Думи на водещите – Сп. „Реторика и комуникации“ Брой 29, юли 2017 година

Сп. „Реторика и комуникации“
Брой 29, юли 2017 година


Комуникации, общество, реторика

Думи на водещите
Брой 29, публикуван онлайн през месец юли 2017 г., е тематично ориентиран към представяне на резултати от изследвания в областта на реториката, комуникациите и обществото.
Комуникациите и пресечните точки с ПР, както и новостите в проектната комуникация, са представени в статиите на авторите Даниела Илиева-Колева и Росалия Касамска, „Establishment of successful strategies for project communications management“ и на Анна Вълканова „Управление на комуникацията със служителите в корпоративния брандинг“.
В отделен раздел се обособяват статии, в които фокусът е върху комуникации, институции, политика и общество. Авторът Мая Русева е извела някои теоретични аспекти в статията си „Влияния между политика и наука за политиката“. Теоретичен обзор е представен и от Юлия Василева в текста „Толерантното общество – модели и форми на политическо приложение“. Учени от различни университети Willem Koetsenruijter (Humanities Faculty, Leiden University, The Netherlands), Peter Burger (Humanities Faculty, Leiden University, The Netherlands), Emma Vine (Psychology Research Group, Hallam University, Sheffield, UK) оповестяват резултати от задълбочено изследване в статията „Institutional failure or individual perversity? Framing Church Abuse in the News in Four European Countries“.
Реториката е представена в традиционните й проявления като обучение и практика в статията на Мариета Ботева „Обучението по реторика: подготовка и произнасяне на речи“. Ораторството е проучено като съвременен феномен и визуалната аргументация в TED презентациите в статията на Пролетина Величкова „Visual argumentation in TED (influential videos from expert speakers“ (включена в рубриката „Студентски дебюти“).
Като следваме концепцията на броя, в който един от акцентите е политиката, комуникацията и реториката, от Десислава Антова е представена книгата „Political Communication and European Parliamentary Elections in Times of Crisis. Perspectives from Central and South-Eastern Europe“.
Янка Тоцева в рубриката „Научни събития“ представя информация за шестата конференция и седмата конференция на Европейската асоциация по реторика (Rhetoric Society of Europe – RSE), както и за избор на Изпълнителен съвет на RSE.

Водещи броя: проф. д.пс.н. Толя Стоицова, проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева, доц. д-р Стефан Серезлиев и д-р Пламен Павлов.
Сп. „Реторика и комуникации“, брой 29, юли 2017 г., https://rhetoric.bg/
Rhetoric and Communications E-journal, Issue 29, July 2017, http://journal.rhetoric.bg/