Представяне на авторите в брой 29, юли 2017 г., сп. „Реторика и комуникации“

Комуникации, общество, реторика

Daniela Ilieva-Koleva, Rosaliya Kasamska – Establishment of successful strategies for project communications management

Assoc. Prof. Dr. Daniela Ilieva-Koleva, University of Finance, Business and Entrepreneurship

Lecturer. E-mail: daniela@daniela.bg

Rosaliya Kasamska, University of Finance, Business and Entrepreneurship, PhD Student. E-mail: rossalia.kassamska@gmail.com

Proletina Velichkova (Пролетина Величкова) – Visual argumentation in TED (influential videos from expert speakers

Proletina Velichkova, MA. “Visual argumentation in TED“, Thesis for the Degree of Master in Semiotics, Language and Advertising, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Classical and Modern Philology. E-mail: proletina@uni-sofia.bg

Willem Koetsenruijter, Peter Burger, Emma Vine – Institutional failure or individual perversity? Framing Church Abuse in the News in Four European Countries

Willem Koetsenruijter, Humanities Faculty, Leiden University, The Netherlands. E-mail: w.koetsenruijter@hum.leidenuniv.nl

Peter Burger, Humanities Faculty, Leiden University, The Netherlands, p.burger@hum.leidenuniv.nl

Emma Vine, Psychology Research Group, Hallam University, Sheffield, UK, E-mail: e.vine@shu.ac.uk

Анна Вълканова – Управление на комуникацията със служителите в корпоративния брандинг

Анна Вълканова е гл. ас. д-р и е преподавател във Военната академия „Г. С. Раковски“, катедра „Лидерство“. Имейл: anna.v@abv.bg

Десислава Антова – Представяне на книгата „Political Communication and European Parliamentary Elections in Times of Crisis. Perspectives from Central and South-Eastern Europe“.

Десислава Антова е докторант по направление „Реторика в публичната комуникация“, катедра „Реторика“, Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е на статии, свързани с блоговете и онлайн медиите. Има опит като журналист в онлайн медии. Имейл: antova.desy@gmail.com

Мариета Ботева – Обучението по реторика: подготовка и произнасяне на речи

Мариета Ботева е д.ф.н., професор е във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, автор e на книги по реторика, история на реториката, политическа реторика и аргументация, член e на редакционната колегия на сп. „Реторика и комуникации“.

Мая Русева – Влияния между политика и наука за политиката

Мая Русева е доцент, д-р във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Автор на статии и на монографията „Политологичните изследвания. Методология и теория“ (2015). Имейл: mayorus@gmail.com

Юлия Василева – Толерантното общество – модели и форми на политическо приложение

Юлия Василева е докторант във Факултета по журналистика и масова комуникация в СУ „Св. Климент Охридски“.

Янка Тоцева – професор в ЕПУ, член на редакционната колегия на сп. „Реторика и комуникации“, член на RSE, специалист по интеркултурна комуникация, педагогическа реторика и мениджмънт в образованието; блогър и обучител.

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 29, юли 2017 г., https://rhetoric.bg/

Rhetoric and Communications E-journal, Issue 29, July 2017, http://journal.rhetoric.bg/