Списък с рецензенти на научни публикации в сп. „Реторика и комуникации“ – 2018 г.

Списък с рецензенти на научни публикации в сп. „Реторика и комуникации“

 1. Списък с рецензенти на ръкописи в сп. „Реторика и комуникации“

  1. Проф. д-р Гергана Дачева – синтаксис, семиостилистика – СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии. Имейл: g_dacheva@abv.bg

  2. Проф. д-р Илияна Павлова – онлайн медии – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Имейл: il.pavlova@gmail.com

  3. Проф. д-р Милена Попова – Семиотика, Семиотика на рекламата, Прагматика, Когнитивна лингвистика, Теория на комуникацията, СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии. Имейл: milena_rone@yahoo.com

  4. Доц. д-р Марина Джонова – лингвистика, етикет, комуникация – СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии. Имейл: mdjonova@gmail.com

  5. Доц. д-р Бистра Мизова – педагогическа комуникация – СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика. Имейл: bistra.mizova@gmail.com

  6. Доц. дфн Веселин Дафов – философия – СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет. Имейл: vhdafov@phls.uni-sofia.bg

  7. Доц. д-р Мая Русева – политология и политическа комуникация – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Имейл: mayorus@gmail.com

  8. Доц. д-р Калина Йочева – педагогическа комуникация, литература – Шуменски университет „Константин Преславски“. Имейл: yocheva@abv.bg

  9. Доц. д-р Соня Георгиева – педагогика – Русенски университет „Ангел Кънчев“. Имейл: sonia1956@abv.bg

  10. Доц. д-р Даниела Колева – презентации и комуникации – ВУЗФ. Имейл:

  11. Доц. д-р Йосиф Нунев – интеркултурна комуникация – Педагогически колеж – Плевен на ВТУ Св. Св. Кирил и Методий”. Имейл: inunev@abv.bg

  12. Гл. ас. д-р Николина Цветкова – интеркултурна комуникация – СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет. Имейл: ntsvetkova@phls.uni-sofia.bg

  13. Гл. ас. д-р Ия Петкова-Гуралова – организационна култура и делова комуникация – СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет. Имейл: ikata13@yahoo.com

  14. Д-р Нора Голешевска – визуална реторика и аргументация, Югозападен университет „Неофит Рилски“. Имейл: artes.liberales@gmail.com

  15. Д-р Иглика Касабова – медии, ПР и визуална реторика, хоноруван преподавател в Шефилдския университет. Имейл: iglika_kassabova@hotmail.com

  16. Д-р Евелина Христова – ПР, публични и медийни комуникации – НБУ. Имейл:

  17. Д-р Тодор С. Симеонов – реторика, виртуална педагогическа реторика, виртуална комуникация – треньор по „Едмодо“ и онлайн образование – Институт по реторика и комуникации. Имейл: teo.simeonov@gmail.com

  18. Д-р Десислава Добрева – виртуална реторика, онлайн комуникация – Институт по реторика и комуникации. Имейл: desi.dobreva@gmail.com

  19. Д-р Вяра Генова – реторика, джендър реторика и медийна комуникация – Институт по реторика и комуникации. Имейл: viaratg@abv.bg

  20. Д-р Десислава Караасенова – комуникации, лингвистика – СУ „Св. Климент Охридски“. Имейл: dkaraasenova@phls.unisofia.bg

  21. Д-р Кремена Георгиева – медийна реторика, публична комуникация – Институт по реторика и комуникации. Имейл:

  22. Д-р Юлия Роне – European University Institute, Florence, Italy. Имейл: juli_rone@yahoo.com

Списание „Реторика и комуникации“, бр. 35, юли 2018 г. https://rhetoric.bg/, http://journal.rhetoric.bg/

Списъци с рецензенти на ръкописи в сп. „Реторика и комуникации“ са публикувани в следните броеве: брой 1 – 2011 г., брой 6 – 2012 г., брой 7 – 2013 г., брой 11 – 2014 г., брой 19 – 2015 г., брой 22 – 2016 г., брой 26 – 2017 г.

Reviewers of Rhetoric and Communications Journal

 1. Prof. Gergana Dacheva, PhD syntactic, semio-stilistic – Sofia University “St. Kliment Ohridski”. E-mail: g_dacheva@abv.bg

 2. Prof. Iliana Pavlova, PhD – journalism, online media, social media – St Cyril and St Methodius University of Veliko Turnovo. E-mail: il.pavlova@gmail.com
 3. Prof. Milena Popova, PhD – semiotic, semiotic of advertisement, pragmatic, cognitive linguistic, theory of communication Sofia UniversitySt. Kliment Ohridski. Email: milena_rone@yahoo.com

 4. Assos. Prof. Marina Djonova, PhD. – linguistic, etiquette and communicationSofia UniversitySt. Kliment Ohridski”. Email: mdjonova@gmail.com

 5. Assos. Prof. Bistra Mizova, PhD – pedagogical communication, phycology and education – Sofia University “St. Kliment Ohridski. E-mail: bistra.mizova@gmail.com
 6. Assos. Prof. Veselin DafovphilosophySofia UniversitySt. Kliment Ohridski. Email: vhdafov@phls.uni-sofia.bg

 7. Assos. Prof. Maya Russeva, PhDpolitical studies and political communication St Cyril and St Methodius University of Veliko Turnovo. E-mail: mayorus@gmail.com

 8. Assos. Prof. Kalina Yocheva, PhDpedagogical communication and literature Konstantin Preslavsky University of Shumen. E-mail: yocheva@abv.bg

 9. Assoc. Prof. Sonya Georgieva – pedagogy – University of Ruse “Angel Kanchev”. E-mail: sonia1956@abv.bg
 10. Assos. Prof. Daniela Koleva, PhD – presentations and communication – University of finance, business and entrepreneurship. E-mail:
  dkoleva@city.academic.gr
 11. Assos. Prof. Yosif Nunev – intercultural communication, pedagogical communication – Pedagogical Colleague – Pleven – E-mail: inunev@abv.bg

 12. Assist. Prof. Nikolina Tzvetkova – Sofia UniversitySt. Kliment Ohridski. Email: ntsvetkova@phls.uni-sofia.bg

 13. Assist. Prof. Iya PetkovaGuralovaorgansational culture and business communicationSofia UniversitySt. Kliment Ohridski. Email: ikata13@yahoo.com

 14. Nora Goleshevska, PhDvisual rhetoric, argumentation and semioticLecturer at SouthWest UniversityNeofit Rilski”. E-mail: artes.liberales@gmail.com
 15. Iglika Kassabova, PhD – rhetoric, media and Public Relations – Lecturer at City College and International Faculty of Sheffield University. E-mail: iglika_kassabova@hotmail.com
 16. Evelina Hristova, PhD – Public Relations, media studies and public communication – Lecturer at New Bulgarian University. E-mail: christova@nbu.bg
 17. Todor S. Simeonov, PhD – rhetoric, virtual pedagogical rhetoric, virtual communication Institute of Rhetoric and CommunicationsEmail: teo.simeonov@gmail.com

 18. Desislava Dobreva, PhDvirtual rhetoric, online communication Institute of Rhetoric and CommunicationsEmail: desi.dobreva@gmail.com

 19. Viara Genova, PhDrhetoric, gender rhetoric, media communicationInstitute of Rhetoric and CommunicationsEmail: viaratg@abv.bg

 20. Desislava Karaasenova, PhDcommunication, linguistic – Sofia UniversitySt. Kliment Ohridski”. Email:

 21. Kremena Georgieva, PhD – Institute of Rhetoric and Communications – E-mail: kremena.g.georgieva@gmail.com
 22. Jilia Eduards Rone, PhDcommunication, new technology. European University Institute, Florence, Italy. E-mail: julia.rone@eui.eu

Issue 35, July 2018

Rhetoric and Communications Journal

Научно списание „Реторика и комуникации“, бр. 35, юли 2018 г. https://rhetoric.bg/, http://journal.rhetoric.bg/