Думи на водещите – Сп. „Реторика и комуникации“, бр. 32, януари 2018 г., СИЕТАР

Интеркултурна и интернет комуникация

Думи на водещите проф. д-р Янка Тоцева и проф. дфн Иванка Мавродиева

Това е брой с материали от конференции на СИЕТАР и е 6 по ред; публикуваните текстове от предишните пет конференции на SIETAR – България може да намерите в броеве № 6, 11, 16, 21, 26.

Текстовете са разделени в три групи.

В първата група статии се представят резултати от изследвания на интеркултурната комуникация:

– направен е медиен мониторинг и анализ на представяне на темата за стипендии за роми, учещи в български училища – Янка Тоцева;

– изведени са от Йосиф Нунев нови и интересни данни за Гергьовден – практикът, който обединява носителите на етнокултурни различия;

– установени са особености при представяне на видео уроци за студенти по дентална медицина, които не са българи – Йорданка Стефанова.

В секцията Интеркултурна комуникация, билингви, билингвизъмса включени статии с авторите:

  • Пенка Ангелова – Български език като втори за деца;

  • Мая Сотирова, Николай Цанков – Игровният подход в обучението по български език на деца билингви в детската градина;

  • Вехбие Балиева – Комуникативно-прагматичен аспекти на езиковата интерференция при 5-6-годищни деца билингви;

  • Соня Г. Георгиева, Петя Георгиева-Алексова – Формиране на педагогически компетенции за работа с деца при усвояване на език, който не е майчин;

  • Дияна Димитрова, Димитрина ДраганчеваМетодически идеи за формиране на интеркултурна компетентност на 7-11- годишни ученици.

Третата група са статии, обединени от темите за виртуалната комуникация и комуникацията в регионални общности. В статията от Иван Русланов е представен анализ на читателските блогове в България, установяване на техни специфики и се достига до типология. Анета Дончева и Ели Попова се фокусират върху извеждане на добри практики и прилагане на нови подходи при представяне на регионални библиотеки в България във виртуалното пространство. Георги Цолов извежда и установява комуникационни модели за активиране на регионалните общности.

В броя е включено традиционно представяне на книга от Иванка Мавродиева, авторът е Ефрем Ефремов, а заглавието – „Журналистическо редактиране“.

Научното събитие „Педагогическата комуникация: настояще и бъдеще“, което е международна конференция с участие на учени, директори и учители от 4 държави: Германия, Гърция, Сърбия и България, е анонсирано в броя. То се организира от Института по реторика и комуникации и от „Центъра за обучение и квалификация на педагогическите специалисти“ ООД и се провежда в Националния дворец на децата, домакин на събитието.