой с публикации от конференцията на SIETAR, 1 юли 2016 г.

Думи на водещите

Интеркултурна комуникация и педагогическа комуникация

Христина СоколоваИнтеркултурни аспекти на представите за успех сред българите и унгарците: измерението линейност vs. свързаност

Йоана ПавловаФеминизъм и мултикултурализъм

Соня ГеоргиеваМултикултурност и идентификация – педагогически възможности за социална интеграция

Ангелина КалиноваПедагогическото общуване и дисциплината н технологичното обучение нa началното училище 

Николина Цветкова, Надя Бирежакли Идентичностни и междукултурни аспекти на обучението в докторска степен („Преживяване“ на изследователския опит. Случаи от България)

 

Политическа комуникация – интеркултурни различия

Янка ТоцеваМултикултурна Европа и интеркултурният диалог в нея през погледа на експертите

Татяна БуруджиеваОбразът на врага в предизборните кампании (президентски избори 2016 в България)

Весела Петрова ПарапановаЧленството на България в НАТО, представено в български медии (1990 – 2012)

Докторантски дебюти

Иван АнгеловИнтерпретация на иновационната среда в контекста на индустриалния клъстер

Добри практики

Йосиф НуневНасоки да организиране на лятно училище за наваксване на учебно съдържание

Събития, култура

Георги ПетковЗа музикалния спектакъл „На Нея с обич! Емил Димитров“

Представяне на книги

Йоана ПавловаПредставяне на книгата на Ирина Георгиева „Управление на конфликти в перспективата на организационната комуникация“

Росица ЙордановаПредставяне на „Кратък терминологичен справочник по обща и политическа реторика” с автор Нели Стефанова

Представяне на авторите

Списък с рецензенти

Електронно научно списание „Реторика и комуникации“, бр. 26, януари 2017 г. https://rhetoric.bg/, http://journal.rhetoric.bg/

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Сп. Реторика и комуникации – бр. 25

Брой със статии от конференция „Съвременни проявления на реториката в медиите, онлайн медиите и изкуствата“, проведена на 18-19 юни 2016 г.

Водещи броя – проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева, проф. д.ф.н. Мариета Ботева, доц. д-р Стефан Серезлиев, д-р Георги Петков, д-р Пламен Павлов

Списък с автори за брой 25, ноември 2016 г.

Думи на водещите

Визуална реторика и комуникация

Стефан Серезлиев – Визуалната реторика: роля и значение в комуникациите на медийните брандове

Нора Голешевска – Визуалните метафори във виртуалното въображаемо на движението „Окупирай Орлов мост”

Силва ДимитроваВизуална реторика и мултимодалност – проявления и специфики

Райна Душкова – Атрактивни и/или ефективни – посланията на Местни избори 2015

Albena Antonova – Building Sophisticated Infographics as Effective Knowledge Visualization and Knowledge Sharing Tool

Виртуална реторика и комуникация

Десислава Добрева Теоретичен и терминологичен обзор на понятията във виртуалната реторика

Десислава Антова Проявления на виртуалната реторика в мултимедийната журналистика – (Анализ по метода „Case Study” в онлайн медията „News.bg”)

Десислава Стоичкова – Проявление на визуалната реторика в LinkedIn

Любен Гешев – Мястото на убеждаващата комуникация при формиране на потребителски умения онлайн

Джендър реторика и комуникация

Вяра ГеноваТемата за равнопоставеността на половете – съвременни проекции на парламентарната и медийната джендър реторика (април – май 2016 г.)

Силвия Петрова – Джендър аспекти в политическите медийни образи

Реторика, образование, изкуства

Daniela Ilieva-Koleva, Raya Tsvetkova, Raya Genova The Impact Factor Defined

Тодор Симеонов – Digital badges in education: nature and implementation

Теодора Абрашева – Реторични особености на трейлъра в игралното кино

Научни събития

Ирина Перянова Конференцията “Когнитивна лингвистика в междудисциплинарен контекст – теория и практика”, Черкаси, Украйна

Програма на конференция

Книга с абстракти от конференцията

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Сп. „Реторика и комуникации“ – Брой 24, Септември 2016

congress_theme_and_tracks

Реторика, ПР, медии, комуникации

Водещи броя – доц. д-р Стефан Серезлиев, гл. ас. д-р Иво Пиперков, д-р Пламен Павлов, проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева

Думи на водещите

ПР, публична комуникация, реклама

Димитрина Стефанова Особености на ПР стратегията и етапи в реализирането й

Александър Христов – Рекламни и ПР форми в медиите: съвременни разбирания, граници, терминология

Любомира Христова – Особености на политическия ПР на институционално равнище в България

Комуникация, ПР, интернет

Славянка Ангелова – Ефективна комуникация в онлайн бранд общност чрез социалната мрежа Facebook

Боян Кутевски Ролята на текста като ефективен инструмент в търговски ориентираната комуникация (по примери от социалните мрежи Twitter и Facebook)

Милена Янкова – Корпоративна култура и ПР практика. Позитивни и негативни фактори за ПР в корпоративната среда. Факторът „медии”

Анелия Янева – Комуникативни проекции на глобалните индекси за устойчивост, реализирани чрез ПР 2.0, уеб 2.0 и социални мрежи

Радина Ралчева, Милен ФилиповЗелените КСО инициативи и особености при отразяването им в електронните медии

Добри практики

Соня Алексиева – PR спомени 20 години по-късно

Alexandra Veleva, Silviya Aleksandrova, Gerald Bruchmann – Multichannel Marketing in terms of Credoweb™ – the Healthcare Communications and Information Platform

Елица Николова – Rakovski National Defense College in Bulgaria and its Alumni – a communication plan

Георги Бисеров Николов – Въвеждане на интегрирани услуги и създаване на единни центрове за комплексно административно обслужване (КАО)

Научни събития

Янка Тоцева – Конференция на SIETAR през 2017 г.

Представяне на книги

Ivanka MavrodievaMichael Hauben and Ronda Hauben, Netizens: On the History and Impact of Usenet and the Internet

Тодор Симеонов – представяне на книга E-Learning and Social Media Education and Citizenship for the Digital 21st Century“

Представяне на авторите

Posted in реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Електронно научно списание „Реторика и комуникации“ 23 брой, юли 2016

rhetoric-23

Реторика, комуникации, медии

Водещи броя – проф д. пс.н. Толя Стоицова, проф. д-р Йовка Тишева, проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева

Думи на водещите

Реторика, политическа комуникация, творчество

Cornelia IliePopulism in post-communist Romania and Hungary: Representing cultural and political otherness

Fotini EgglezouThe use of common topics in teaching creative writing

Атанас ЖдребевБългарският академичен дебат за популизма

Реторика и онлайн медии

Пламен ПавловПланетарна реторика

Стела Ангова – Трансформации на медийната среда

История на реториката

Мариета Ботева Учебниците по реторика през Българското възраждане (20-те – 70-те год. на 19. в)

Реторика, тренинги, методи

Нели Стефанова, Яна Събева„Мърдърборд“ и тренингите по реторика

Дебюти

Нина Ралева Елементи на кинесика в публичното представяне на спорта

Диана ДимитроваEзикът на омразата – инструмент за промяна на общественото съзнание

Представяне на книга

Andrea C. Valente Inés Olza, Óscar Loureda and Manuel Casado-Velarde (eds), Language Use in the Public Sphere: Methodological Perspectives and Empirical Applications. Bern: Peter Lang, 2014

Научни събития и конференции

The Sixth “Rhetoric in Society” Conference of the RSE

 

Представяне на авторите

 

 

Posted in реторика | Comments closed