Изисквания към библиографията в научните статии

Правила за оформяне на библиография

В сп. „Реторика и комуникации“ за библиографския списък се спазва азбучният ред по стил АРА, 7. издание (2020).

Библиографията се оформя с кегел 11 pt.

Ако текстът е на български език, първо са източниците на кирилица в азбучен ред, после на латиница в азбучен ред.

Правните и нормативните документи се изписват след научните източници.

Списъците с анализирани медийни публикации, архивни документи и др., се представят в приложение след библиографията.

Наличие на DOI (digital object identifiers, в превод се среща като дигитален идентификатор на обект) се изписва накрая на всеки източник, включен в библиографията и при цитиранията и позоваванията.

 

Примери с DOI

Patil, K., & Kulkarni, M. S. (2019). Artificial intelligence in financial services: Customer chatbot advisor adoption, International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 9(1), 2278. DOI: 10.35940/ijitee.A4928.119119.

Yan, G. & Almeida Santos, C. (2009). “China Forever”: Tourism Discourse and Self-Orientalism. Annals of Tourism Research, (36)2, 295-315. https://doi.org/10.1016/j.annals.2009.01.003.

Dirlik, A. (1996). Chinese History and the Question of Orientalism. History and Theory, (35)4, 96-118. https://www.doi.org/10.2307/2505446. Retierved on 10.01.2022.

 

Транслитерация

Всички библиографски описания на използваните източници на кирилица (на български) трябва да бъдат последвани от транслитерация в квадратни скоби след описанието на кирилицата. Транслитерацията е задължителна в съответствие със Закона за транслитерация (https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135623667).

В случай че се нуждаете от помощ за това, използвайте някой от стандартизираните онлайн инструменти за транслитерация от кирилица на латиница:

Примери

Фройд, З. (2014). Психология на несъзнаваното. София: Colibri. [Froyd. Z. (2014). Psihologia na nesaznavanoto. Sofia: Colibri.]

Ериксън, Е. (2013). Идентичност: младост и криза. (прев. Людмила Андреева). София: Рива. [Eriksan, E. (2013). Identichnost: mladost i kriza. (prev. Lyudmila Andreeva). Sofia: Riva.]

Харалампиев, К. (2021). Публична комуникация и COVID 19. За страха от грешката от втори ред. Реторика и комуникации, 48, 103-113.  https://rhetoric.bg/. последно посещение на 21.11.2021. [Haralampiev, K. (2021). Publichna komunikatsia i COVID 19. Za straha ot greshkata ot vtori red. Retorika i komunikatsii, 48, 103-113.  https://rhetoric.bg/. posledno poseshtenie na 21.11.2021.]

В сп. „Реторика и комуникации“ за библиографията и за цитиранията се спазва стилът APA, 7. издание (2020).

Примери:

Книги един автор

Аристотел. (1986). Реторика. София: Наука и изкуство.

Квинтилиан. (1986). Обучението на оратора. (прев. Макарий Порталски). София: Наука и изкуство.

Еко, У. (2020). Pape Satan Aleppe – Хроники на едно течно общество. София: Колибри.

Tindale, C. W. (2015). The Philosophy of Argument and Audience Reception. New York: Cambridge University Press.

Galimberti, U. (2012). Il Corpo. Milano: Feltrinelli.

Книга – двама автори

Perelman, C., & Olbrechts–Tyteca, L. (1969). The New rhetoric: A Treatise on Argumentation. Notre Dame: University of Notre Dame Press.

Lakoff, G., & Johnson, J. (1980, 2003). Metaphors we live by. Originally published: Chicago: University of Chicago Press.

Книга – повече от двама автори

Broek, van den J., Koetsenruijter, W., Ling, E., & Smit, L. (2012). Visual Language. Perspectives for Both Markers and Users. Hague: Eleven International Publishing.

Protess, D. L., Cook, F. L., Doppelt, J. C. et al. (1991). The Journalism of Outrage. Investigative Reporting and Agenda Building in America. New York: Guildford Press.

Книга второ или трето издание

Donnelly, A., & Dalal-Clayton, B. (1998). A Directory of Impact Assessment Guidelines. (2nd ed.). London: International Institute for Environment and Development.

Case, D. O. (2012). Looking for Information: A Survey of Research on Information Seeking, Needs and Behavior. (3rd ed.). UK: Emerald Group Publishing.

 

Книга в превод

Аристотел. (1995). Политика. (прев. Анастас Герджиков). София: Отворено общество. [Aristotel. (1995). Politika. (prev. Anastas Gerdzhikov). Sofia: Otvoreno obshtestvo.]

Статия – един автор

Добрева, С. (2018). Съвременни модели за речево поведение сред младите хора в България. Проблеми на устната комуникация, 2018, том 11, брой 1, 281-296. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ – Университетско издателство. DOI: https://doi.org/10.54664/GGXM6728.

Goodwin, J. (2003). Students’ perspective on Debate exercises in Content Area Classes. Communication Education, 52(2), 157-163.

Статия – двама автори

Pollak, J. M., & Kubrin, C. E. (2007). Crime in the News: How Crimes, Offenders and Victims are Portrayed in the Media. Journal of Criminal Justice and Popular Culture, 14(1), 59-83.

Walgrave, S., & De Swert, K. (2004). The Making of the (Issues of the) Vlaams Block, Political Communication, 21(4), 479-500.

Статия – трима автори

Dreisiebner, S., März, S., & Mandl, T. (2022). Information behavior during the Covid-19 crisis in German-speaking countries, Journal of Documentation, 78, 7, 160-175. DOI: https://doi.org/10.1108/JD-12-2020-0217

Статия от електронен ресурс, публикувана преди това

Dadaczynski, K., Okan, O., Messer, M., Leung, A. Y. M., Rosario, R., Darlington, E., & Rathmann, K. (2021). Digital Health Literacy and Web-Based Information-Seeking Bahaviors of University Students in Germany During the COVID-19 Pandemic: Cross-sectional Survey Study. Journal of Medical Internet Research, 23(1), 1-17. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03114300/document. Retrieved on 16.06.2023.

Статия в електронно списание

Teckshawer, J. (2023). 5G Impacts, Internet of Things (IoT) and Businesses in Developing Countries, Technium Social Science Journal, 46, 87-104. https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/9279/3424. Retrieved on 29.08.2023. DOI: https://doi.org/10.47577/tssj.v46i1.9279.

Вълков, И. (2020). Процеси на политизация в българската медийна среда, Реторика и комуникации, 42, 48-58, https://rhetoric.bg. последно посещение на 26.03.2022. [Valkov, I. (2020). Protsesi na politizatsia v balgarskata mediyna sreda, Retorika i komunikatsii, 42, 48-58, https://rhetoric.bg. posledno poseshtenie na 26.03.2022.]

Нучна публикация в сборник или колективна монография с редактори

Wilson, D., & Sperber, D. (2004). Relevance Theory. In L. R. Horn, & G. Ward (Eds.), The Handbook of Pragmatics (pp. 607-613). Oxford: Blackwell.

Norton, L. E. (1982). Nature and benefits of academic debate. In Keefe, C, Harte, T.B., & Norton, L.E. (Eds.), Introduction to Debate (pp. 24-40). New York: Macmillan.

Глава от книга

Groarke, L. (2013). The Elements of Argument: Six Steps to a Thick Theory. In G. Kisicek & I. Zagar (Eds.), Digital Library What Do We Know about the World? Rhetorical and Argumentative Perspectives. (pp. 25–44). Ljubljana: Windsor Studies on Argumentation.

Научен доклад, публикуван в сборник или сайт от научна конференция

Lee, Y. C., Yamashita, N., Huang, Y., & Fu, W., (2020). I Hear You, I Feel You’: Encouraging Deep Self-disclosure through a Chatbot. In: Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. ACM, New York paper no. DOI:10.1145/3313831.3376175.

 

Научна публикация редактори

Agnew, C. R. (Ed.). (2014). Social influences on romantic relationships: Beyond the dyad. Cambridge University Press.

Agnew, C. R., & South, S. C. (Eds.). (2014). Interpersonal relationships and health: Social and clinical psychological mechanisms. Oxford University Press.

 

Електронни ресурси

Seesaw Digital Citizenship Guidelines and Posters. https://docs.google.com/document/d/1Zt5HQ8ZD4WJUVXBVBMg9jVRjF7Uk-HKbRpZTafmhzdI/edit?usp=sharing). Retrieved on 27.12.2017

 

Доклади, публикувани онлайн

Mattsson, M., & Pirskanen, S. (1998). Gecos Report on Virtual Cross-Cultural Teams. Helsinki University of Technology TAI Research Centre Laboratory of Work Psychology and Leadership. http://www.soberit.hut.fi/gecos/deliverables/Cross-Cultural-Teams.pdf. Retrieved on 10.02.2020.

 

Речници и енциклопедии

Merriam-Webster. (2008). Braggadocio. In Merriam-Webster’s Advanced Learner’s English Dictionary. Merriam-Webster.

Compact Oxford English Dictionary. (2007). Oxford University Press.

British business dictionary. http://www.businessdictionary.com/definition/communication.html. Retrieved on 10.02.2018.

Дисертации

Critelli, M. (2015). How a secondary school as an organization defines and embeds the term college readiness. (dissertation). Rowan University. Record ID: 2058159. Full text PDF: http://hdl.handle.net/10927/1052. https://dissertation.com/abstracts/2058159. Retrieved on 09.08.2023.

 

Правни, държавни и административни документи и доклади

Наказателен кодекс. ДВ. Министерство на правосъдието. В сила от 01.05.1968 г. https://www.lex.bg/laws/ldoc/1589654529. Lawmaking processhttps://ec.europa.eu/info/law_en. последно посещение на 10.08.2023.

Световен мониторингов доклад относно Образование и приобщаване: Всички означава всички, (2021). достъпен на: https://www.european-agency.org/sites/default/files/Inclusion%20and%20education_BG.pdf

Commission Regulation (EC) No 28/2004 of 5 January 2004 implementing Regulation (EC) No 1177/2003 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on income and living conditions (EU-SILC) as regards the detailed content of intermediate and final quality reports OJ L 5, 9.1.2004, p. 42–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV), Euro-lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2004.005.01.0042.01.ENG. Retrieved on 10.01.2020.

Доклади на корпорации и фирми

2018 Annual Report and Form 10K. (2018). http://www.annualreports.com/Company/hewlett–packard–company. Retrieved on 10.01.2020.

New Development Bank information portal. (20 March 2022). Goa declaration at 8th BRICS summit. BRICS. https://www.ndb.int. Retrieved in 20.03.2022.

S&P Global Market Intelligence. (2022). Get your company started on the road to sustainability. https://www.spglobal.com. Retrieved in 20.03.2022.

Kindle версия

Graeber, D. (2021). The Dawn of Everything: A New History of Humanity [Kindle Edition] достъпна на The Dawn of Everything: A New History of Humanity (English Edition) eBook: Graeber, David: Amazon.de: Kindle Store.

 

Видео лекции в Coursera, MOOCs и др.

Plapp, М. (2020). How to Write and Publish Scientific paper. Coursera. https://www.coursera.org/lecture/how-to-write-a-scientific-paper/introduction-by-mathis-plapp-Z2eND. Retrieved on  09.08.2023.

Видео презентации

Pariser, Е. (2011). Beware online “filter bubbles”. TED.com. https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles. Retrieved on 08.08.2023.

 

PowerPoint презентация

Rhetoric (2008). https://www.slideshare.net/nstearns/rhetoric. Retrieved on 28.01.2020.