Представяне на авторите в брой 24, септември 2016 г.

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 24, септември 2016, https://rhetoric.bg/

Реторика, ПР, медии, комуникации

Александър Христов Рекламни и ПР форми в медиите: съвременни разбирания, граници, терминология

Д-р Александър Христов е комуникационен специалист и университетски преподавател. Александър Христов е доктор в сферата на комуникациите и магистър по международни икономически отношения. През периода 2011 г. до 2013 г. е председател на Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО), в момента е член на УС, а от 2006 до 2011 г. е председател на Комисията по етика на БДВО. Автор e на книгата „ПР практика: Работа с агенция” и на над 70 публикации в наши и чужди специализирани издания. Бил е председател и член на жури на конкурси за кампании и постижения в областта на връзките с обществеността – ПР приз, Eventex Awards. В момента е Акаунт директор на ПР агенция Civitas България, главен асистент е в УНСС и преподавател в НБУ; той води специализирани курсове и тренинги по ПР, работа с медии, събитиен мениджмънт, управление на ПР агенция и други. Имейл: al.christov@gmail.com

Анелия Янева Комуникативни проекции на глобалните индекси за устойчивост, реализирани чрез ПР 2.0, уеб 2.0 и социални мрежи

Анелия Янева има научни интереси в областта на ПР, екологията, устойчивото развитие, социалните мрежи и управлението на комуникациите. Тя е докторант във Факултета по журналистика и масови комуникации. Имейл: aneliya.yaneva@abv.bg

Боян Кутевски Ролята на текста като ефективен инструмент в търговски ориентираната комуникация (по примери от социалните мрежи Twitter и Facebook)

Боян Кутевски, доктор по политология, главен асистент в Департамент „Кино, реклама и шоу бизнес” на Нов български университет (НБУ). Основни лекционни курсове: „Брифинг техники”, „Управление на организационната репутация”, „Външни и вътрешни ПР комуникации”, „Брандинг” и „Бранд мениджмънт”. Професионалист в областта на комуникациите с 20-годишен опит, ПР мениджър в Стратконс (www.stratcons.eu).  Имейл: koutevski@gmail.com

Георги Бисеров Николов – Въвеждане на интегрирани услуги и създаване на единни центрове за комплексно административно обслужване (КАО)

Гл. ас. д-р Георги Бисеров Николов е преподавател в УНСС, катедра Регионално развитие“, Факултет Управление и администрация“. Имейл: gbnik@abv.bg


Димитрина Стефанова Особености на ПР стратегията и етапи в реализирането й

Доц. д-р Димитрина Стефанова, висше образование по специалност „Връзки с обществеността“. Преподавател в катедра „Връзки с обществеността“ и администратор на системата по оценяване и поддържане на качеството на обучение на ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград. Научните интереси са в областта на стратегията и тактиката на ПР, вътрешните комуникации, кризисен ПР, управление на събития и др. Има специализации в Русия и Полша. Уеббазирана информация, свързана с автора: https://ais.swu.bg/profile/dimi. Имейл: dimi@swu.bg

Елица Николова Rakovski National Defense College in Bulgaria and its Alumni – a communication plan

Елица Николова е преподавател във Военната академия „Г. С. Раковски“ по реторика, ПР, основи на публичните комуникации, технология на публичните комуникации и други. Имейл: elitsa6@abv.bg

Любомира Христова – Особености на политическия ПР на институционално равнище в България

Любомира Христова завършва специалност „Връзки с обществеността” в Югозападния университет „Неофит Рилски” – Благоевград. През 2016 г. придобива образователна и научна степен „доктор” по докторска програма „Връзки с обществеността”. Тя е асистент в катедра „Връзки с обществеността” на ЮЗУ „Неофит Рилски”. Има научни интереси в областта на връзките с обществеността и политическия ПР. Имейл: dineva@swu.bg

Милен Филипов – Зелените КСО инициативи и особености при отразяването им в електронните медии

Гл. ас. д-р Милен Филипов е преподавател в Бургаския свободен университет. Научните му интереси са в областите политически ПР, пропаганда, кризисни комуникации, социални медии. Членува в European Public Relations Education and Research Association (EUPRERA), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО), Българска академична асоциация по комуникации (БААК).

Милена Янкова – Корпоративна култура и ПР практика. Позитивни и негативни фактори за ПР в корпоративната среда. Факторът „медии”

Милена Янкова завършва специалност „Връзки с обществеността”, ОКС „бакалавър” и „магистър” в Югозападния университет „Неофит Рилски” – Благоевград. През 2015 г. придобива образователна и научна степен „доктор” по докторска програма „Връзки с обществеността” в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки. Асистент в катедра „Връзки с обществеността” на ЮЗУ „Неофит Рилски”. Има научни интереси в областта на връзките с обществеността, корпоративните комуникации, работата с медии, медиен мениджмънт. Профил в www.swu.bg: https://ais.swu.bg/profile/YankovaMilena. Имейл: yankova_milena@swu.bg

Радина Ралчева – Зелените КСО инициативи и особености при отразяването им в електронните медии

Радина Ралчева е докторант във Факултета по журналистика и масова комуникация. Председател е понастоящем на Българското дружество за връзки с обществеността. Научните й интереси са насочени към изследване на корпоративния ПР. Имейл: radina.ralcheva@gmail.com

Славянка Ангелова – Ефективна комуникация в онлайн бранд общност чрез социалната мрежа Facebook

Славянка Ангелова, доктор по „наукознание”, тема „PR в Мрежата (Новите информационни технологии и работа с публиките в Интернет)”. Доцент в катедра „Връзки с обществеността” при Югозападен университет „Неофит Рилски”. Преподавател по учебните дисциплини „Нови информационни технологии в PR”, „Основи на рекламата и брендинга” и „Графичен дизайн на рекламни и PR материали”. Научните й интереси в областта на онлайн ПР, онлайн реклама и брандинг. Имейл: sl.angelova@swu.bg

Соня Алексиева – PR спомени 20 години по-късно – БДВО

Соня Алексиева е д-р, доцент в Нов български университет (туризъм, културен туризъм, пъблик рилейшънс, връзки с обществеността на културния туризъм, културно-историческо наследство, бизнес комуникации, реклама и др.). Изследователските й интереси са в областта на туризма, връзките с обществеността, бизнес комуникацията и рекламата. Автор на редица книги, свързани с ПР, бизнес комуникация, туризъм и други. Доцент Соня Алексиева е член на Международната организация на журналистите и писателите по туризма (FIJET), Международната организация на журналистите и писателите по туризма (FIJET) Международната федерация на журналистите (IFJ) и други. Тя е един от създателите на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО). Имейл: salexieva@nbu.bg

Тодор Симеонов – Представяне на книга „E-Learning and Social Media Education and Citizenship for the Digital 21st Century“

Тодор Симеонов е докторант по виртуална реторика във Философския факултет към Софийския университет. Темата на дисертацията е „Виртуална педагогическа реторика и обучение в онлайн среда“. Автор е на статии, сред които „Приложение на бизнес софтуерни решения в обучението“ (2015), „Скрийнкастинг: трансформация на педагогическата презентация през погледа на киберетнографията (2015), „Съвременни измерения на педагогическата реторика във виртуална среда“ (2015), „Blending educational communication: A Bulgarian case” (2015). Имейл: teo.simeonov@gmail.com