Представяне на авторите в  бр. 38, януари 2019 г. на сп. „Реторика и комуникации“

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 38, януари 2019 г.

Реторика, аргументация, медийна и публична комуникация 

Думи на водещите

проф. Иванка Мавродиева, проф. Янка Тоцева, доц. д-р Стефан Серезлиев

Проф. Иванка Мавродиева, дн е преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Научните й интереси и публикации в областта на реториката, виртуалната реторика, политическата реторика, онлайн медиите, академичното писане и академичната комуникация.

Имейл:mavrodieva@phls.uni-sofia.bg

Проф. д-р Янка Тоцева е преподавател в Европейския политехнически университет, заместник-ректор. Научните й интереси са в областта на педагогическата реторика, интерактивното обучение, управление на образованието, иновативни методи на преподаване, дидактика и интеркултурната комуникация.

Имейл:tosheva y_totseva@abv.bg

Доц. д-р Стефан Серезлиев е преподавател във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ в катедра „Журналистика и връзки с обществеността“. Има опит в областта на брандинга, визуалната комуникация, интегрираните маркетингови комуникации, реториката, аргументацията, ПР и медиите.

Имейл: serezliev@uni–vt.bg

Йорданка Стефанова – Игровият елемент в обучението по български език на чуждестранни студенти по дентална медицина

Йорданка Стефанова е старши е преподавател в Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт на Медицински университет „ Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна. Основните ѝ научни разработки са в областта на денталната терминология, методиката на преподаването ѝ и комуникацията в денталната практика. Имейл: jordankastefanova@abv.bg.

Петя Райкова – Игровият елемент в обучението по български език на чуждестранни студенти по дентална медицина

Петя Райкова е преподавател на чуждестранни студенти в Медицински университет „ Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна. Научните ѝ интереси са в областта на чуждоезиковото обучение. Имейл: sidharta5ia@abv.bg.

Svitlana Lyubymova – Language Corpora as Data Base and Verification Tool for Cognitive Linguistic Research

Svitlana Lyubymova holds a PhD (GermanLanguages), she is an AssociateProfessor at the Foreign Languages Department, National Polytechnic University, Odessa, Ukraine. She is the author of a monograph on cultural and cognitive aspects of American socioculturalstereotype “Flapper” (Lambert Academic Publishing, Germany), and academic articles on language representation of cultural stereotypes and concepts (published in Ukraine, Russia, India and the USA: DOI: 10.21659/rupkatha.v9n2.04b; DOI: 10.12691/jll-1-1-3). Email: elurus2006@gmail.com

Огняна Георгиева-Тенева – Псевдоаргументът в устната убеждаваща реч на студента

Огняна Георгиева-Тенева преподава в НБУ. Тя е доктор по филология и доцент по методика на обучението по литература. Изследователските ѝ интереси са в сферата на литературната история, методиката на литературното образование и формирането на речеви и аргументативни компетентности. Автор е на три монографии и десетки статии. Дългогодишен редактор на научно-методическото списание „Български език и литература“. Имейл: ognyana_georgieva@abv.bg

Ивайло ПеевКомуникативни аспекти на чуждоезиковото обучение – позиции на обучаващ и обучаем при индивидуалния подход

Ивайло Пеев, д-р, ст. преподавател в Технически университет – София, секция „Западни и славянски езици“. Автор е на два учебника – “Български език за академични цели” (2016); “Български език и академична комуникация” (2017) и на монографията “Невербални аспекти в чуждоезиковото обучение. Екстралингвистичен подход към езика“ (2018). Има публикувани над 30 научни статии в областта на славистиката, лингвистиката, литературознанието и изкуствознанието. Стилов редактор е на редица научни издания и учебна литература. Главен редактор е на университетското издание на ТУ – София, в. „Нов технически авангард“. Имейл: i_peev@tu-sofia.bg

Илия Вълков – Медийна саморегулация „на стоп кадър“. Могат ли етичните кодекси да се преборят с дезинформацията? 

Илия Вълков е доктор на СУ „Св. Кл. Охридски“ и преподавател по медии и политика, медийна регулация, радио и телевизионна журналистика в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Защитил е дисертация по кризисна комуникация, има магистърска степен по социология и е магистър по връзки с обществеността. Автор е на монографията „Комуникация на граждански движения“, както и многбройни публикации в областта на кризисната комуникация, гражданските движения и институциите, публичната комуникация, журналистиката. Той е дългогодишен политически журналист и автор на коментари и анализи. Имейл: valkov@unwe.bg

Емилиана Георгиева – Механизъм на визуалното възприятие и естеството на визуалната интелигентност

Емилиана Георгиева е докторант във ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски“.

Имейл: georgieva.emiliana@abv.bg

Боян Кутевски – Преразглеждане на концептуалната рамка за интегрирани маркетинг комуникации (ИМК) – част I 

Доц. д-р Боян Кутевски е специалист по комуникации с над 20-годишен опит. Бил е щатен преподавател в Колежа по мениджмънт, търговия и маркетинг София, Нов Български Университет и хоноруван преподавател по ИМК в СУ “Св. Климент Охридски”. Последните му професионални проекти са свързани с публична дипломация, работа със заинтересовани страни и емпирични социални и пазарни изследвания.