Думи на водещите бр. 11, януари 2014 година

На 29 май 2013 г. в зала 2 на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе годишната конференция на SIETAR – България. Тази година темата беше: Културни бариери пред гражданското участие”.

Целта на конференцията бе да се подложат на анализ и дискусия основни, явни и скрити, културни параметри на гражданското общество, като фокусът е върху културните бариери пред гражданското включване и участие. Интеркултурните проблеми бяха анализирани многоаспектно в контекста на българските практики и според стандартите на добрите световни образци на интеркултурността. Темата на конференцията бе оценена като особено значима в условията на криза, защото до известна степен икономическата и социалната несигурност поставят под въпрос „европейския проект”, а европейското гражданство бе анализирано през призмата на различни научни изследвания. Стават видими и изглеждат по-трудно преодолими културните бариери, а предизвикателствата пред толерантността в мултикултурното общество са големи. В този контекст бяха осмислени потребностите от дискутиране по теми, които се отнасят до интеркултурализма, фокусирани около културните бариери пред гражданското участие.

Конференцията, която се провежда за втора поредна година,е добра възможност да се консолидират съвместните усилия и компетентното мнение на много специалисти. В рамките на трите сесии бяха представени общо 10 доклада, ориентирани към анализ на културните бариери в три области: образование, гражданско участие и електронна комуникация. Присъстваха членове на SIETAR – България, университетски преподаватели, учители в мултикултурни училища и един специален гост от SIETAR – Германия.

Дейността на конференцията е представена и сайта на Софийския университет

Електронното научно списание „Реторика и комуникации” е медиен партньор на събитието.

Публикуваме част от изнесените пред конференцията доклади в специален брой№ 11, януари 2014 г. на списанието „Реторика и комуникации”.

Редактори на брой 11, 2014 г. и членове на редакционната колегия на сп. „Реторика и комуникации”:

Проф. д.с.н. Цветан Давидков

Доц. д-р Янка Тоцева

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>