Евелина Христова – „Комуникациите и организацията в 21. век”

Представяне от Проф. д.пс.н. Толя Стоицова 

 

Комуникациите и организацията в 21. век

Комуникациите и организацията в 21. век

„Комуникациите и организацията в 21. век” e монография, стъпваща на основата на сериозно научно изследване, което е сърцевина на докторската дисертация на автора, на тема „Вътрешноорганизационни комуникации в България и политика на ЕС”, защитена през 2011 г. в департамент „Масови комуникации” на Нов български университет.  Рецензенти на книгата са проф. Толя Стоицова, д.пс.н., научен ръководител на дисертанта и доц. д-р Десислава Бошнакова.

Основният изследователски интерес в монографията е фокусиран върху един от един от най-значимите проблеми на съвременната организация, а именно – функционирането на нейните вътрешни комуникации по начин, по който тя да може да отговори на сериозните предизвикателства на 21. век. Докато една голяма част от книгата е разработена в рамките на изследванията, свързани с подготовката на докторската дисертация на автора, то допълнителната работа по темата включва анализ на последвали нови тенденции и нови подходи при решаването на проблемите. Центърът е изнесен от изследване на Европейската рамка на вътрешноорганизационните комуникации към едно по-детайлно проучване на функционирането на българските организации. Едновременно с това, книгата е богат източник на най-актуални и интересни конотации, свързани с международните аспекти на проблематиката.

 „Комуникациите и организацията в 21. век“ представя с яснота колко сложни и сериозни могат да бъдат последствията от подценяване ролята и значението на комуникациите с вътрешните публики и как организациите е необходимо да бъдат в крак с най-новите критерии, стандарти и изисквания в тази област. Защитава се идеята, че високата комуникативна компетентност в нашето съвремие не пожелание, а част от професионализма на хората, заемащи ПР и мениджърски позиции в организациите. Центърът на анализите не е толкова върху миналото и дори върху настоящето, колкото изразява насочеността към бъдещето – представяйки една визия за динамиката на комуникациите в бъдещето, което поставя все по-високи изисквания.

„Комуникациите и организацията в 21. век“ e ценно помагало както за изследователи, така и за практици – ПР специалисти, мениджъри на различни нива, специалисти по комуникация. Книгата се появява в подходящ момент, за да подпомогне намирането на отговори на въпроси, произтичащи от „притесненото“ от икономическата криза пространство, в което оперират компаниите и организациите. Логично, към темата вече е регистриран сериозен интерес от страна на професионалисти, заети с пъблик рилейшънс, комуникации, човешки ресурси, и други релевантни области, които са се отзовали при провеждането на онлайн интервютата, а също и от страна на висши мениджъри, които са били интервюирани по време на емпиричното изследване.

И накрая, монографията е на писана на добър и приятен за възприемане език и стил. Тя е и за хора, които управляват екипи и искат да бъде ефективна тяхната екипна дейност. Не на последно място, книгата е интересна и полезна за тези, които имат амбицията да повишат своята компетентност в разбирането и управляването на комуникационните процеси, на различни равнища.

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>