Представяне на авторите в брой 11, януари 2014 година

Ангел Кондeв – „Скритото лице на протеста – новата линия на разлома”

Ангел Кондев е преподавател – доцент, доктор по философия – в Техническия университет – София. Чете лекционни курсове по философия, социална и политическа антропология и естетика пред различни специалности в Техническия университет (ТУ). Теоретичните му интереси и научни публикации са в областта на гносеологическите и социокултурни аспекти на научното познание, структурата и детерминантите на културно-историческия процес, етнокултурните и социално-икономически измерения на съвременното политическо развитие, проблеми на художественото творчество и история на естетическите учения, и др. В момента е ръководител на катедра „Правни и хуманитарни науки” в Стопанския факултет в ТУ. За връзка: телефон (+359 2) 965 3437 или 965 2283; Имейл: akondev@tu-sofia.bg

Гергана Апостолова – „Е-пространствата на българската идентичност. Обобщен аналитичен модел и типология на самоидентификацията”

Гергана Апостолова е доцент в Югозападния университет „Неофит Рилски” (ЮЗУ), д-р по логика и реторика: Теория на аргументацията. Преподавател по Убеждаваща комуникация, Английски за Интернет, Философия на езика, Британска и Американска литература и културни истории, Стилистика и Теория на превода в специалностите Английска филология и Приложна лингвистика на ЮЗУ. Преподавател по уУбеждаваща комуникация, Теория и практика на рекламата и Приложна семиотика в УНСС. Автор на 11 книги и повече от 40 статии по реторика, аргументация, методика на обучението по английски език, теория на превода, литература и философия на интернет. Член на BASA, BETA, ESSE, IRICS, SIETARи единствен до този момент представител на България във форумите на IPSI. Специализации в Оксфорд (2007 г.) и МТИ – Кеймбридж, Масачусетс (2007–2008). Жител на Глобалната мрежа и автор на блогове за лично творчество. Имейл: geapostolova@gmail.com

Даниела Сотирова –„Културни бариери пред е-управлението като публична иновация”

Даниела Сотирова е професор по социология, антропология и науки за културата, доктор по философия. Преподавател е в катедра „Правни и хуманитарни науки” в Стопанския факултетна Техническия университет – София. Води курсове по бизнес етика, фирмена култура, професионална етика, организационно поведение, етика в публичните услуги, кроскултурни комуникации. Този текст е писан през месец май 2013 г. и представен на Конференция на SIETAR на 29.05.2013 г. Имейлdasotirova@yahoo.com.

Екатерина Средовска – „Развитие на интеркултурни компетентности на юношите чрез участие в проектни дейности”

Екатерина Николаева Средовска е редовен докторант в СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по начална и предучилищна педагогика, катедра „Социална педагогика и социално дело“. Темата на докторската дисертация, по която работи, е „Социокултурна анимация с юноши в свободното време“. Научните и изследователските й интереси са в областите: педагогика на свободното време, социокултурна анимация, интеркултурно възпитание, проектно-базирани подходи в социалната педагогика и социокултурната анимация. Имейл: ebuhovo@hotmail.com

Йоана Янкулова – „Роля на методите на преподаване върху когнитивното функциониране в интеркултурна среда”

Йоана Янкулова e ръководител катедра „Социална, трудова и педагогическа психология” към Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Тя е доцент, доктор по психология, преподавател по „Педагогическа психология” (бакалаври) и „Изграждане на екипи и групова ефективност” (магистри). Тя има богат опит от проведени многобройни социалнопсихологически обучения (тренинги) с различна тематична насоченост (комуникативни умения, разрешаване на конфликти, насърчаване на творческото и критическото мислене в класната стая, повишаване на мотивацията за учене, изграждане на екипи и подобряване на груповата ефективност, управление на стреса и справяне с негативните емоции) както със студенти, така и със специалисти от социалната и образователната сфера и организационната среда. Участник е в редица международни проекти и специализации. Редовен член е на Дружеството на психолозите в България. Йоана Янкулова е автор на монографията „Мотивационна и когнитивна регулация на ученето” (2001), на учебното пособие с две издания „Модерни аспекти на психологията на образованието” (2006, 2008), на учебника „Педагогическа психология” (2012) и над 70 научни студии, статии и доклади. Имейл: yoanayankulova@gmail.com

Любомир Стойков – „СЕМ: Пред и зад завесата. Уникална монография за медийните регулаторни практики: 2001–2010 години”

Любомир Стойков е професор по култура, медии и връзки с обществеността, член на катедра „Медии и обществени комуникации” в УНСС, на катедра „История и теория на журналистиката във ФЖМК – СУ „Св. Климент Охридски” и на катедра „Мода” в НХА. Ръководител на магистърска програма по връзки с обществеността в УНСС и на магистърска програма по лайфстайл журналистика във ФЖМК. Автор на десетки книги по комуникации, ПР, мода, социални медии и др. Създател и един от председателите на Българската асоциация по академична комуникация. Журналист с богат опит, автор и водещ на първото българско телевизионно модно предаване „Блясък” по БНТ, на „От игла до конец” по Нова ТВ, главен редактор на сп. „Мода”. Автор е на десетки филми за световни знаменитости в модния дизайн. Член е на Американското общество за връзки с обществеността и на Метрополитън мюзиъм. Главен редактор е на електронното научно списание „Медии и обществени комуникации”. Имейл:l_stoykov@omega.bg

Мирослава Радиева– „Учителят и мотивирането на културноразличните ученици в началното училище”

Мирослава Радиева еначален учител в Начално училище „Васил Левски” – гр. Варна. Завършила е ПНУП в ШУ „Епископ Константин Преславски“ и е магистър по Педагогика „Гражданско и интеркултурно образование“. Има добър практически опит в работа с билингви – турско говорящи роми.

Олимпия Ведър – „В капана на необходимостта или кое ни кара за развиваме собствените си комуникативни умения? (резултати от емпирично проучване)” – в съавторство с Цветан Давидков

Олимпия Ведър е главен асистент в Стопанския факултет на Софийския университет и преподавател по управление на човешките ресурси. Автор на книгата „300 въпроса, 3000 отговора. Наръчник за явяване на интервю”, на Учебно помагало по управление на човешките ресурси, както и на статии и доклади в същата област. Специализирала в Erasmus University Rotterdamи в Атинския държавен икономически университет. Участник в проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“ в сферите на практическото обучение на студентите (студентски стажове), задълбочаването на връзките между образованието и бизнеса, както и развитието на електронните дистанционни форми на обучение. Имейл: olympia@feb.uni-sofia.bg

Соня Георгиева – „Задоволяване на потребностите чрез комуникация в общност в процеса на учене”

Соня Г. Георгиева е завършва СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Педагогика”, защитава дисертацията през 2001 г., а през 2007 г. придобива научната степен доцент по Теория на възпитанието и дидактиката. От 1991 г. е преподавател в РУ „А. Кънчев”, а преди това е била възпитател, учител, училищен психолог и експерт в Окръжния инспекторат по образованието в гр. Русе. Научните й интереси са в областта на управление на образованието, теориите за възпитание, предучилищната педагогика и вузовската дидактика. Работи усилено и в сферата на интеркултурното възпитание най-вече чрез интерактивни средства, развиване на критични мисловни умения и визуални модели за активизиране на учащите. Автор е на над 100 научни публикации, издадени у нас и в чужбина, сред които трудовете: „История на българското образование” (2004), „Как да напишем дипломна работа” (2004 – в съавторство), „Разбирането като педагогически проблем” (2006), „Феномени на възпитанието” (2010), „Компоненти на възпитанието” (2010), „Теория на възпитанието (задачи за упражнения)” (2010), „Предучилищна педагогика” (2012) „Играта за педагогически цели (практикум за педагози)” (2014). Има богат опит в работа в условия на тренинг. Участник е в университетски, общински, национални и международни проекти. Имейл: 
sonia1956@abv.bg

Цветан Давидков – „В капана на необходимостта или кое ни кара за развиваме собствените си комуникативни умения? (резултати от емпирично проучване)” – в съавторство с Олимпия Ведър

Професор д.с.н. Цветан Давидков е преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Чете курсове по: Основи на управлението, Предприемачество, Организационно поведение, Национални и организационни култури и др. Научните му интереси и изследвания са в сферата на предприемачеството, организационната култура, комуникациите. В тези области е публикувал монографии, учебници, статии.

Специализирал е по: преподаване на управленски знания, бизнескомуникации, предприемачество и малък бизнес, проектно управление, системи за качество, дистанционно обучение във Великобритания, Холандия, Белгия, Германия, Швеция, Ирландия, Чехия и Унгария и др.

Участвал е в обучителни и консултантски проекти. Сред клиентите на тези проекти са: Солвей-Соди АД, Райфайзенбанк, Шнайдер Електрик България, Идеал Стандарт Севлиево, Институт за публична администрация, министерства и централни ведомства, нестопански организации. Имейл: tzvetandavidkov@feb.uni-sofia.bg

Янка Тоцева – „Иновациите и образователната интеграция през погледа на учители от мултикултурни училища”

Янка Тоцева завършва СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Педагогика”, където е защитава дисертация през 1994 г. От 2001 до 2010 г. работи като доцент в Шуменския университет, а от 2013 г. – в Европейския политехнически университет. Гост-лектор в университети и колежи в Италия, Холандия и Ирландия. Научните й интереси са в областта на образователния мениджмънт, образователните информационни технологии, интеркултурното образование, реториката и андрагогиката. Автор е на над 100 научни публикации, издадени у нас и в чужбина, сред които книгите: „Проблеми на образованието на възрастните” (2001), „Преподаването – исторически и теоретични проблеми” (2001), „Реторика” (2006), съавтор на „Педагогическа реторика” (2000), „Разработване и управление на образователни проекти” (2008), „Интерактивно обучение на възрастни” (2009) и други. Има богат опит в работа по образователни проекти.

Блогър: http://ytotseva.blogspot.com и http://rabotatanatotseva.blogspot.com Имейл: y_totseva@abv.bg

 

 

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>