Думи на водещите – Брой 48, юли 2021 година

Editors’ Words, Issue 48, July 2021

Публична комуникация, политическа комуникация, реторика

Public Communication, Political Communication, Rhetoric

Проф. Мариета Ботева, дн

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Имейл: m.boteva@ts.uni-vt.bg

Prof. Daniela Frumusani, PhD

University of Bucharest

Имейл: danifrumusani@yahoo.com

Доктор Георги Петков

Институт по реторика и комуникации

Имейл: g.p.petkov@gmail.com

Брой 48 на сп. „Реторика и комуникации“ е посветен на три тематични области, които имат пресечни точки и които продължават да са актуални: политическата комуникация, публичната комуникация и реториката. Авторите на статиите са утвърдени учени, изследователи, докторанти от университети и образователни институции 4 държави: Дания, Финландия, Гърция, България. Те представят резултати от изследвания в широка гама от теми:

  • от реторичното наследство (в частност патоса) до президентската реторика;

  • от официални изявления по време на тържествени церемонии при полагане на клетва до ораторски изяви във виртуална среда в предизборни кампании;

  • от различията в комуникацията до вземане на решения на различни равнища в ситуация на криза и пандемията с COVID-19;

  • от политическия дискурс и пресечните му точки с дигитализацията до интеркултурните различия и мултимодалността.

Изследователите използват различни методи и текстовете им имат принос в посока представяне и споделяне на методи и методики за изследвания.

В статията на Карстен Медсан (Carsten Madsen) и Мари Лунд (Marie Lund) са изведени теоретични постановки на реториката и един от основните реторични канони патос е представен в контекст, свързан с емоциите; обхватът на изследването е широк: от общите понятия и генерализирането до реторичните техники. Магдалини Ламброгеоргу (Magdalini Lamprogeorgou) анализира речи на президента на САЩ Барак Обама, като използва интересен дизайн на изследването, което е база за бъдещи изследвания и от студенти.

Мая Василева проучва речта при встъпване в длъжност на настоящия американски президент Джо Байдън от 2021 г. като тя очертава полето за нови изследвания, разширявайки ги до проучване на влиянието им в посока модел за политическо говорене, използвайки методите на дискурсивния анализ и на реторичния анализ.

Иглика Касабова анализира виртуална политическа комуникация, която е обект на анализ в специфичен контекст в България, а именно предизборната кампания за 45-то Народно събрание (март април 2021 г.), като авторът прави опит за многофакторен анализ.

Две от статиите представят резултати от анализи, в които кризата с пандемията е проучена чрез различни методи.

Калоян Харалампиев разглежда решенията на управляващите политици относно две теми: първата е налагането на строги противоепидемични мерки и втората е ваксинирането. В статията е показано, че водещо е кой носи отговорността за човешкото здраве и човешкия живот.

Мила Серафимова чрез задълбочен обзор представя особености на публичната комуникация в условията на пандемията и тя поставя фокус върху това как могат да се изготвят ефективни комуникационни стратегии в глобална комуникационна ситуация, каквато е тази с COVID-19.

Посланията в политическия дискурс и комуникация се проучват от докторанта Борис Стоянов, като той търси пресечните им точки с дигитализация и отчита въздействието им в различен контекст.

Ерик Хеминг (Erik Hemming) споделя добри практики от обучението при търсене на пресечни точки между визуалната комуникация, интеркултурните различия, интеркултурната комуникативна компетентност и мултимодалните проявления.

Десислава Антова представя книгата „Новите комуникационни професии. Журналистика. Връзки с обществеността. Реклама. Пътеводител в създаването на дигитално съдържание“, която е ориентирана към извеждане на новости в различни сфери на комуникацията.

Две покани са включени в броя.

Едната е продължение на традицията на изследователския екип на списанието и на редакционния екип на проекта In Other Words за статии за специален брой, 50, януари 2022 г., посветен на The Rhetoric of Otherness.

Втората е за конференцията на European Society for Transcultural and Interdisciplinary Dialogue – 6th ESTIDIA Conference: Dialogueshared Experience across Space and Time: Crosslinguistic and Crosscultural Practices, 15-17 June, 2022, University of Alicante, Spain.

Думи на водещите

EditorsWords

Брой 48, юли 2021 година

Issue 48, July 2021

Публична комуникация, политическа комуникация, реторика

Public Communication, Political Communication, Rhetoric

Prof. Marieta Boteva, D.Sc.

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo”

Email: m.boteva@ts.uni-vt.bg

Prof. Daniela Frumusani, PhD

University of Bucharest

Email: danifrumusani@yahoo.com

Georgi Petkov, PhD

Institute of Rhetoric and Communications

Email: g.p.petkov@gmail.com

Issue 48 of the Rhetoric and Communication Journal is devoted to two thematic areas which intersect and which continue to be relevant. The authors of the articles are renowned scholars, researchers, and PhD students from universities and educational institutions of 4 countries: Denmark, Finland, Greece, Bulgaria. They present results of studies on a wide range of topics:

  • from the rhetorical heritage, in particular pathos, to presidential rhetoric;

  • from official statements during swearing in ceremonies to public speeches in virtual elective campaigns;

  • from differences in communication to decision-making at different levels in a crisis situation and the COVID-19 pandemic;

  • from political discourse and its intersections with digitalization to intercultural differences and multimodality.

The researchers use a variety of methods and the papers contribute towards presenting and sharing research methods and methodologies.

The article written by Carsten Madsen and Marie Lund outlines the theoretical framework of rhetoric and one of the main rhetorical canons – pathos – is presented in a new context related to emotions; the scope is broad – from general concepts and generalization to techniques. Magdalini Lamprogeorgou analyses speeches by the American President Barack Obama using an interesting research design that is a basis for future research by students as well.

Maya Vasileva studies the inauguration speech of the current the American President Joe Biden from 2021 and she outlines the field for new research, extending it to the study of their influence towards a model of political speech, using the methods of discourse analysis and rhetorical analysis.

Iglika Kassabova analyses virtual political communication in one specific context in Bulgaria, namely the election campaign for the 45th National Assembly held on 4 April 2021, and the author presents an attempt of a multifactorial analysis.

Two of the papers present the results of analyses in which the pandemic crisis is explored through different methods.

Kaloyan Haralampiev examines the decisions of ruling politicians on two topics: the first is the imposition of strict anti-epidemic measures and the second is vaccination; the text shows that the leading issue is who is responsible for human health and human life.

Mila Serafimova, through an in-depth review, presents features of public communication in the context of the pandemic and focuses on how effective communication strategies can be devised in a global communication situation such as COVID-19.

Messages in political discourse and communication are studied by the PhD student Boris Stoyanov, as he looks for their intersections with digitalization and considers their impact in different contexts.

Erik Hemming shares best practices from the training in looking for intersections between visual communication, intercultural differences, intercultural communicative competence, and multimodal manifestations.

Desislava Antova presents the book “The New Communication Professions. Journalism. Public Relations. Advertising. A Guide to Digital Content Creation”, oriented towards bringing out the novelties in various fields of communication.

Two calls for papers are included in the issue.

The first one is a continuation of the tradition of the journal’s research team and the Editorial team of the In Other Words project to invite contributions for a special issue, 50, January 2022, on The Rhetoric of Otherness.

The second one: the European Society for Transcultural and Interdisciplinary Dialogue (ESTIDIA) presents CFP: 6th ESTIDIA Conference: Dialogue-shared Experience across Space and Time: Cross-linguistic and Cross-cultural Practices, 15-17 June, 2022, University of Alicante, Spain.

Брой 48 на сп. „Реторика и комуникации“, юли 2021 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП2/41 от 07 декември 2020 г.

Issue 48 of the Rhetoric and Communications Journal (July 2021) is published with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP2/41 of December 07, 2020.

Брой 48, юли 2021 година,

Сп. „Реторика и комуникации“ / Rhetoric and Communications Journal

Сп. „Реторика и комуникации“

Главен редактор: проф. дн Иванка Мавродиева

Издател: Институт по реторика и комуникации

ISSN 1314-4464

Сайт на български език: http://rhetoric.bg/

Сайт на английски език: http://journal.rhetoric.bg/

Имейли: editors@rhetoric.bg , info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Коректор и редактор на български език: Надя Калъчева

Коректор и редактор на английски език: Дара Цветкова

Предпечат: Пламен Иванов

Issue 48, July 2021,

Rhetoric and Communications Journal

Editor-in-Chief: Prof. Ivanka Mavrodieva

Publisher: Institute of Rhetoric and Communications

ISSN 1314-4464

Website in Bulgarian: http://rhetoric.bg/

Website in English: http://journal.rhetoric.bg/

Emails: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Proofreader and Editor in Bulgarian: Nadia Kalacheva

Proofreader and Editor in English: Dara Tsvetkova

Prepress: Plamen Ivanov