Думи на водещите

Думи на водещите

Проф. дн Иванка Мавродиева, проф. дн Мариета Ботева, доц. д-р Стефан Серезлиев, гл. ас. д-р Иво Пиперков и д-р Пламен Павлов

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 25, ноември 2016 г.

Брой 25 е специален, тъй като той включва материали от научната конференция за докторанти, постдокторанти и млади учени на тема „Съвременни проявления на реториката в медиите, онлайн медиите и изкуствата“.

Научната конференция се проведе в зала 15 на Факултета по журналистика и масова комуникация към СУ „Св. Климент Охридски“ на 18 и 19 юни 2016 г.

Участниците в конференцията са над 30, включително докторанти от катедра „Реторика“ от Философския факултет, от Факултета по журналистика и масова комуникация, както постдокторанти и преподаватели по реторика и комуникации от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Университета за национално и световно стопанство, Югозападния университет „Неофит Рилски“ и други.

След селекция, редактиране и оценяване докладите от научната конференция се публикуват по традиция в извънреден, специален, а именно брой 25 през ноември 2016 г. Пред ноември 2015 г. излезе специален брой 20 със статии на докторанти и млади учени. Брой 15, януари 2015 г. и брой 5 от 2012 г. също са специални и те са съставени предимно статии на докторанти, постдокторанти и млади изследователи. Брой 25 е четвъртият по ред, в който са поместени основно статии на докторанти и постдокторанти.

В брой 25, ноември 2016 г., първата рубрика включва статии, в които са представени резултати от използване на различни методи за изследване на визуалната реторика и комуникация.

Втората рубрика включва статии, свързани с виртуалната реторика и комуникациите.

Третата рубрика обединява материали, в които се представят резултати от анализ на джендър реториката, медиите и комуникацията.

Четвъртата рубрика обединява текстове, в които се очертават проявления на джендър реториката.

Представена е актуална, интересна и полезна информация, свързана с импакт фактора и с публикациите на учените, в това число и с тази на младите изследователи и докторантите.

В петата рубрика е представено научно събитие.

Последната рубрика включва програмата и книгата с абстрактите на участниците в научния форум.

Научно събитие – конференция, проведена в Университета в гр. Черкаси, Украйна, също е оповестено в брой 25.

По този начин се обхваща реториката в някои от съвременните й проявления, като има както теоретични статии, така и публикации, в които са оповестени резултати от изследвания при прилагане на различни методи.

На 19 юни 2016 г. участниците се включиха в участия в симулативни игри, сред които мозъчна атака и т. нар. „murder board”.

Конференцията показа устойчиво развитие по отношение на създаване на школа по реторика в България.

Конференцията и публикуването на статии в броевете 23, 24 и 25 е част от дейности по проект № 22/2016 г. „Съвременни проявления на реториката в медиите, онлайн медиите и изкуствата“, НИС, СУ „Св. Климент Охридски“.

Ръководител на проекта е професор дн Иванка Мавродиева.

Медиен партньор е сп. „Реторика и комуникации“ https://rhetoric.bg/.

Корекор на текстовете на български език – Надя Калъчева

Проектът и научната конференция са представени в сайта на Софийския университет,  Онлайн справочник по реторика в рубриката „Събития“ и в блога „Реторика, ПР, медии“:

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/kalendar/nauchna_konferenciya_za_s_vremennite_proyavleniya_na_retorikata_v_mediite_onlajn_mediite_i_izkustvata

http://www.online.rhetoric.bg/

https://mavrodieva.wordpress.com/