Представяне на авторите –  Брой 1, 2011 година

 

 

Иванка Мавродиева – „Думи на главния редактор“

 

Йовка Тишева – За езика, за началото и за тези, които могат да ни служат за пример – Александър Теодоров-Балан

Йовка Тишева завършва българска филология. Преподава синтаксис. Доктор по филология, доцент в Катедрата по български език във Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски”. Води лекционни курсове по съвременен български език, динамика на езиковите процеси, разговорна реч, академична и бизнес комуникация за студенти от бакалавърските и магистърските програми във Факултета по славянски филологии и Философския факултет на СУ. Научните й интереси са в областта на граматиката (морфология и синтаксис) на съвременния български език, устната и писмената комуникация, лингвистичната прагматика, езиковото обучение и оценяване. Автор е на редица книги и статии, между които „Модели за интерпретация на сложното изречение в съвременния български език” (2000), „Структурни модели на въпросителните изречения в българския език” (2004). Имейл: yovka.tisheva@gmail.com

 

КОМУНИКАЦИИ И ИНТЕРНЕТ

Иванка Мавродиева – Академична комуникация в интернет: уебавтор, уебредактор и уебчитател

Иванка Мавродиева, доцент, д-р, е преподавател в Софийския университет по реторика, бизнес комуникация, връзки с обществеността и академично писане. Защитила е дисертация за парламентарното красноречие в България. Автор на 8 книги и 90 статии в научни списания и сборници. Съставител е на два сборника и една христоматия с ораторски речи: „Съвременни реторически практики” (2010), „Образци на съвременното красноречие” (2010),  „Комуникации във виртуална среда” (2010). Главен редактор на електронното научно списание „Реторика и комуникации“ https://rhetoric.bg/, което се издава от септември 2011 г. Магистър по българска филология и връзки с обществеността; със специализация по реторика в Софийския университет. Преподавател, изследовател, блогър, обучител, приемащ реториката като древна и витална наука; комуникацията като реализираща се в различни области: от бизнес, медии, политика, Уеб 3.0. www.mavrodieva.blogspot.com, www.mavrodieva.wordpress.com. Имейл: mavrodieva@phls.uni-sofia.bg

 

Гергана Пенчева-Апостолова – Есета върху електронната култура и електронния човек

Гергана Пенчева-Апостолова е преподавател в Югозападния университет “Неофит Рилски” по реторика и английски език. Завършва философия и английска филология в СУ “Св. Климент Охридски”. Защитава докторант по логика, реторика и аргументация. Научните й интереси са в областите реторика, виртуална комуникация, преподаване на английски език. geapostolova@gmail.com

 

Пламен Павлов – Реална виртуалност

Пламен Павлов е преподавател по виртуална комуникация в Нов български университет. Завършва Факултета по журналистика и масова комуникация. Доктор по социология. Президент на консултантска фирма „Интерактивити“. Имейл: pachony@gmail.com

 

Артьом Георганов – Интернет като механизъм на политическата мобилизация

Артьом Георганов е докторант в катедра “Политология”, Философски факултет, СУ “Св. Климент Охридски”. Имейл: артьом patifon@bk.ru

 

РЕТОРИКА И ПЕДАГОГИКА

Янка Тоцева – Педагогическа реторика и педагогическа комуникация

Янка Тоцева е завършила СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Педагогика”, защитила e дисертацията през 1994 г. Била е преподавател в Шуменския университет. От 2001 година е доцент. Гост-лектор в университети и колежи в Италия, Холандия и Ирландия. Научните й интереси са в областта на образователните информационни технологии, интеркултурното образование, реториката и андрагогиката. Автор е на над 100 научни публикации, издадени у нас и в чужбина, сред които книгите: „Проблеми на образованието на възрастните”(2001), „Преподаването – исторически и теоретични проблеми” (2001), „Реторика” (2006), съавтор на „Педагогическа реторика” (2000), „Разработване и управление на образователни проекти” (2008), „Интерактивно обучение на възрастни”  (2009) и други. Имейл: y_totseva@abv.bg

 

ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ

Мая Сотирова – „Многоезичие и интеркултурна комуникация в образователното пространство“

Мая Сотирова е преподавател в Югозападния университет „Неофит Рилски“ по интеркултурна комуникация и педагогика. Завършва педагогика в Софийския университет. Имейл: Maya Sotirova mayasotirova@abv.bg

 

ВИЗУАЛНА РЕТОРИКА

Нора Голешевска – Tълкуванията на визуaлните медии в изследванията на визуалната култура. От Маклуън до Visual Studies

Нора Голешевска е докторант по реторика във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Бакалавър и магистър по културология.  Имейл: artes.liberales@gmail.com

 

ИСТОРИЯ НА РЕТОРИКАТА

Георги Петков. – Ars Dictaminis

Георги Петков е докторант по реторика/история на реториката във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Бакалавър и магистър по философия. Онлайн редактор на сп. „Реторика и комуникации“. Имейл g.p.petkov@gmail.com

 

КОМУНИКАЦИИ, МАРКЕТИНГ, PR

Оля Иванова Обрейкова – Събитиен мениджмънт и комуникационна среда

Оля Иванова Обрейкова е докторант по реклама във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ “Св. Климент Охридски”. Има опит в рекамата и ПР. Имейл: oliai@abv.com

ПРЕВОДИ

Боно от Луче – Ливански кедър“ (съчинение по ars dictaminis)

Превод: Георги Петков

Георги Петков е докторант по реторика/история на реториката във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Бакалавър и магистър по философия. Онлайн редактор на сп. „Реторика и комуникации“. Имейл g.p.petkov@gmail.com

 

Джордж Буш –Обръщение към нацията след атентатите от 11 септември 2001 г.

Бойко Новев – Анализ на обръщението на президента на САЩ Джордж Буш към нацията след атентатите от 11 септември 2001 г.

Бойко Новев е докторант по реклама във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски”. Има опит в медиите, рекамата и ПР. boyko1@abv.bg

 

ОТЗИВИ И РЕЦЕНЗИИ

Иванка Мавродиева – „Христоматия по парламентарна реторика” – вече в четири тома

Иванка Мавродиева, доцент, д-р, е преподавател в Софийския университет по реторика, бизнес комуникация, връзки с обществеността и академично писане. Защитила е дисертация за парламентарното красноречие в България. Автор на 8 книги и 90 статии в научни списания и сборници. Съставител е на два сборника и една христоматия с ораторски речи: „Съвременни реторически практики” (2010), „Образци на съвременното красноречие” (2010),  „Комуникации във виртуална среда” (2010). Главен редактор на електронното научно списание „Реторика и комуникации“ https://rhetoric.bg/, което се издава от септември 2011 г. Имейл: mavrodieva@phls.uni-sofia.bg