Думи на главния редактор – „Реторика и комуникации” 3/2012

Третият брой на списание „Реторика и комуникации” излиза през март 2012 година. Следва се решението на редакционната колегия за едновременно и компактно публикуване на материалите, след като е изминат процесът на изпращане, обсъждане, редактиране, рецензиране и приемане на окончателния вариант на текстовете.
В третия брой на списанието „Реторика и комуникации” са включени основни рубрики, които са представени още в първия брой. В този брой фокусът е върху няколко тематични области, като три от тях са водещи: наука, образование и комуникации; комуникацията в интернет  и разбира се, реториката, разбирана като наука, преподаване и ораторско наследство.
Политическата реторика на българския преход провокира изследователския интерес и резултати от анализи са включени в една от публикациите.
Ораторството е представено като преводни текстове паралелно с анализ относно автентичността на диалог, в който участват известни личности от българската история.
Продължава тенденцията да се публикуват анализи на  студенти, в този случай на парламентарен дебат по вот на недоверие в Народното събрание.
Дистанционното обучение и комуникационните аспекти в него, както и комуникация в подкрепа на дисциплината в ученическия клас са актуални теми, които са представени от двама автори в две публикации, обединени в рубриката „Комуникации и преподаване”.
Епистемология на науката е темата на публикация, написана от автора на английски език, която насочва вниманието към нови полета на изследване.
В две отделни статии (които се включват в този брой, тъй като по този начин компактно се дава информацията) са представени стандарти за цитиране и оформяне на научни текстове, като съветите и примерите имат практическа приложимост в писмената академична комуникация.
Представя се книга, написана на английски език, която е свързана с комуникациите, с медийното отразяване на важни събития.
Третото есе от поредицата „Есета върху електронната култура и електронния човек”, свързано с комуникацията в интернет,  представя интересен авторски поглед към тази актуална проблематика.
В този брой е отделено внимание и на кратко анонсиране на Rhetoric Society of Europe (RSE) –  http://eusorhet.eu/ .
Иванка Мавродиева

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>