Изисквания и отговорности към рецензентите

Изисквания към рецензентите

Кои могат да са рецензенти?

Рецензентите са университетски преподаватели, утвърдени учени и изследователи.

Редакционната колегия има право да кани външни рецензенти, които не са в утвърдения списък, ако прецени, че има необходимост.

Имената на автора/авторите, тяхната академична и институционална принадлежност остават неизвестни за рецензентите.

Процесът на рецензиране изпълнява важната роля да гарантира високото качество на публикуваните научни статии.

Процесът на рецензиране допринася за създаването и публикуването на научна информация с висока теоретична, практическа или приложна стойност.

Списъците на рецензентите се публикуват в сайтовете на списанието.

Списъците на рецензентите се публикуват всяка година по един път в отделен брой на списанието.

Рецензентите са утвърдени учени в различни научни области.

Списъците съдържат информация за експертизата на рецензентите и в кои научни области работят, публикуват и преподават.

Лицата, които се определят да бъдат рецензенти, имат отговорности и задължения. Те реализират важни дейности, като това създава гаранции, че се публикуват научни текстове, които отговарят на критериите.

Рецензенти следват професионален подход и спазват етичните критерии на база на предишни свои постижения.

Рецензентите спазват принципите за конфиденциалност и те остават анонимни за авторите на ръкописите. Рецензиите са достъпни само на Редакционната колегия и водещите броя в процеса на ръкописа за публикуване. Рецензиите се съхраняват единствено и само в архива на Редакционната колегия на сп. „Реторика и комуникации“.

Какви отговорности и права имат рецензентите?

 • Рецензентът получава покана от редакционната колегия. Той може да приеме или да откаже, като представи аргументи относно това дали е компетентен и експерт в дадена научна област или ако има конфликт на интереси, или свързаност на професионално и институционално равнище с тематиката на ръкописа.
 • Рецензентът преглежда ръкописа и попълва бланката за рецензия (издателска рецензия), изготвена от Редакционната колегия на списанието.
 • Рецензентът следи дали ръкописът е оригинален и авторски и информира главния редактор и Редакционната колегия, ако установи, че авторът Рецензентът преценява обективно научната стойност на ръкописа.
 • Рецензентът формулира оценката си на базата на експертиза и не допуска персонална критика в рецензиите.
 • Рецензентът посочва в бланката на рецензията (издателската рецензия) къде са допуснати грешки и къде има пропуски. Той дава препоръки и примери, за да бъде редактиран ръкописът и да бъде подобрено качеството му.
 • Рецензентът уведомява главния редактор и Редакционната колегия, ако установи наличие на конфликт на интереси.
 • Рецензентът има право да откаже да изготви рецензия на ръкопис и информира за това главния редактор и Редакционната колегия, като представи аргументи.
 • Рецензентът няма право да разпространява информация, че ръкописът е отхвърлен.
 • Рецензентът няма право да разпространява и да използва информация, която му е станала известна в процеса на рецензирането. Това важи в пълна сила и за отказалите поканата да рецензират ръкописа.

Какво оценяват рецензентите?

 • Рецензентът оценява научната креативност, теоретичната подготовка и изследователските умения на авторите.
 • Рецензентът оценява актуалността и значимостта на тематиката в предложения за публикуване ръкопис.
 • Рецензентът оценява ръкописите единствено по отношение на научната им стойност, резултатите от изследванията, интелектуалното съдържание, независимо от етническия произход, националната идентичност, расата, пола, политическата философия, сексуалната ориентация, религиозните убеждения на авторите.
 • Рецензентът попълва бланката на рецензията по зададените в нея критерии, като я изпраща до главния редактор и до Редакционната колегия.
 • Рецензентът участва отговорно в процеса на публикуване. Рецензентът предоставя препоръки, съвети, критични бележки. Той дава конструктивна обратна връзка и подпомага процеса на академичното кариерно развитие на авторите.
 • Рецензентът дава както цялостна оценка на ръкописа, така и конкретни съвети относно пунктуацията, правописа и използването на научния стил. Той дава ясни аргументи за своята оценка и не допуска двузначни оценки.
 • Рецензентът, който дава мнение и оценка за отхвърляне, посочва на кои страници от ръкописа какви грешки са допуснати, дали са покрити критериите, представени във бланката за издателската рецензия.
 • Рецензентът оценява от научна, информационна и визуална гледна точка качеството на представените от авторите в текста на ръкописа таблици, диаграмите, снимки, колажи, инфографики, карти и други.
 • Рецензентът дава допълнителни препоръки, ако прецени, че е необходимо.
 • Рецензентът взема под внимание дали източниците на кирилица са транскрибирани правилно съгласно указанията и отбелязват в рецензията, ако има пропуски.
 • Рецензентът трябва да посочи точно библиографските препратки и позовавания към основни научни трудове, които може авторът е забравил, пропуснал и не е посочил в текста на неговия ръкопис.
 • Рецензентът трябва да информира Редакционната колегия и редакторите водещи броя за откритите от него сходства в текста на рецензирания от него ръкопис с други вече публикувани трудове.