Представяне на авторите в брой 3, 2012 година

 

Иванка Мавродиева – Думи на главния редактор

РЕТОРИКА

Гергана Апостолова –  Представяне на Европейската асоциация по реторика

Гергана Апостолова, доц. д-р по логика и реторика: Теория на аргументацията

Преподавател по Убеждаваща комуникация, Английски за интернет, Философия на езика, Британска и Американска литература и културни истории, Стилистика и Теория на превода в специалностите Английска филология и Приложна лингвистика на ЮЗУ “Н. Рилски” – Благоевград.

Преподавател по Убеждаваща комуникация, Теория и практика на рекламата и Приложна семиотика в Университета за Национално и Световно Стопанство – София.

Автор на 11 книги и повече от 40 статии по реторика, аргументация, методика на обучението по английски език, теория на превода, литература и философия на интернет.

Член на BASA, BETA, ESSE, IRICS, СИЕТАР и единствен до този момент представител на България във форумите на IPSI. Специализации в Оксфорд (2007 г.) и МТИ – Кеймбридж, Масачусетс (2007-2008). Жител на Глобалната мрежа и автор на блогове за лично творчество. Имейл: geapostolova@gmail.com

Донка Александрова – Тенденции в политическата реторика на българския преход

Донка Александрова е професор по реторика в СУ „Св. Климент Охридски“. Завършва Великотърновския университет, преподава в университети в Индия. Научните й интереси са в областите история на реториката, аргументация и други. Автор на книги, свързани с теория и история на реториката и ораторското майсторство. Имейл: donka_bar@hotmail.com

ОРАТОРСКО НАСЛЕДСТВО

Величко Руменчев – За автентичността на един кратък диалог между Цар Симеон Велики и Климент Охридски

Величко Руменчев е професор по реторика в СУ „Св. Климент Охридски“. Завършва Софийския университет право. Преподава съдебна реторика и невербална комуникация. Научните му интереси са в областите съдебната реторика, история на реториката, аргументация, невербална комуникация. Имейл: donka_bar@hotmail.com

Галина Станкова – Реторически фигури и похвати в парламентарните дебати ( анализ на дебат)

Галина Станкова е студент в СУ „Св. Климент Охридски“. Анализът е направен в часовете по реторика при показан интерес от страна на студента към научни изследвания. Имейл: g.asenova1@abv.bg

КОМУНИКАЦИЯ И ИНТЕРНЕТ

Гергана Апостолова – За трансцендентализма на технологизма

Гергана Апостолова, доц. д-р по логика и реторика: Теория на аргументацията

Преподавател по Убеждаваща комуникация, Английски за Интернет, Философия на езика, Британска и Американска литература и културни истории, Стилистика и Теория на превода в специалностите Английска филология и Приложна лингвистика на ЮЗУ “Н. Рилски” – Благоевград. Преподавател по Убеждаваща комуникация, Теория и практика на рекламата и Приложна семиотика в Университета за Национално и Световно Стопанство – София.

Автор на 11 книги и повече от 40 статии по реторика, аргументация, методика на обучението по английски език, теория на превода, литература и философия на интернет.

Член на BASA, BETA, ESSE, IRICS, СИЕТАР и единствен до този момент представител на България във форумите на IPSI. Специализации в Оксфорд (2007 г.) и МТИ – Кеймбридж, Масачусетс (2007-2008). Жител на Глобалната мрежа и автор на блогове за лично творчество. Имейл: geapostolova@gmail.com

КОМУНИКАЦИИ И ПРЕПОДАВАНЕ

Бистра Мизова – Комуникация в подкрепа на дисциплината в ученическия клас

Бистра Мизова е преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски”, научинет й интереси са в областите: Етодология и методи на научното изследване; Педагогическа диагностика; Педагогическа комуникация; Социална и педагогическа психология; Организационна култура и организационно развитие; Медийна психология и медийни изследвания. Имейл: bistra.mizova@gmail.com

Иво Пиперков – Дистанционно обучение и коммуникации

Иво Пиперков е преподавател по информационни технологии във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Кл. Охридски”, гл. асистент, инженер, журналист, педагог. Научните му интереси са свърсани с новите технологии в мас медиите, използването на информационните и комуникационните технологии в обучението. Последните му разработки са насочени към използването на социалните мрежи за ПР дейността и проблемите на интерактивността и интерактивната реклама. Автор е на редица статии свързани с мултимедийното структуране и обединяване на различни средства за представяне на образователна информация. Участва в различни международни и национални образователни проекти. Имейл: i_piperkov@abv.bg

ФИЛОСОФИЯ И РЕТОРИКА

Aleksandra Traykova – Epistemology of Silence

Александра Трайкова е дипломиран бакалавър и магистър по специалността „Философия“, СУ „Св. Климент Охридски“. Докторант във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Научните й интереси са областите епистемология, философия на езика, философия на науката, аргументация и диалектика. Имейл: atraykova@abv.bg

Габриела Русинова – Техники на аргументация в спора: прагматико-диалектически подход

Христо Атанасов e дипломиран бакалавър и магистър по специалността „Публична администрация“, СУ „Св. Климент Охридски“. Докторант към катедра „Публична администрация“. Работи в администрацията на Омбудсмана на Република България. Имейл:

ПИСМЕНА КОМУНИКАЦИЯ

Христо Атанасов – Цитирането и библиографията: между установените стандарти и липсващите правила (1)

Христо Атанасов e дипломиран бакалавър и магистър по специалността „Публична администрация“, СУ „Св. Климент Охридски“. Докторант към катедра „Публична администрация“. Работи в администрацията на Омбудсмана на Република България. Имейл: atanasov.hristo@gmail.com

Христо Атанасов – Цитирането и библиографията: между установените стандарти и липсващите правила (2)

Христо Атанасов e дипломиран бакалавър и магистър по специалността „Публична администрация“, СУ „Св. Климент Охридски“. Докторант към катедра „Публична администрация“. Работи в администрацията на Омбудсмана на Република България. Имейл: atanasov.hristo@gmail.com

Руси МариновПредставяне на книгата “Life and Death in a Time of Terror”

Руси Маринов е преподавател в Нов български университет. Научните му интереси са в областите интернет комуникации, стратегически комуникации, управление на комуникациите. Имейл: rmarinov@nbu.bg