Думи на водещите

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 37, ноември 2018 г.

Проф. д-р Мария Стойчева

Функционален заместник-ректор на СУ „Св. Климент Охридски“, Jeanne Monnet Chair

Имейл: stojchevap@phls.unisofia.bg

Гл. ас. д-р Николина Цветкова

Катедра „Европеистика“, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“,

Имейл: ntsvetkova@phls.uni-sofia.bg

Брой 37 включва статии, в които се представят резултати от проучвания и анализи в няколко области: реторика, филология, чуждоезиково обучение, европейски изследвания, мултикултурализъм, комуникации и други.

Авторите са от 5 различни държави. Статиите са написани от преподаватели и докторанти в престижни университети, както и учители по английски език в средни училища в България:

  • Alisa J. Tigchelaar – Calvin College in Grand Rapids, Michigan, USA;

  • Spas Rangelov, Hayann Lee – Hankuk University of Foreign Studies in Seoul, South Korea;

  • Wang Xiaohai – Guangdong University of Foreign Studies, Guangzhou, P. R. China;

  • Mouna Abou Assali – Abu Dhabi, United Arab Emirates;

  • Лилия Райчева и Надя Бирежакли – Софийски университет „Св. Климент Охридски;

  • Мария Генова – учител във 2 Английска гимназия „Томас Джеферсън“, София; Кирилка Станкова – старши учител по английски език в СУ „Христо Ботев“, Горна Малина, Софийска област.

Задълбочен анализ от реторична и филологическа гледна точка прави Alisa J. Tigchelaar, като дава един различен поглед към литературното наследство. Теоретичен обзор и резултати от изследване на процеса на европейската идентификация с Европейския съюз са изведени в статията на Надя Бирежакли Обучението по чужди езици в Обединените арабски емирства, в частност по английски език при използване на съвременни методи и дигитализация, е анализирано от Mouna Abou Assali. Spas Rangelov представя резултати от преподаването на български език на студенти в Hankuk University of Foreign Studies в Сеул. Hayann Lee установява специфики на мултикултурните семейства в Южна Корея с акцент върху образованието. Wang Xiaohai представя ролята на националната култура в интеркултурната комуникация и чуждоезиковото обучение в Китай. Изведени са добри практики в областта на преподаването на чужди езици в български училища, като е поставен фокус върху съвременни методи на преподаване и формиране на мултикултурна комуникативна компетентност – Мария Генова и Кирилка Станкова. Лилия Райчева оповестява резултати от изследване на медийните комуникации в България.

Представено е и научно събитие, свързано с реториката, което ще се проведе в Атина пред февруари 2019 г.

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 37, ноември 2018 г.

Rhetoric and Communications Journal, Issue 37, November 2018