Грешки, корекции и оттегляне след публикуване

Грешки в публикуваните статии: Когато автор установи, че е допуснал съществена грешка или неточност в написаната от него статия, той трябва незабавно да информира редакторите на списанието. Авторът се задължава да предостави на Редакционната колегия цялата необходима информация, за да могат редакторите да направят съответните корекции и редакции в края на статията. Ако е необходимо, Редакционната колегия предприема действие за отстраняване на грешките и пропуските и за корекции в текстовете с оглед публикуване на точна и обективна научна информация. При установяване на грешки в следващия брой на списание „Реторика и комуникации“ се съобщава за направените корекции и поправки в публикувани текстове в предишен брой.

Лоши практики в публикуването

Дублиране или частично публикуване на резултати от изследване.

Неправомерно авторство (измамно авторство, невярно представяне).