Представяне на авторите – брой с доклади от конференцията на СИЕТАР, 2014 г., 2015

Ангел Кондeв – „Българският „цивилизационен избор” – между пропагандната митология и реалността”

Ангел Кондев е преподавател – доцент, доктор по философия – в Техническия университет – София. Чете лекционни курсове по философия, социална и политическа антропология и естетика пред различни специалности в Техническия университет (ТУ). Теоретичните му интереси и научни публикации са в областта на гносеологическите и социокултурни аспекти на научното познание, структурата и детерминантите на културно-историческия процес, етнокултурните и социално-икономически измерения на съвременното политическо развитие, проблеми на художественото творчество и история на естетическите учения, и др. В момента е ръководител на катедра „Правни и хуманитарни науки” в Стопанския факултет в ТУ. За връзка: телефон (+359 2) 965 3437 или 965 2283; Имейл: akondev@tu-sofia.bg

Даниела Сотирова Ефектът Билбао и изводите от него: проучване на културната промяна

Даниела Сотирова е професор по социология, антропология и науки за културата (бизнес етика и организационна култура). Доктор по философия. Работи в катедра „Правни и хуманитарни науки”, Стопански факултет към Технически университет – София. Води курсове по бизнес етика, фирмена култура, професионална етика, организационно поведение, етика в публичните услуги, кроскултурни комуникации. Преподава в бакалавърски и магистърски програми по бизнес администрация, артмениджмънт и здравен мениджмънт на Софийския университет „Свети Климент Охридски“, НАТФИЗ и Медицинския университет – София. Имейл: dasotirova@yahoo.com.

Калина Йочева – „Подходи при формирането на четивна грамотност у ученици билингви”

Д-р Калина Йочева завършва Института за международен туризъм „Алеко Константинов” – Бургас и Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Има специализации по Методика на литературното образование в Шуменския университет – 1994-1995 и по Интеркултурно образование, в Югозападния университет в Благоевград, 2008-09. От  2013 година е доктор по методика на обучението по български език и литература на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Участвала е в редица международни и национални проекти в областта на квалификацията на учители и други категории специалисти. Научните и търсения и интереси са в областта на методиката на обучението по български език и литература, началното ограмотяване, ограмотяването на възрастни и на билингви, а също така и в областта на виртуалната комуникация и комуникативните компетентности. 

Йоана Янкулова – „Психологически измерения на саморегулираното учене в академично среда”

Йоана Янкулова, доцент, доктор на психологическите науки, ръководител на Катедра „Социална, трудова и педагогическа психология” към Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Преподава „Педагогическа психология” (бакалаври) и „Изграждане на екипи и групова ефективност” (магистри) в СУ. Тя има богат практически опит, натрупан от провеждането на социалнопсихологически обучения с различна тематична насоченост със специалисти от сферата на образованието, съдебната система и организационната практика.

Янкулова е автор на монографията „Мотивационна и когнитивна регулация на ученето”, 2001, на учебното пособие с две издания „Модерни аспекти на психологията на образованието”, 2006, 2008 г., на учебника „Педагогическа психология”, 2012 и над 80 научни студии, статии и доклади. Тя е участник в редица международни проекти и специализации и активен член на Дружеството на психолозите в България. Имейл: yoanayankulova@gmail.com

Мария Стойчева – „Интеркултурната комуникация в Обединена Европа – проблеми и решения

Доц. д-р Мария Стойчева е преподавател в катедра „Европеистика”, Философски факултет и във Факултета по класически и нови филологии, СУ „Св. Климент Охридски”. Заместник-декан на Философски факултет по изследователска дейност, международни отношения и проекти. Директор на магистърска програма „Европейски поректи”. Jean Monnet Chair – http://jmonnetmst.wordpress.com/. Имайли: maria.stoicheva@gmail.com; stojchevap@phls.uni-sofia.bg

Соня Георгиева „Интердисциплинарен подход при подготовката на бъдещи социални педагози за интеркултурен диалог”

Соня Г. Георгиева е завършва СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Педагогика”, защитава дисертацията през 2001 г., а през 2007 г. придобива научната степен доцент по Теория на възпитанието и дидактиката. От 1991 г. е преподавател в РУ „А. Кънчев”, а преди това е била възпитател, учител, училищен психолог и експерт в Окръжния инспекторат по образованието в гр. Русе. Научните й интереси са в областта на управление на образованието, теориите за възпитание, предучилищната педагогика и вузовската дидактика. Работи усилено и в сферата на интеркултурното възпитание най-вече чрез интерактивни средства, развиване на критични мисловни умения и визуални модели за активизиране на учащите. Автор е на над 100 научни публикации, издадени у нас и в чужбина, сред които трудовете: „История на българското образование” (2004), „Как да напишем дипломна работа” (2004 – в съавторство), „Разбирането като педагогически проблем” (2006), „Феномени на възпитанието” (2010), „Компоненти на възпитанието” (2010), „Теория на възпитанието (задачи за упражнения)” (2010), „Предучилищна педагогика” (2012) „Играта за педагогически цели (практикум за педагози)” (2014). Има богат опит в работа в условия на тренинг. Участник е в университетски, общински, национални и международни проекти. Имейл:
sonia1956@abv.bg

Цветелина Харакчийска – „Интегрирани ресурси за иновативно интеркултурно обучение на дигиталното поколение”

Доц. д-р Цветелина Харакчийска е преподавател в Русенския университет „Ангел Кънчев“. Активно участва в национални и международни проекти в областта на междукултурното обучение, чуждоезиковото обучение и квалификацията на учители по чужди езици. Научните ù интереси са в областта на когнитивната лингвистика, междукултурното образование, електронно и дистанционно обучение, преподаване на английски език като чужд, обучение на учители, разработване на материали за обучение по английски език. Член на Международната асоциация на преподавателите по английски език /IATEFL/ и на Съюза на учените в България. Член на редколегията на списанията American Journal of Educational Research, главен редактор на електронния бюлетин на Българската асоциация на преподавателите по английски език (БАПА) – ENewsletter (м. януари 2012 – м. май 2014 година). Имейл: tharakchiyska@uniruse.bg

Юлиана Попова – „Интегрирани ресурси за иновативно интеркултурно обучение на дигиталното поколение”

Проф. д-р Юлиана Попова е преподавател по интеркултурна комуникация, международни преговори, интеркултурен мениджмънт и др. в катедра „Европеистика и международни отношения“ при Русенски университет „Ангел Кънчев“. Научни интереси в областта на интеркултурната комуникация, кроскултурния мениджмънт и организационната култура. Член на научния съвет на Международната асоциация по кроскултурна компетентност и мениджмънт (IACCM) със седалище Виена, Австрия. Член на Съюза на учените в България. Член на редколегията на списанията European Journal of Cross-Cultural Competence and Management и Innovative Management Journal. Автор на над публикации: 70 книги и статии в областта на интеркултурната комуникация. Имейл: jppopova@uniruse.bg

Янка Тоцева 

Янка Тоцева завършва СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Педагогика”, където е защитава дисертация през 1994 г. От 2001 до 2010 г. работи като доцент в Шуменския университет, а от 2013 г. – в Европейския политехнически университет. Гост-лектор в университети и колежи в Италия, Холандия и Ирландия. Научните й интереси са в областта на образователния мениджмънт, образователните информационни технологии, интеркултурното образование, реториката и андрагогиката. Автор е на над 100 научни публикации, издадени у нас и в чужбина, сред които книгите: „Проблеми на образованието на възрастните” (2001), „Преподаването – исторически и теоретични проблеми” (2001), „Реторика” (2006), съавтор на „Педагогическа реторика” (2000), „Разработване и управление на образователни проекти” (2008), „Интерактивно обучение на възрастни” (2009) и други. Има богат опит в работа по образователни проекти. Блогър: http://ytotseva.blogspot.com и http://rabotatanatotseva.blogspot.com Имейл: y_totseva@abv.bg

Maria Sivenkova – Storytelling in Marketing: Reporting on breakthrough events in stories of companies, products and brands”

Maria Sivenkova is an assistant professor at the Department of Communication Studies, Minsk State Linguistic University. After defending her PhD thesis in 2006, she has been teaching linguistic pragmatics, organizational communication, English for specific purposes (international tourism and economics), as well as supervising undergraduate and postgraduate research. Her scientific interests lie in the fields of cross-cultural pragmatics and discourse analysis. In particular, she investigates the functioning of metapragmatic moves in political text and dialogue of various genres, such as parliamentary debates, political interviews, politicians’ blog posts. Email address: maria.sivenkova@gmail.com

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>