Представяне на авторите на публикации в бр. 8, 2013 година от електронното научно списание „Реторика и комуникации”, посветен на образованието и комуникациите

Анна Ангелова – доктор, директор на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски”. е-mail: anna@libsu.uni-sofia.bg

Бистра Мизова доктор по психология и понастоящем преподавател във Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Нейните научни интереси са в областта на социалните нагласи и процеси на социално влияние, изследване на социалната компетентност, психология на общуването, медийни изследвания, междукултурна комуникативна компетентност, организационна култура и поведение, тренинг на социални умения, социо-културно многообразие, емпирични изследвания в образованието. Има над 30 публикации в различните области на научни интереси.  е-mail: bistra_mizova@abv.bg

Професор д-р. Божидар Ангелов е авторитетен български педагог. Той е един от популярните преподаватели в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Книгите му със заглавия като „Детето и светът – между езика и речта”, „Медийна и комуникативно компетентност”, „Комуникативни аспекти на ранното чуждоезиково обучение”, „Педагогически аспекти на масовата комуникация” са истински пътеводители в педагогиката, психолингвистиката и психологията. Женен е и живее в София.

Дончо Хрусанов – професор, водещ експерт по административно право. Преподава в Юридически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Дончо Хрусанов е изтъкнат български юрист. Титуляр е на дисциплината „Административно право и процес” в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Книгите му са популярни сред студентите и преподавателите във всички български университети. Освен с работата си в областта на административното право е известен с интересите и публикациите си в граничната област на изследвания, наречена „Право и език”.

Донка Петрова –  Donka Petrova, PhD. Sofia University “St. Kliment Ohridski”

–          Leads seminars and lectures in Educational psychology for bachelor-degree students at the Sofia University;

–          Trains, coordinates and supervises the team of counselors at the National Helpline for Children 116 111 in Bulgaria;

–          Leads trainings for representatives of the helping professions on various topics (Domestic violence, Trafficking in humans, Crisis intervention, Effective communication skills, Telephone counseling, Overcoming of prejudice and discrimination in the helping professions);

–          Participant in projects, related to the prevention of and overcoming the consequences of violence, trafficking in humans and child exploitation;

–          Author of scientific studies and articles, published in Bulgarian and international journals and in the Sofia University Yearbook on different topics (ageism, age-based stereotyping and discrimination in school context, teacher-student communication, application of the case-method in teaching psychology; domestic violence and trafficking in humans).

Елена Койчева – Елена Д. Койчева е главен асистент по информационно-търсещи системи (философски и технически) и ръководител на отдел „Библиотечно и информационно обслужване” в Университетска библиотека „Св. Климент Охридски”. Завършва специалността „Научна и техническа информация” в Държавния библиотекарски институт (1974), а през 1980 г. се дипломира като машинен инженер в Техническия университет – гр. София. Научноизследователските й интереси са в областта на: Информационно-търсещи системи и езици; Стратегии за търсене и извличане на информация в електронни информационни ресурси (бази от данни; електронни библиотечни каталози; уеб източници; дигитални колекции и т.н.); Библиотечно-информационно обслужване и консултиране; Преподаване на информационна грамотност; Разработване на стандарти по информация и документация. Автор е на 75 научни публикации  (монография, студии, статии, доклади, разработени стандарти); общ брой библиографски цитирания на нейните публикации – 40 броя; индексирани публикации в електронни ресурси – 43 бр. Официален представител на Софийски университет „Св. Климент Охридски” в БИС -Българския институт за стандартизация за всички технически комитети с активно членство и представител и експерт в Технически комитет  16 „Архивна, библиотечна и информационна дейност” в БИС. е-mail: edk@libsu.uni-sofia.bg; lis@libsu.uni-sofia.bg

Елена Луговцова – Луговцова Елена Игоревна (Беларусь) – психолог, начальник организационно-методического отдела Центра развития педагогического образования Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка. Также работает в области неформального образования взрослых, является членом редакционной коллегии журнала неформального образования „Адукатар”. Имеет более 60 публикаций, включая пособия и научные статьи. Сфера профессиональных интересов: кросс-культурная психология, психология интеллекта и креативности, арт-терапия. e-mail: lugovtsova.alena@gmail.com

Жулиета Савова e доцент е във Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий”. Има докторска степен в областта на педагогиката (педагогическа социология/училищна демография) Преподавател по: педагогика, педагогическа социология, конфликти в образованието, решаване на конфликти; академично писане за докторанти, педагогическо общуване (вербална и невербална комуникация). Автор и съавтор на 7 книги и учебници и на над 40 статии в горепосочените области. Доц. д-р Ж. Савова е била ръководител на катедра и Декан на Факултета по педагогика на Софийския университет. Има 3 дългосрочни специализации в: Англия (стипендия на Британския съвет), Япония (стипендия на Японското министерство на образованието) и САЩ (Фулбрайтова стипендия). Работила е по проекти на ЮНЕСКО, била е дългосрочен експерт на Съвета на Европа, консултант по различни образователни програми и член на множество комитети. Продължителното живеене и работа в САЩ разширяват нейните професионални перспективи, обогатяват образователния й опит и създават нови възможности за популяризиране на най-доброто от американското образование.

Йоана Янкулова – Yoana Yankulova, Assistant Professor, PhD. Sofia University “St. Kliment Ohridski”

–          Teaches Educational psychology to bachelor degree students from various specialties, as well as Team building and group effectiveness to master-degree students of psychology;

–          Leads trainings on different topics (Improvement of communication abilities, Conflict management, Prevention of bullying and aggression, Development of creative and critical thinking skills, Motivation to learn, Team building and improvement of group effectiveness);

–          Participant in numerous international projects and specializations;

–          Member of the Bulgarian Psychological Society;

–          Author of a research monograph (“Motivational and Cognitive Regulation of Learning”, Sofia, 2001), a textbook for students in two editions (“Modern aspects of Educational Psychology”, Sofia, 2006, 2008), a textbook (“Educational Psychology”, Sofia, 2012) and of many scientific studies, published in the Sofia University Yearbook, Book of Psychology, of scientific articles, published in prestigious Bulgarian scientific journals and of various scientific reports, presented at Bulgarian and international conferences, on contemporary topics in Educational psychology.

е-mail: yoanayankulova@gmail.com

Калина Йочева завършва Института за международен туризъм „Алеко Константинов” – Бургас и Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Има специализации по Методика на литературното образование в Шуменския университет – 1994-95 и по Интеркултурно образование, в Югозападния университет в Благоевград, 2008-09. От  2013 година е доктор по методика на обучението по български език и литература на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Участвала е в редица международни и национални проекти в областта на квалификацията на учители и други категории специалисти. Научните и търсения и интереси са в областта на методиката на обучението по български език и литература, началното ограмотяване, ограмотяването на възрастни и на билингви, а също така и в областта на виртуалната комуникация и комуникативните компетентности.

Катя Михайлова, главен асистент, д-р е преподавател в УНСС по социология и регулация на медиите, аудиовизуална комуникация. Асистира в курсовете по обща социология за направление „Обществени комуникации и информационни науки” и икономическа социология за „Икономика и бизнес”. Студентите й печелят първи награди и високи отличия в национални форуми за студентско научно творчество и изява. Освен в УНСС е поканена и води лекционен курс на докторанти в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” по методология на научното изследване. В резултат от работата по методология на научното изследване, на всеки две години се издава сборник с първи научни публикации на млади учени, изследователи на изкуствата „Млада наука за изкуствата” чийто съставител и научен редактор е Михайлова. Научно-изследователските търсения на Катя Михайлова са в полето на преподаваните учебни дисциплини. Последни завършени изследвания: „Дигиталното разделение в съвременното българско семейство”, „Кибертормоз сред деца”, „Въздействия на телевизията върху децата”. В момента работи по проект на тема „ДНК-то на медиите”. Публикационната й активност е в същото направление. Автор е на една монография „Телевизията за деца: между пазарната логика и обществената мисия” (2011), няколко студии и редица научни статии, публикувани в български и чуждестранни научни издания. Михайлова е инициатор и организатор на Академичен форум за обществена наука, провеждан ежегодно в УНСС. Тя е национален организатор на две международни конференции, проведени в УНСС, организатор и модератор на панелни конферентни сесии в редица международни научни форуми. е-mail:  http://blogs.unwe.bg/kmihailova/

Мая Пенчева – професор, дфн. Майя Пенчева е български езиковед с международна известност. Тя получава признателности за сътрудничество и приноси в науката от водещи изследователи по целия свят. В най-новата си книга „Когнитивна лингвистика” (Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2011 г.) тя разглежда диалектичната връзка между структура/функция на езика и неезиковите познания и умения на човека.

Милка Хаджикотева завършва специалност „Англицистика и американистика“, ФКНФ, СУ “Св. Климент Охридски” през 1996г. От 1998г. работи като асистент по английски език в департамент „Англицистика“, Нов български университет. Защитава докторска теза в областта на методика на чуждоезиковото обучение в НБУ през 2012 г. Специализира в университети във Великобритания, Унгария, Германия, САЩ, Исландия и т.н. Участва с публикации в конференции в България и чужбина. Работи и като преводач. Преводи в областите икономика, политика, философия, художествена литература са публикувани от издателството на НБУ, изд. „Сиела“ и др. е-mail: milka_hadjikoteva@yahoo.com

Надежда Стойкович – Nadežda Stojković, PhD, Lecturer of English Language, Faculty of Electronic Engineering, University of Niš, Serbia – Nadežda Stojković, PhD, Assistant Professor, Lecturer of English Language, Faculty of Electronic Engineering, University of Niš, Serbia. Main areas of interest and research: relationship between language and identity, literature, English for Specific Purposes. Author of textbooks Written and Spoken Communications in English for Science and Technology, Faculty of Electronic Engineering, Niš, 2005, and coauthor of English for Students of Information and Communication Technologies, Faculty of Electronic Engineering, Niš, 2012. Author of a chapter in each of the following books: Identity and Difference, Peter Lang Publishers, Switzerland, 2005, Metafrastikes Optikes: Epiloges ke Diaforetikotita. Athens University: Parousia, 2006, Languages for Specific Purposes – Searching for Common Solutions, Cambridge Scholars Publishing, 2007, Education Landscapes in the 21st Century: Cross-cultural Challenges and Multi-disciplinary Perspectives, Cambridge Scholars Publishing, UK, 2008, Recounting Cultural Encounters, Cambridge Scholars Publishing, UK, 2009. Identity Issues, Cambridge Scholars Publishing, UK, 2010. Organizer of the First International Conference on Teaching English for Specific Purposes, Faculty of Electronic Engineering, University of Niš, Serbia, 2013. е-mail: nadezda.stojkovic@elfak.ni.ac.rs

Николина Цветкова – Гл. ас. д-р Николина Цветкова се занимава с преподаване на английски и квалификация на учители по английски език, разработване и оценка на учебни материали, междукултурно учене и др. вече повече от 15 години. Участвала е и продължава да участва в редица национални и международни проекти и изследвания, свързани с различни аспекти на езиковото обучение с акцент върху междукултурното учене и използването на ИКТ за педагогически цели. Понастоящем преподава специализиран английски език и проектна терминология на бакалаври и магистри от специалностите Европеистика и Библиотечно-информационни науки във Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Докторската й дисертация се занимава с проблемите на развиването на междукултурна комуникативна компетентност в обучението по английски език в гимназиален етап на средното образование. Автор, съавтор и редактор е на редица учебници и учебни материали по английски език за среднo образование, както и на статии и книги, свързани с езиковото обучение. е-mail: nina.tsvetkova@gmail.com

Нина Д. Герджикова – доктор, доцент, преподава педагогически дисциплини във Филиала на ПУ „Хилендарски” в гр. Смолян. Завършила е педагогика в СУ „Св. Климент Охридски”, а по-късно и докторантура. Научните й публикации са в сферата на теорията на обучението и педагогическата антропология. Специализирала е в Германия и Швейцария. В рамките на международни програми за преподавателски обмен е изнасяла лекции в Австрия и Турция. е-mail: nina.gerdzhikova@yahoo.de

Петрана Стойкова е главен асистент, д-р, преподава в Югозападен университет „Неофит Рилски”. Бакалавър по „Социология”, ЮЗУ „Неофит Рилски (2003); магистър по „Право”, ЮЗУ „Неофит Рилски”, (2004); през 2009 г. придобива научната и образователна степен „доктор по социология”. Член на БСА (Българска социологическа асоциация). Научни интереси: социология на образованието, социология на политиката, политически маркетинг, социология на правото.  е-mail: petrana_stoikova@abv.bg

Стефан Серезлиев е д-р, университетски преподавател в НБУ, практик и изследовател в сферата на професионалната практика и образованието по интегрирани маркетингови комуникации, бранд, визуални комуникации и дизайн. Преподавал е реклама и дизайн в Institut Supérieur des  Beaux Arts de Sousse, (Тунис). Носител на Специалната награда за развитие на брандинга в България на Десетото юбилейно издание на конкурса PR Priz през 2010 г. Член на СБХ; СБЖ; един от основателите на Българската академична асоциация по комуникации (БААК), член на ICOGRADA. Член на Борда на Superbrands Bulgaria 2012-2013.  е-mail: stef_serez@yahoo.fr

Силвия Цветанска, доцент, д-р, е преподавател във Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”. Занимава се с изследване на проблеми на общуването в училище, комуникативните и поведенческите стратегии в социалната работа и развитието на социални умения. Автор е на книгите „Предизвикателства в педагогическото общуване” (2006), „Разрешаване на конфликти – стратегии и подходи” (2006) и на помагала в областта на помагащите професии. е-mail: silvia.tsvetanska@gmail.com

Сладана/Сладжана Живкович – Slađana Živković, PhD, is an Assistant professor at the Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Niš, Serbia. Her research interests include morphology, semantics and ESP. She has published several books and a monograph. She is the author of many articles presented at international conferences.

Татяна Краснова – Краснова Татьяна Ивановна (Беларусь) – кандидат психологических наук, доцент кафедры философии и методологии университетского образования Республиканского института высшей школы. Она организует и проводит образовательные интерактивные семинары для преподавателей высшей школы и тренеров, работающих в дополнительном образовании. Она имеет более 90 публикаций. Сфера профессиональных интересов: педагогическая психология и методология психологии. e-mail: tikrasnova@yandex.ru

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>