Думи на водещите

Електронно научно списание „Реторика и комуникации”, бр. 19, октомври 2015 година

Лингвистика, комуникация, реторика

Деветнадесетият брой на сп. „Реторика и комуникации” се публикува през октомври 2015 година, в началото на петата година от създаването на списанието. Брой 19 включва статии, обединени тематично около лингвистиката, комуникацията и реториката. В броя са представени резултати от проучвания на различни събития и процеси в Норвегия, Финландия, Шотландия, Румъния, Гърция, Полша, България, Русия, Украйна и други. Включени са и теоретични обзори на публикации, свързани с методи, използвани в реториката, връзките с обществеността и виртуалната комуникация, което води до разширяване на спектъра от изследвания.

Броят започва със студията на Тодор Шопов, в която се третират актуални теми и въпроси, които са особено важни за висшето образование в България: Quality Assurance in Bulgarian Higher Education.

Първата тематична област включва статии, в която се наблюдават пресечни точки между език, образност, с фокус върху метафорите: Фотини Енглезу (A metaphorical structural model for teaching argumentative writing in a Greek elementary school) и Владимир Досев – (Метафората като когнитивен инструмент). Интересен е анализът за Бистра Дудева и Кристина Стоянова за жестовете и преподаването на английски език в медицински университет (Gestures and Еnglish language teaching in a medical university: a study).

Втората тематична област е върху езика в политическата реторика и комуникация, като обхватът по критерий държави и сфери на приложение е: Норвегия – статията на Йорданка Маджарова Брутейг (Writing Democracy: The Norwegian Constitution 1814-2014), Полша – публикацията на Ангешка Будзинска-Дака (The rhetoric of time in the final pre-election TV debates); Русия – Валерия Смолененкова (Rhetorical criticism as a vaccination against identification rhetoric). Направени са анализи на българското парламентарно красноречие в два текста: в първи Виолета Ашикова представя реторични и аргументативни особености на дебатите за вот на недоверие в Народното събрание и във втория Елена Тарашева проучва дискурса на Волен Сидеров в Народното събрание.

Третата тематична област е посветена на проявленията на комуникациите в съвремието – от анализ на имената на световни брандове (Стефан Серезлиев), през индивидуалните презентационни умения (Даниела Илиева-Колева), от реторическите похвати на троловете у нас (Яна Филипова) до публични комуникации в глобална дигитална среда (Анна Вълканова). Особености на връзките с обществеността на компании в печата извежда Албена Трифонова-Щърбанова.

Добри практики, свързани с проекта LeTeEm – Leaners, Teachers and Employers, представят Николина Цветкова и Иванка Мавродиева.

Традиционно в списанието се представят книги. Ирина Перянова в своя текст насочва вниманието ни към автора Свитлана Жаботинска и ни въвежда в нейния научен труд „Речникът-Тезаурус на лексикални иновации „Майдан – Антимайдан”, Украйна, декември 2013 –декември 2014“. Боян Алексиев извежда новостите в книгата на Гергана Апостолова „Реторика на значенията“ (A Rhetoric of Meanings).

Водещи броя проф. Тодор Шопов, проф. Йовка Тошева, проф. Иванка Мавродиева