За списанието

Списание „Реторика и комуникации“ е тримесечно научно списание с отворен достъп, издател е Институтът по реторика и комуникации.

Първият брой на сп. „Реторика и комуникации“ е публикуван през септември 2011 г.

Списанието се администрира от международна редакционна колегия и редакционен съвет, главен редактор е проф. дн Иванка Мавродиева, д-р.

ISSN 1314-4464 (Online)

Цели и обхват

Списанието публикува оригинални научни статии, обзорни статии и кратки доклади, които имат за цел да обхванат аспекти на изследвания в областта на реториката, медийната комуникация, публичната комуникация, междукултурната комуникация, интернет комуникацията, бизнес комуникацията, академичната комуникация, педагогическата комуникация, рекламната комуникация, визуалната комуникация, комуникацията на търговските марки, маркетинговата комуникация, аргументацията и приложната лингвистика.

Политика за свободен достъп

Списанието е със свободен достъп за потребители от страни от целия свят.

Списанието е със свободен и отворен достъп и научните публикации са достъпни онлайн безплатно.

Списанието е със свободен достъп, неговото онлайн съдържание е достъпно безплатно за потребителя или неговата институция. Потребителите могат да четат, изтеглят, копират, разпространяват, отпечатват, търсят или свързват с пълните текстове на статиите, както и да ги използват за други законни цели, без да искат предварително разрешение от издателя или автора.

Такси

Няма такса за публикуване.

Лицензионни условия

Всички статии са достъпни при условията на Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.en

След публикуването на ръкописа собственик на изключителните права за използване на произведението е Институтът по реторика и комуникации – https://www.iorc.info/.

Индексиране

Списание „Реторика и комуникации“ е включено, реферирано и индексирано в:

Европейския референтен индекс за хуманитарни и социални науки (ERIH PLUS)

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=494070;

Road.issn.org – https://road.issn.org/

Scientific Indexing Services – http://www.sindexs.org/

ID на списанието:5278

https://portal.issn.org/resource/ISSN/1314-4464

SAIF – Scholar Article Impact Factor – https://www.scholarimpact.org/1314-4464-rhetoric-and-communications.html

GIF (общ фактор на въздействие) – http://www.generalif.com/

EuroPub – https://europub.co.uk/journals/rhetoric-and-communications-J-29553

Национален референтен списък на съвременните български научно рецензирани публикации – http://nacid.bg/bg/NRS/

Уебсайтовете на катедра „Реторика и комуникации“ са https://rhetoric.bg/, https://journal.rhetoric.bg/.

Списанието има за цел да създава връзка между теории, дискурси, изследователски методи и приложни изследвания от широк кръг теми: реторика, комуникации, лингвистика и други релевантни области на науката.

В него се приемат висококачествени научни публикации от широк кръг от теми, свързани с реториката, комуникацията, медиите, интернет изследванията; в публикациите се информира за теории, аналитични изследвания и иновативни методологии.

Списанието публикува ръкописи, в които се представят теории и изследванията с приложения в областта на интернет (онлайн медии, социални мрежи, блогове, виртуални форуми и др.), медиите, образованието, бизнеса, политическите и социалните процеси, както и научни коментари по изследователски въпроси или професионални практики.

Списанието насърчава междудисциплинарните изследвания и академичния диалог.

Сп. „Реторика и комуникации“ публикува четири броя годишно. Всеки брой е посветен на конкретни теми. Специалните броеве са посветени на изследователски или научни проекти и конференции в областта на реториката и комуникациите.

Прегледът на ръкописите, изпратени до Реторика и комуникации, се извършва на принципа на двойно сляпо рецензиране.