проф. дпсн Толя Стоицова

Толя Стоицова

проф. д.пс.н. Толя Стоицова

Толя Стоицова е доктор на психологическите науки и професор по социална и медийна психология в Нов български университет, Департамент „Масови комуникации”. Тя също така е и директор на международна Магистърска програма по международна комуникация в НБУ. Завършила е специалностите „Психология” и „Английска филология” в Софийски университет „Св. Кл. Охридски”. Защитава успешно дисертации за степента „Доктор” в областта на невербалната комуникация и за степента „Доктор на психологическите науки” в областта на масовите комуникации в Института по психология на БАН. Нейните области на специализация включват вербалната и невербалната комуникация, масовите комуникации и международната комуникация, феноменологичните подходи в психологията, медийното насилие, медийната грамотност и образование, кибертормозът и др. Публикувала е 6 книги, последната на английски език в съавторство с американски психолози през 2011 г. „Живот и смърт по време на терор”, повече от 130 научни статии и доклади на конференции. Научен ръководител е била на 7 успешно защитени докторски дисертации и десетки дипломни работи. Проф. Стоицова печели Фулбрайт стипендия за мас медийни изследвания в Калифорнийския университет в Санта Барбара през 2009 – 2010 г. Десет години е главен редактор на едно от двете български научни списания по психология. Тя е член на Българското дружество по психология и на Европейската образователна асоциация по връзки с обществеността, както и  е Национален Болонски експерт по образование.

Tolya Stoitsova, PhD, Dr. Sc. is a full Professor in Social Psychology and Media Studies at the New Bulgarian University, Department of Mass Communication. She is also a director of an international Master’s program in International Communication, NBU. She received her Master’s degrees in Psychology and English Philology from Sofia University „St. Kl. Ohridski”. Her PhD in non-verbal communication as well as her Dr. Sc. in mass media studies were successfully defended at the Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Psychology. Her fields of specialization include verbal and non-verbal communication, mass communication, and international communication, phenomenological approaches to psychology, media violence, media literacy, media education, and cyber bullying. She has published 6 books the last one of which is “Life and Death in a Time of Terror” in an author team with American psychologists and more than 130 journal articles and conference talks. She has directed 7 doctoral dissertations and many students’ thesis. Prof. Stoitsova won a Fulbright scholarship in advance mass media research in 2008-2009 at California University in Santa Barbara. For 10 years she has been editor in chief of one of the two Bulgarian journals in psychology. She is a fellow of the Bulgarian Psychological Association and of the European Public Relation Education and Research Association, as well as a National Bologna Expert in Higher Education.