Представяне на авторите в брой 15, януари 2015 г., специален брой със статии на докторанти, участници по проекта „Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ“

Dominik Gerst, Maria KlessmannMultilingualism and linguistic demarcations in border regions. The Linguistic Border Landscape of the German-Polish twin cities Frankfurt (Oder) and Słubice

Klessmann, Maria, M.A., Cultural Studies and Sociocultural Studies in Frankfurt (Oder) and Rome, does research on migration and minorities, groups and identity constructions. As a fellow at the Center B/ORDERS IN MOTION at the European University Viadrina in Frankfurt (Oder) she is currently working on her dissertation on group identity constructions of the Roma ethnic minority in Germany.

Gerst, Dominik, M.A., Sociology and German philology in Göttingen, does research in the fields of conversation analysis and membership categorization, sociology of language and conflict. As a fellow at the Center B/ORDERS IN MOTION at the European University Viadrina in Frankfurt (Oder) he is currently working on his dissertation on the linguistic construction of the Polish-German border in borderregional discourses of security.

Александра Арабаджиева – „Кръстопътите на лабиринта“ – из живота и философското наследство на Корнелиус Касториадис”

Александра Арабаджиева е докторант по История на философията – Ново време (XIX в.) в катедра „История на философията“ във Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Пише дисертация върху понятията за социална онтология и свобода при Корнелиус Касториадис. В периода 2007–2012 г. Александра завършва бакалавърска и магистърска степен по философия. Основните ѝ интереси са в областта на съвременната европейската философия и литература. Занимава се с преводи от гръцки и английски език. Имейл: Alexandra00007@abv.bg.

Диляна Филипова – „Посрещане и присъствие – отношението лице-в-лице като ословесяване на битието”

Диляна Филипова е редовен докторант в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, катедра „История и теория на културата” във Философския факултет. Завършила е специалност „Културология” в Софийския университет, а след това магистърска програма „Изкуства и съвременност – ХХ и ХХІ век” към същата специалност. Участва в първата студентска научна конференция на Философския факултет на Софийския университет (2007). Има публикации в електронното списание „Пирон” и в „Литературен вестник”. Научните и изследователските ù интереси са в областта на теорията и историята на религиите, философия на религията, християнско изкуство и култура, интердисциплинарното поле между богословие и съвременни артистични практики. Имейл: philipova_d@abv.bg>

Диляна ПавловаОбщество на знанието” и “икономика на знанието”. Поява и тенденции в употребата на понятията

Диляна Павлова е редовен докторант в катедра „Европеистика” на Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. През 2009 г. завършва бакалавърска степен по европеистика и продължава своето образование в магистърската програма „Европейски проекти”, която завършва с отличие. Тема на дисертацията: „Ролята на европейските образователни програми за изграждане на общество на знанието”. Имейл: d_pavlova@phls.unisofia.bg, <pavlova.dilyana@yahoo.fr>

Метин Ибрямов – „Някои основни понятия в аргументативния дискурс”

Метин Мустафов Ибриямов е редовен докторант в направление „Съдебна реторика” към катедра „Реторика”, СУ „Св. Климент Охридски”. Дипломиран магистър по право в Юридическия факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” (2007). През 2013 г. защитава магистърска степен в катедра „Реторика” при СУ „Св. Климент Охридски”. Автор е на статията „Аргументът ad hominem в правото и съдебната реторика (Играе ли роля аргументът ad hominem” в решаващата дейност на съда?)” – сп. „Адвокатски преглед”, бр.1/2014 г. През 2014 г. участва в международното лятно училище „Аргументация в контекста на 2014 г.“ в Департамента „Комуникация, теория на аргументацията и реторика“ към Амстердамския университет, Холандия. Участва в конференцията „История на реториката“ (27-28 септември 2014 г.) с доклада „Теоретико-правен дискурс на съдебната реторика у Марк Тулий Цицерон“. Докторантът е практикуващ адвокат, член на Софийска адвокатска колегия и главен съдружник в адвокатско дружество. Научните интереси на докторанта са насочени в полетата: теория на аргументацията, правна аргументация, съдебна реторика, психология на влиянието, когнитивна психология и др. Имейл: m.ibriamov@gmail.com

Десислава Добрева – „Защита на информационните активи и сигурност при комуникацията в интернет среда”

Десислава Добромирова Добрева е докторант по „Виртуална реторика“ в катедра „Реторика” към Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Бакалавър по специалност „Философия“, има магистърска степен по реторика, която завършва с отличие в същия факултет през 2012 г. Научните ù интереси са в областта на виртуалната, компютърно-опосредстваната и визуалната комуникация, етиката, социалните мрежи, бизнес комуникацията и техники за мотивиране на персонала. Има 2 публикации в областта на визуалната и виртуалната реторика в сп. „Реторика и комуникации” и сп. „Виртуална култура”. Притежава ценен и специфичен опит в частния сектор, особено в работата в мултикултурна среда. Имейл: desi.dobreva@gmail.com.

Ростислав Давидов – „Функции и роля на социалните мрежи и социалните медии за развитието на неправителствения сектор”

Ростислав Давидов е редовен докторант в катедра „Реторика” на Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. През 2010 г. се дипломира като бакалавър по специалността „Регионално развитие и политика”, ГГФ. Завършва магистърската програма „Планиране и управление на териториалните системи”, ГГФ и магистърската програма „Реторика”, ФФ. Научните и изследователските му интереси са в сферата на виртуалната реторика, комуникациите в онлайн среда, стратегическото управление на организациите, приложението на новите технологии в комуникативните процеси на онлайн медиите, държавната власт и неправителствения сектор. Автор е на 5 статии в областта на реториката, интернет, социалните мрежи и виртуалната комуникация. Темата на дисертацията му е „Виртуалната реторика в неправителствени организации в България (2000–2015)”. Член на RSE (Rhetoric Society of Europe – <http://eusorhet.eu/>). Имейл: r_davidov@phls.uni-sofia.bg

Десислава Малинова Иванова – „Психологически реакции и невербално поведение на заложници и похитители при терористични актове” 

Десислава M. Иванова е докторант в катедра „Реторика” на Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. През 2010 г. се дипломира като бакалавър със специалност „Публична администрация“, като завършва с отличие и с грамота за „Високи академични постижения“. През 2012 г. защитава, отново с отличие, магистърска теза на тема „Техники за въздействие чрез невербална комуникация“ и получава магистърска степен по „Реторика“. Научните интереси на докторанта са в областта на невербалната комуникация, когнитивната и социална психология, социалните мрежи, бизнес комуникацията и технологията на преговори. Притежава ценен и разнообразен опит в частния, правителствения и неправителствен сектор, както в България, така и в САЩ. Имейл:  Desislava Ivanova <desy.ivanova@gmail.com>

Георги Налбантов – „Медийното поведение на бразилския президент Луис Инасио Лула да Силва

Георги Николов Налбантов е редовен докторант по „Реторика в публичната комуникация”, катедра „Реторика” към Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.  Магистърската му теза по реторика е посветена на ораторството на Дилма Русеф. Изследователската му работата е фокусирана върху реторическите и ПР аспекти на бразилската политическа действителност и по-специално върху бившия президент Лула. Темата на докторската му работа е със заглавие „Медийната реторика на Луис Игнасио Лула да Силва“. Имейл: nalbantov99@gmail.com

Ивайло Карагеоргиев – „Същност, видове и особености на човешката комуникация

Ивайло Карагеоргиев е редовен докторант в катедра „Реторика” към Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. През 2005 г. се дипломира със специалност „Български и руски език”, изучавана във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Продължава образованието си в Историко-юридическия факултет на същия университет, като през 2007 г. получава магистърска степен със специалност „Културно-историческо наследство на Балканския полуостров”. Научните му интереси са насочени към изследователските области, сред които психологията, философията и реториката, а дисертационният му труд е върху аргументативния ефект на невербалното поведение. Имейл: ivaylo ivanov <iik20@yahoo.com>

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>