PR спомени 20 години по-късно

Хората създават историята, а историята живее чрез фактите

 Соня Алексиева

Соня Алексиева – Нов български университет.

Имейл: salexieva@nbu.bg

Абстракт: Днес, 20 години по-късно, историята и събитията за създаването на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) са пълни с имена на личности, които са част от професионалната PR общност. Сред първите – създателите и най-известните членове на дружеството има имена, които правят чест на всяка професионална гилдия. Кои са те, как подкрепиха организацията, какви бяха първите идеи, събития и каузи на БДВО в София и страната? Кога и как IPRA подкрепи българската секция, какво се случи на пресконференцията, когато дружеството обяви първите у нас PR награди? Как беше написан първия Етичен кодекс на PR специалистите в България? Трудно е, но не е невъзможно чрез фактите – от учредителния протокол на БДВО до публикациите, от наградите до събитията, от сайта до PR бюлетина, да се разкаже кратката, но интересна история на първата българска PR общност. Защото хората създават историята, а историята живее чрез фактите.

Ключови думи: пъблик рилейшънс, Българско дружество за връзки с обществеността, история, учредители, IPRA, PR награди, Етичен кодекс

Assoc. Prof. Sonya Alexieva, Ph.D.

PR Memories Twenty Years Later

People make history and history lives through facts

Abstract: Today, 20 years since its creation, the Bulgarian Public Relations Association (BPRA) has a history rich in names and figures who have become part of the PR professional community. Among its founding fathers and most prominent members, there are those who would make the honor roll of any profession. Who are they and how did they support the organization, what were BPRA’s first ideas, events, and causes in Sofia and throughout the country? When and how did IPRA provide support to its Bulgarian section, what happened at the press conference when the association announced the first PR awards in our country? How was the first Ethical Code of Bulgarian PR professionals created? It is difficult but not impossible to tell the short but exciting story of Bulgaria’s first PR community based on facts: from BPRA’s Founding Protocol to publications and from the website to the PR Bulletin. Because people make history and history lives through facts.

Keywords: public relations, Bulgarian Public Relations Association, history, founding fathers, IPRA, PR awards, Ethical Code.

Електронно научно списание „Реторика и комуникации“, бр. 24, септември 2016 г. https://rhetoric.bg/

pdf-155498_640