Думи на водещите

33

Думи на водещите

Публикуването на статии на докторанти в специалното издание на сп. „Реторика и комуникации” в брой 15, януари 2015 г. се предхожда от поредицата от три сборника със статии на докторанти от СУ „Св. Климент Охридски”. Тези сборници са под надслова „Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки. Традиции и новаторство. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарните науки” и в тях се представят резултати от дейности по проекта „Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите от социалните и хуманитарните науки”.

Докторантите от няколко факултета на Софийския университет в продължение на две години взеха участие в курсове, научни конференции, работиха в различни научни области. Докторантите натрупваха теоретични знания, правиха проучвания, навлизаха в методологията на научните изследвания, някои достигнаха до нови научни полета, в които се използват както традиционни, така и нови методи на изследвания.

Публикациите в електронното научно списание „Реторика и комуникации” са продължение на дейностите по проекта, като така се постига приемственост и прозрачност, по-широк поглед и по-пълна информираност за дейностите по проекта и научната продукция на докторантите. Освен това се прави представяне на докторантите като част от академичната общност на Софийския университет и в онлайн среда, а текстовете са достъпни за уебчитателите.

Редакторите на броя предпочетоха вариант без тематично обособяване на рубрики и включване в тях на статии на докторанти. Основания за това са, че има тематично разнообразие и не е възможно да се обособят толкова много рубрики. Същевременно се отчита, че голяма част от тях са свързани с реториката, комуникацията, аргументацията, общуването във виртуална среда и в социалните мрежи. Други статии са свързани с проблематика от науките философия, културология и европеистика. В броя е включена и статия на докторантите Dominik Gerst и Maria Klessmann на английски език.

През февруари 2015 г. предстои конференция с участието на докторанти и издаване на четвъртия сборник със статии на докторанти, които участват в проекта „Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите от социалните и хуманитарните науки”.

Водещи броя – проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева и доц. д-р Мария Стойчева

В подготовката на броя участва гл. ас. д-р Дарин Дросев.

Коректор на текстовете на български език – Надя Калъчева

Коректор на текстовете на английски език – Вергиния Данаилова

ПРОЕКТ BG051PO0013.3.06-0044

Интегрирана програма за обучение и подкрепа

на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>