Представяне на авторите на статии в сп. „Реторика и комуникации”, брой 36, септември 2018 г.

Водещи броя

Проф. д-р Йовка Тишева – СУ „Св. Климент Охридски, Факултет по славянски филологии, ръководител на Катедра „Български език“, член на Редакционната колегия на сп. „Реторика и комуникации“. Имейл: tisheva@unisofia.bg

Доц. д-р Стефан Серезлиев – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, преподавател в Катедра „Журналистика и връзки с обществеността“, член на Редакционната колегия на сп. „Реторика и комуникации“. Имейл: serezliev@uni-vt.bg

Методи за изследвания

Калоян Харалампиев – Използване на бейсовска статистика за статистически изводи при непредварителни извадки (през примера на изследването на отпадащи студенти в бакалавърска степен на обучение във Философския факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски”)

Калоян Харалампиев е доцент, доктор по статистика и демография. Научните му интереси са в областта на статистиката, теория на вероятностите, стасистически софтуер. Преподавател във Философския факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски”. Той е заместник-декан на Философския факултет. Имейл: k_haralampiev@phls.uni-sofia.bg

Цветан Давидков – Мотивационен профил

Професор д.с.н. Цветан Давидков е преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски”. Чете курсове по: Основи на управлението, Предприемачество, Организационно поведение, Национални и организационни култури и др. Научните му интереси и изследвания са в сферата на предприемачеството, организационната култура, комуникациите. В тези области е публикувал монографии, учебници, статии. Специализирал е по: преподаване на управленски знания, бизнескомуникации, предприемачество и малък бизнес, проектно управление, системи за качество, дистанционно обучение във Великобритания, Холандия, Белгия, Германия, Швеция, Ирландия, Чехия и Унгария и др. Имейл: tzvetandavidkov@feb.unisofia.bg

Ия Гурбалова – Мотивационен профил

Ия Гурбалова е главен асистент, доктор в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Научните й интереси са в областта на управление на човешките ресурси, организационна култура и мениджмънт. Имейл: iya.petkova@feb.unisofia.bg

Николина Цветкова – Подготовка за прилагане Q-методология за изследване на субективното конструиране на европейска идентичност у младите хора

Николина Цветкова, доктор, главен асистент в катедра „Европеистика”, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски”. Преподава английски език. Автор на монографията Английски език за комуникация в институциите на Европейския съюз. Теоретико-приложни аспекти” (2018), на учебници и учебни помагала по английски език и на над 40 публикации по теми, свързани с преподаване на английски език, проектна терминология, интернет комуникации и други. Имейл: ntsvetkova@phls.unisofia.bg

Пенка Христова – Подготовка за прилагане Q-методология за изследване на субективното конструиране на Европейска идентичност у младите хора

Пенка Христова е главен асистент в катедра „Западни езици”, Факултет по класически и нови филологии в Софийския университет „Св. Климент Охридски” и преподава курсове по английски език. Била е докторант в катедра „Европеистика” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Темата на дисертацията й е „Европейска езикова политика и европейска идентичност”. Научните й интереси са насочени към европейската и националната езикова политика, многоезичието и многоезичието, преподаването на чужди езици и европейската идентичност. Имейл: penka.d.hristova@gmail.com

Тодор Симеонов – Киберетнографията като метод за изследване на виртуалното пространство

Тодор Симеонов е доктор, защитава дисертация на тема „Виртуална педагогическа реторика и обучение в онлайн среда” като докторант във Философския факултет, СУ „Св. Климент Охридски“. Научните му интереси са в областта на виртуалната педагогическа реторика, комуникации в интернет, е-ресурси и онлайн обучения. Автор на 10 научни статии в посочените области. Член на Института по реторика и комуникации. Имейл: teo.simeonov@gmail.com

Академична комуникация, компетентности и написване на научни статии

Zhanna Mingaleva – Peculiarities of the formation of communication competences within the framework of project training in a polytechnic university

Zhanna Mingaleva – Full professor of Department of Economics and Management in Industrial Production, Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation. Email: mingal1@pstu.ru

Иванка Мавродиева Методика за написване на научна статия

Иванка Мавродиева, професор, дн/д.ф.н., е преподавател в Софийския университет по реторика, бизнес комуникация, връзки с обществеността и академично писане. Защитила е дисертация за парламентарното красноречие в България. Дисертацията й за доктор на науките е свързана с политическата реторика в България след 1989 година, като обхваща ораторството от митингите и протестите до Web 2.0. Автор е на 12 книги, които представят систематизирана научна информация в нови сфери и в традиционни области, преоткрити през погледа на преподавателя, учения. Автор на 120 статии в научни списания и сборници; 10 от които на английски, руски, френски език в утвърдени научни списания в САЩ, Русия; както и в сборници от международни научни конференции, проведени в Италия, Словения, Румъния, Украйна и др. Член на Executive Board of the Rhetoric Society of Europe – RSE. http://eusorhet.eu/. Главен редактор на електронното научно списание „Реторика и комуникации” https://rhetoric.bg/, което се издава от септември 2011 г. Преподавател, изследовател, блогър, обучител, приемащ реториката като древна и витална наука; комуникацията като реализираща се в различни области: от бизнес, медии, политика, Уеб 3.0. Имейл: mavrodieva@phls.uni-sofia.bg

Резултати от изследване на актуални теми в обществото

Йосиф Нунев – Приобщаващото образование като система от общообразователни и общочовешки ценности

Доц. д-р Йосиф Нунев е завършил висше педагогическо образование в Педагогическия филиал на СУ „Св. Климент Охридски”, сега ЮЗУ „Неофит Рилски” в Благоевград. Работи като преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Педагогически колеж – Плевен. Сферите на научните му интереси са в областта на: приобщаващото образование; интеркултурното образование и интеркултурната компетентност на българския учител; разработването на динамични управленски модели за десегрегация в образованието на ромските деца; структурирането на модели за работа с маргинални семейства; преодоляването на взаимните стереотипи и негативни нагласи в училище и обществото; издирването и съхранението на ромския фолклор. Имейл: inunev@abv.bg

Здравка Андонова – Ефективно управление на кризисната комуникация

на пoлитическите партии в България

Здравка Андонова се дипломира като бакалавър във Факултета по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски”. Била е докторант в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Защитава дисертация на тема „Управление на организационните комуникации в условия на криза (на примера на политически партии в България)” и е доктор по „Администрация и управление”. Има опит като журналист. Имейл: zandonova@gmail.com

Резултати от изследвания на медиите и онлайн медиите

Мария Момчилова Цифрова журналистика: особености и проявления

Мария Момчилова, доктор по журналистика (визуална комуникация), магистър „Английска филология”, главен асистент, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, ИЧС. Научни интереси в областите визуална комуникация; манга, аниме и гейм индустрия; трансмедийно разказване; maria.momchilova@gmail.com

Мариана Петрова – Образът на жената, представен в сп. „Жената днес” (2012-2016)

Марияна Петрова е докторант в Югозападния университет Неофит Рилски. Научните й итереси са в областта на ПР и медиите. Имейл: mariana.petrova.pr@gmail.com

Петя Янева – От пиктограма до мем

Петя Янева е докторант във Факултета по класически и нови филологии, СУ „Св. Климент Охридски“. Темата на дисертацията й е свързана с анализи на мем и пиктограми. Научните й интереси са в областите: лингвистика, семиотика, визуални изследвания, интернет комуникации и медии. Имейл: pyaneva@hotmail.com

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 36, септември 2018 г.

Броят включва статии по проект „Формиране на компетентности и усъвършенстване на умения за прилагане на съвременни методи и методики за научни изследвания от млади учени” (Договор № ДМ10/2 от 14.12.2016 г. по Фонд „Научни изследвания”) – онлайн публикуване.