„Реторика и комуникации” бр. 18, юли 2015 г. – Реторика, медии, ПР, политическа комуникация

  rhetoric   

Водещи броя
проф. Иванка Мавродиева,
 проф. Толя Стоицова,
гл. ас. д-р Иво Пиперков,
д-р Пламен Павлов

Думи на водещите броя

Реторика и политическа комуникация

Olga BrusylovskaCritical discourse analysis (CDA) in International Relations 
Ольга РусоваФеномен польской “Солидарности” и украинского “Евромайдана” в оценках СМИ
Мая Русева Истината и политиката (Особености на социалната комуникация)
Валентина Златанова Мултикултурализъм и етнически различия – проблеми и перспективи
Аспарух Б. ДиковПолитическата комуникация в телевизионните дебати (избори за европейски парламент в България през 2014 г.)

Реторика и медии

Толя Стоицова Нестандартният език в медиите
Иво Пиперков – Интерактивната комуникация в променящата се среда на социалните медии
Иглика Касабова A new rhetorical view of media environment – from televisions to social media
Гергана РайжековаКлубовете като съвременни алтернативни медии в България

Реторика, ПР и специални събития

Георги ПетковСредновековната западноевропейска реторика в перспективата на съвременната коментарна литература. Преглед на първичните източници по средновековна реторика и на основните съвременни интерпретативни линии
Цветан Кулевски Силата на реториката и реторика на силата
Тина СатиеваПричини и подходи за организиране на специални събития
Христина Христова –  Празникът в ролята на повелител

Преводи

Алан от Лил Сума за проповедническото изкуство (прев. от латински Г. Петков)
Георги ПетковВъведение към „Сума за проповедническото изкуство“

Добри практики

Люба Георгиева Костова – Животът и делото на Мария Монтероси, посветени на възпитанието и обучението на децата

Представяне на книги

Йовка ТишеваПредставяне на книгата на Виолета Тачева „Комуникативни умения в медицинската практика” 
Иванка Мавродиева Представяне на книгата на Agnieszka Budzyńska-Daca „Retoryka Debaty. Polskie wielkie debaty przedwyborcze 1995–2010”

Представяне на авторите

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

„Реторика и комуникации” бр. 17, април 2015 г.

rhetoricДуми на водещите броя

Комуникативни педагогически стратегии

Силвия Цветанска – Комуникация на партньорството между учители и родители в училище

Бистра Мизова – Стил на общуване на учителя и подходи за неговото изследване

Георги Стоянов – Медиацията като път за изграждане на нова култура на общуване в училище

Антонина Кардашева –Емоционалната интелигентност като вид комуникация

Академична комуникация (Комуникации и висше образование)

Мая Сотирова – Развитие на социолингвистичната компетентност в професионално-педагогическата подготовка на студентите

Георги Иванов, Ангелина Калинова – Курсовите проекти като средство за изграждане на оценъчна и самооценъчна култура у студентите от педагогическите специалности

Петя Толева – Библиотечните фондове като средство за научна комуникация между музеите в България

Aigul Abzhapparova The problem of image formation of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan

Педагогически теории, технологии и комуникативни практики

Огняна Георгиева – Критическото мислене като подстъп към гражданствеността (Литературнообразователни аспекти)

Todor Simeonov – Blending educational communication: a Bulgarian case

Ирен Пелтекова – Педагогическа комуникация в обучението по физическо възпитание и спорт

Валентина Миленкова – Участие на студентите в изследователски дейности: състояние и специфики

Добри практики

Милка Семова – Връзки с алумни. Сегментация по възраст на алумни базата

Меги Попова – ʺКачествотоʺ при Джордж Мур, Аристотел и Хегел

Представяне на книга

Ангел Петров – За учителя като компетентен комуникатор (Цветанска, С. и Б. Мизова. Педагогическо общуване за практически цели. София, 2015 г.)

Представяне на авторите

Posted in Без категория | Tagged , | Comments closed

Реторика и комуникации – брой 16, 2015 г. СИЕТАР – интеркултурна комуникация

SIETAR

Думи на водещите – проф. д.с.н. Цветан Давидков и доц. д-р Янка Тоцева

Приветствие от д-р Ливингстън Томпсън, Президент на SIETAR Europa  BG and EN

 1. Огнян ЗлатевСлово при откриване на конференцията на СИЕТАР – PDF

 1. Мария Стойчева – Интеркултурната комуникация в обединена Европа – проблеми и решения

 2. Ангел КондевБългарският „цивилизационен избор” – между пропагандната митология и реалността

 3. Даниела Сотирова Ефектът Билбао и изводите от него: проучване на културната промяна

 4. Йоана Янкулова Психологически измерения на саморегулираното учене в българската академична среда

 5. Юлиана Попова, Цветелина Харакчийска Интегрирани ресурси за иновативно интеркултурно обучение на дигиталното поколение

 1. Соня Георгиева Интердисциплинарен подход при подготовката на бъдещи социални педагози за интеркултурен диалог

 1. Maria SivenkovaStorytelling in Marketing: Reporting on breakthrough events in stories of companies, products and brands

 2. Янка Тоцева Директорът – мениджър на интеркултурната комуникация в училище

 3. Калина ЙочеваПодходи при формирането на четивна грамотност у ученици билингви

  Добри практики

 4. Katya OwensIntercultural learning throughout volunteering in the field of art

  Представяне на авторите

Posted in Без категория | Comments closed

„Реторика и Комуникации“ – брой 15, януари 2015 година

rhetoric

„Реторика и Комуникации“ – брой 15, януари 2015 година. Специално издание по „Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ”, изпълняван от СУ „Св. Климент Охридски” по договор № BG051PO001-3.3.06-0044 ОТ 2012 г.

Думи на водещите брояпроф. Иванка Мавродиева, доц. Мария Стойчева

 1. Александра Арабаджиева – Кръстопътите на лабиринта“ – из живота и философското наследство на Корнелиус Касториадис

 2. Диляна Филипова –Посрещане и присъствие – отношението лице-в-лице като ословесяване на битието”

 3. Диляна Павлова – Общество на знанието” и “икономика на знанието”. Поява и тенденции в употребата на понятията”

 4. Метин Ибрямов – Някои основни понятия в аргументативния дискурс”

 5. Десислава Добрева – „Защита на информационните активи и сигурност при комуникацията в интернет среда”

 6. Ростислав Давидов – „Виртуална комуникация на НПО в България – традиционни и нови подходи“

 7. Георги Налбантов – „Медийното поведение на бразилския президент Луис Инасио Лула да Силва

 8. Десислава Иванова – Психологически реакции и невербално поведение на заложници и похитители при терористични актове”

 9. Ивайло Карагеоргиев – Същност, видове и особености на човешката комуникация”

 10. Dominik Gerst, Maria Klessmann Multilingualism and linguistic demarcations in border regions. The Linguistic Border Landscape of the German-Polish twin cities Frankfurt (Oder) and Słubice

  Представяне на авторите

Настоящият брой 15, януари 2015 г., на електронното научно списание „Реторика и комуникации” е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд по проект „Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ”, изпълняван от СУ „Св. Климент Охридски” по договор № BG051PO001-3.3.06-0044 ОТ 2012 г.

Проектът е на стойност 715 421,30 лв. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007–2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

СУ  „Св. Климент Охридски” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия брой, което при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на Министерство на образованието и науката.

eu-rhetoric

Project Jean Monnet Network European Identity, Culture, Exchanges and Multilingualism (EUROMEC) 553397-EPP-1-2014-1-BG-EPPJMO-NETWORK: Responsibility for the information and views set out in this publication lies entirely with the authors.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

Posted in Без категория | Comments closed

Реторика и комуникации. Лингвистика, комуникации, реторика. – брой 14/ 2014

rhetorica

Списък с авторите и статиите и рубриките за брой 14, октомври 2014

Лингвистика, комуникации, реторика

Думи на водещите броя – проф. д-р Йовка Тишева, доц. д-р Гергана Апостолова

Езикови особености на комуникацията в интернет

Marta DąbrowskaCommunicating emotions online. The function of anonymity and gender.

Десислава АнтоваРеторични и езикови особености в заглавията на публикациите в блоговете на Иво Инджев и Иван Бедров

Езикови особености на медиите

Banu Dağtaş – Americanization of the Popular Culture in the 1950’s Turkish Magazine: Hayat

Гергана Дачева Съпоставителен анализ на заглавия от българската и френската преса

Венцислав Козарев Концептуална „карта“ на корпоративната социална отговорност: обзорен мета анализ на публикациите на Academy of Management (2006-2013)

Езикови особености на протестите

Ирина Перянова„Министерството на мира” или реториката на властта – Русия и Украйна

Дафина ГеноваHumor as a Communicative Strategy in Protest

Лингвистика, граматика, езици

Стоян Буров, Лилия Бурова Функционализъм и комуникативна граматика

Марина Джонова Степени на учтивост в официалната реч

Bilyana GeorgievaA systematic linguistic study of Bulgarian and American holidays

Представяне на книги

Марина Джоновапредставяне на книгата на Анастасия Кондукторова

Иванка Мавродиева представяне на книги на Владимир Досев

Представяне на авторите

Posted in Без категория | Comments closed

Реторика и комуникации – „Реторика, ПР и реклама“ – брой 13, юли 2014 година

Реторика, ПР и реклама – брой 13, юли 2014 година

Реторика, ПР и реклама – брой 13, юли 2014 година

Думи на водещите броя – Иванка Мавродиева, Толя Стоицова, Пламен Павлов

Реторика и етика

Michael Lane Bruner – Investigating the Rhetorical Unconscious

Mina Ivanova – Nostalgia as political emotion and the discursive production of passive collective subjectivity: a critical rhetorical analysis of the Bulgarian Museum of Socialist Art

Silviya Mineva – Еthical Dilemma: Between the Language of Values and the Value of (Human) Recourses 

Методий Рождественский – Аргументът Ad Auctoritatem в реторическа перспектива: към въпроса за систематичното му изследване

Пъблик рилейшънс 

Кремена Георгиева – ПР специфики на уеб 2.0. Интерактивен модел за ПР комуникация

Анелия Янева – Определяне потенциала на публичната екологична администрация в България за изграждане на имидж

Стефан Серезлиев – Бранд vs/via Тероризъм: Да говорим в бъдеще време

Весела Любенова ПР особености на протестите през февруари и март 2013 година в България или за симбиозата протест−процес

Медии, реклама и език

Владимир Досев Социални, когнитивни и дискурсивни особености на медийнатаманипулация

Биляна Янева Рекламата в съвременната култура

Добри практики 

Ivanka Mavrodieva  – Софийският университет и качеството на университетските дейности и услуги

Представяне на книги и списания

Ivanka Mavrodieva,  Gergana Apostolova  Leo A. Groarke, Christopher W. Tindalе – “Good Reasoning Matters! A Cognitive Approach to Critical Thinking”

Ivanka Mavrodieva,  Gergana Apostolova – Digital Library Studies of Rhetoric Gabriela Kisicek and Igor Z. Zagar, editors. What do We Know about the World? Rhetorical and Argumentative Perspective, Digital Library, 2013

Ivanka Mavrodieva,  Gergana Apostolova  Международно списание „Cross-cultural Studies and Environmental Communication”

Ivanka Mavrodieva,  Gergana Apostolova – US-China Foreign Language and Sino-US English Teaching 

Представяне на авторите 

Posted in Без категория | Comments closed

Визуална реторика и виртуална комуникация – „Реторика и комуникации“ брой 12, април 2014 година

Визуална реторика и виртуална комуникация „Реторика и комуникации“ брой 12, април 2014 година

Визуална реторика и виртуална комуникация
„Реторика и комуникации“ брой 12, април 2014 година

Думи на водещите броя

Визуална реторика – визуална комуникация

Willem KoetsenruijterVisual Rhetoric or the Rhetoric of Power in Images of World Leaders (A Model for measuring Social Distance in news portraits of world leaders)

Ангел Ангелов – Метрополия и екзотика: Хайнрих Хайне за Леопол Робер и за Александър Габриел Дьокан

Нора Голешевска – (Нова) Визуална реторика: Неореторика и визуална семиотика

Силва  Димитрова – Особености на виртуалната визуална реторика в  TED.com

Комуникация в интернет

Гергана Пенчева-Апостолова – Метафорите на мрежата

Пламен Павлов – App generation – поколението на мобилните програми 

Анна Вълканова – Корпоративен бранд и онлайн комуникация – възможности и тенденции (подходът на Apple)

Социални медии, социални мрежи, нови медии

Desislava Manova-Georgieva – Public Shaming of Individuals and Companies on Social Media

Ростислав Давидов – Социалните мрежи като инструмент за комуникация с вътрешни и външни публики в НПО

Яница Димитрова – Управлението на организационната идентичност чрез инструментариума на новите медии

Добри практики

Любен ПенковскиСофтуери в помощ на изследователите или как да организираме материалите си с Qiqqa, Zotero и Mendeley

Представяне на книги

Представяне от Силва Димитрова на книгата на Лон Сафко (Lon Safko) „Библия на социалните медии: тактики, инструменти и стратегии за бизнеса“ (”Social Media Bible: Tactics, Tools and Strategies For Business Success“)

Представяне на авторите в бр. 12, април 2014 г.

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Реторика и политическа комуникация – брой 11, януари 2014 година -SIETAR

rhetorica-sietar

Реторика и политическа комуникация – брой 11, януари 2014 година -SIETAR

Думи на водещитедоц. д-р Янка Тоцева и проф. д.с.н. Цветан Давидков

Олимпия Ведър, Цветан Давидков – В капана на необходимостта или кое ни кара за развиваме собствените си комуникативни умения? (резултати от емпирично проучване)

Даниела Сотирова –Културни бариери пред е-управлението като публична иновация

Ангел Кондeв – Скритото лице на протеста – новата линия на разлома

Гергана Апостолова – Е-пространствата на българската идентичност. Обобщен аналитичен модел и типология на самоидентификацията

Янка Тоцева – Иновациите и образователната интеграция през погледа на учители от мултикултурни училища

Соня Георгиева – Задоволяване на потребностите чрез комуникация в общност в процеса на учене

Йоана Янкулова  Роля на методите на преподаване върху когнитивното функциониране в интеркултурна среда

Екатерина Средовска –Развитие на интеркултурни компетентности на юношите чрез участие в проектни дейности

Мирослава Радиева –Учителят и мотивирането на културноразличните ученици в началното училище

Ирина Георгиева – Ефекти на хумора в академичен и мениджърски контекст 

Представяне на конференция на SIETAR – България в София и конгреса на SIETAR в Талин

Представяне от проф. д-р Любомир Стойков на книгата на проф. д-р Маргарита Пешева „СЕМ. Регулаторни практики: 2001–2010 г.”

Представяне на авторите

Posted in Без категория | Comments closed

Реторика и политическа комуникация – брой 10, октомври 2013 година

Реторика и политическа комуникация – брой 10, октомври 2013 година

Реторика и политическа комуникация – брой 10, октомври 2013 година

Думи на водещите броя

 Политика, интернет, дипломация

Марчин Левински Debating multiple positions in multy-party online deliberation – превод на български език от английски език – Вергиния Данаилова

Ирина Максименко – Интересы и идеи „Большой Тройки” ЕС в контексте теорий европейской интеграции (коммуникативные аспекты)

 Реторика и комуникации в българския преход

Минчо Христов – Някои аспекти на партийната пропаганда в началото на българския преход

Димитър Ганев – Предпоставки за свикването на българската Кръгла маса

Александра Атанасова – Изгубени в превода: Разлики между политическите послания и обществените възприятия в предизборната кампания през 2013 г.

Соня Хинкова – Външнополитическа реторика и нагласи в протестите в България през зимата на 2013 г.

Десислава Добрева – Визуална политическа реторика в социалните мрежи в България

 Политическа комуникация, управление, кризи

Гергана Апостолова – Ахронията като механизъм за социално управление

Цветан Кулевски – Криза на политическия коментар

Александър Христов – Усъвършенстване на политическите ПР комуникации с приложение на практиките от корпоративните комуникации

Валерия Кардашевска – Звучащите думи и тяхната сила да въздействат в комуникационна среда

 Представяне на книги

Представяне на книгата на Мария Залеска „Rhetoric and Politics: Central/Eastern European Perspectives” от Иглика Касабова.

Представяне на книгата на Христо Проданов „Дигитална политика” от Ростислав Давидов.

Представяне от Росица Йорданова на книгата на Иванка Мавродиева „Политическата реторика: от митингите до Web 2.0 (1989-2012) ”.

Представяне на авторите в брой 10, 2013

 

Posted in Без категория | Comments closed

сп. Реторика и комуникации, юли, 2013 година, бр. 9

сп. Реторика и комуникации, юли, 2013 година, бр. 9

сп. Реторика и комуникации, юли, 2013 година, бр. 9

Думи на водещите броя

1. Йовка Тишева –Езиковите стандарти, езиковите регистри и медийната комуникация

2. Толя Стоицова – Невербалната комуникация в публичното говорене

3. Иванка Мавродиева – Предизвикателства и перспективи пред медиите и социалните мрежи

4. Руси Маринов – Комуникация и кризисен мениджмънт

5. Евелина Христова и Десислава Данкова – Основни тактики за комуникация при онлайн криза

6. Елена Цонева – Папуджиева – ПР-ът и отвъд него…

7. Амелия Личева – Медии и литература

8. Гергана Дачева – Стилистични ефекти на заглавията в българската и френската преса.

9. Людмила Кирова – Виртуалните общности и компютърно опосредстваната комуникация днес. Социалните мрежи

10. Пламен Павлов – Комуникация и реклама

11. Иво Пиперков – Шарена ли е комуникацията или за факторите, влияещи върху медийната комуникация

12. Ася Асенова – Мъжко – женско в невербалната комуникация в медийна среда

13. Алиса Трендафилова – Невербална семиотика и медийно поведение

14. Мария Коцева – Негативното рекламно представяне на жените през погледа на ЕС и ООН. Теоретични и практически подходи за оценката и промяната му.

15. Мария Момчилова – Динамика в развитието на манга комуникацията

Представяне на авторите

 

Posted in Без категория | Comments closed