Редакционна колегия на електронното научно списание „Реторика и комуникации”

Проф. дфн Иванка Мавродиева – главен редактор

Проф. дпсн Толя Стоицова

Проф. дсн Цветан Давидков

Проф. д-р Тодор Шопов  

Проф. дфн Олга Брусиловская 

Проф. дфн Мариета Ботева

Проф. д-р Йовка Тишева

Проф. д.пc.н. Йоана Янкулова

Проф. д-р Янка Тоцева

Доц. д-р Мая Сотирова

Доц. д-р Ванче Бойков

Доц. д-р Гергана Апостолова

Доц. д-р Силвия Цветанска

Доц. д-р Стефан Серезлиев

Доц. д-р Маргарита Бакрачева

Доц. д-р Валерия Смолененкова

Доц. д-р Мария Сивенкова

Д-р Пламен Павлов

Гл. ас. д-р  Иво Пиперков

Д-р Антонина Николова Кардашева

Д-р Георги Петков – онлайн редактор

 

 

***

Rhetoric and Communications E-Journal

Editorial Council

Rhetoric and Communications eJournal – сп. „Реторика и комуникации”

Prof. Maria Zaleska, PhD – Rhetoric – Warsaw University, Poland

Prof. Cornelia Ilie, PhD  – Professor of Business Communication at Zayed University, UAE (previously Professor of Linguistics at Malmö University, Sweden).

Editorial Board

 1. Prof. Ivanka Mavrodieva DSc, PhD – Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Editor-in-chief
 2. Prof. Tolya Stoitsova, DSc – New Bulgarian University
 3. Prof. Tzvetan Davidkov, DSc – Sofia University “St. Kliment Ohridski”
 4. Prof. Todor Shopov, PDs, PhD – Sofia University “St. Kliment Ohridski”
 5. Prof. Marieta Boteva, Dsc, PhD – St Cyril and St Methodius University of Veliko Turnovo.
 6. Prof. Ioana Yankulova, DSc, PhD – – Sofia University “St. Kliment Ohridski”
 7. Prof. Olya Brusilovskaya, DSc – Odessa State University “I. Mechnikov”, Ukraine
 8. Prof. Yovka Tisheva, PhD – Sofia University “St. Kliment Ohridski”
 9. Prof. Yanka Totseva – European Polytechnic University
 10. Assos. Prof. Silvia Tzvetanska, PhD – Sofia University “St. Kliment Ohridski”
 11. Assoc. Prof. Gergana Apostolova, DSc, PhD – South-West University “Neofit Rilski”
 12. Assoc. Prof. Maya Sotirova, PhD – South-West University “Neofit Rilski”
 13. Assoc. prof. Stefan Serezliev – St Cyril and St Methodius University of Veliko Turnovo.
 14. Assoc. Prof. Margarita Bakracheva – European Polytechnic University
 15. Assoc. Prof. – Valeria Smolenenkova, PhD – Lomonosov Moscow State University
 16. Assos. Prof. Maria Sivenkova, PhD – Minsk State University, Belarus
 17. Assos. Prof. Vance Bojkov, PhD – University of Nis, Serbia
 18. Assist. Prof. Ivo Piperkov – Sofia University “St. Kliment Ohridski”-
 19. Plamen Pavlov, PhD – New Bulgarian University
 20. Antonina Kardahseva, DSc, PhD – New Bulgarian University
 21. Georgi Petkov, PhD – Online Editor

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 • Научното електронното списание „Реторика и комуникации” започва да се издава като част от дейностите по проект № 167 от 2011 г., НИС, СУ „Св. Климент Охридски” „Особености на академичната комуникация в интернет (Уеб 2.0): писане и публикуване в научни електронни списания”.
 • Meta