Представяне на авторите в сп. „Реторика и комуникации“, брой 23, юли 2016 г.

 

Andrea C. Valente – Inés Olza, Óscar Loureda and Manuel Casado-Velarde (eds), Language Use in the Public Sphere: Methodological Perspectives and Empirical Applications. Bern: Peter Lang, 2014

 

Cornelia Ilie – Populism in post-communist Romania and Hungary: Representing cultural and political otherness

Cornelia Ilie is Professor of Business Communication at Zayed University, UAE (previously Professor of Linguistics at Malmö University, Sweden). She held Visiting Professorships at universities in Austria, Italy, Spain and Romania. She is the founder and president of ESTIDIA (European Society for Transcultural and Interdisciplinary Dialogue), Board member of IADA (International Association for Dialogue Analysis), Consultation Board member of IPrA (International Pragmatics Association) and member of the IAU (International Association of Universities) Reference Group of Experts. Her research interests are mainly interdisciplinary, focusing on pragmatics, discourse analysis, cross-cultural rhetoric and argumentation. She has published extensively on political, media and academic discourses, and argumentation in dialogue. Her publications include numerous refereed journal articles, book chapters and encyclopedia entries. Some of her recent books are: The use of English in institutional and business settings: An intercultural perspective (Peter Lang, 2007); European parliaments under scrutiny: Discourse strategies and interaction practices (John Benjamins, 2010); and Evolving genres in web-mediated communication (Peter Lang, 2012), and International Encyclopedia of Language and Social Interaction (Wiley-Blackwell, 2015).

 

Fotini Egglezou – The use of common topics in teaching creative writing

Foteini Egglezou obtains a Master of Arts and a Ph.D. in Teaching Language Arts. Since 2015, she teaches Rhetoric to the Master Program “Rhetoric: Theory and Praxis” of the National and Kapodistrian University of Athens (in collaboration with the University of Western Macedonia).

 

Атанас Ждребев – Българският академичен дебат за популизма

Атанас Ждребев е докторант в катедра „Политология” към Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” по професионално направление „Политически науки (Съвременна българска политика)”. Докторантът е завършил магистърска програма „Политически мениджмънт”. Автор е на  сборника от статии „Разпадането на политическата система в България” (2011), както и на научните публикации: „Симеон Сакскобургготски и българската политическа система” (2004), „Взаимодействието между партии и институции в политическата система на Княжество България (1879-1883)” (2007), „Границите на свободата в политическата теория на XVIII в.” (2014).  Имейл: atanasbobi@abv.bg

 

Диана Димитрова – Eзикът на омразата –инструмент за промяна на общественото съзнание

Диана Димитрова е докторант във Факултета по журналистика и масова комуникация.

 

Мариета Ботева – Учебниците по реторика през Българското възраждане (20-те – 70-те год. на 19. в)

Мариета Ботева е професор във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”,  преподава в него от 1982 г., придобива научната степен доктор през 1988 г., тя е доктор на науките по философия (Професионално направление 2.3. Философия (Реторическа аргументация) от 2012 г. Тя се дипломирала в две специалности „Българска филология“ и  „История“ във ВТУ. Мариета Ботева завършва специализация по Словесно-изпълнителско изкуство в СУ „Св. Климент Охридски” (1982). Мариета Ботева води лекционни курсове в специалностите „Философия“, „Политология“, „Психология“ и „Право“. Мариета Ботева има административен и управленски опит като ръководител на катедра „Политология, социология и културология“ (2000-2002). Тя участва в началната програмна акредитация на специалност „Политология“ и на магистърска програма „Реторика“ – СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е на статии и на монографии, сред които: „Речник по реторика. 150 аргумента за оратора“ (2003, 2008), „Политическата аргументация в реторическите дискурси“ (2013), „Диалогът от Сократ до днес” (1999), „Реториката през Българското възраждане“ (2001), „Ръководството за писане на речи“ (2016) и други.

 

Нели Стефанова, Яна Събева – „Мърдърборд“ и тренингите по реторика

Нели Стефанова е гл. ас. д-р в катедра „Реторика“, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“. Директор на магистърска програма „Реторика“. Автор на книгите „Политическата реторика в Италия от 90-те“, „Кратък терминологичен справочник по обща и политическа реторика“ и на статии, свързани с реториката. Научните й интереси са в областите: политическа реторика, техника на говора и невербална комуникация. Имейл:neli_stef@abv.bg

 

Нина Ралева – Елементи на кинесика в публичното представяне на спорта

Нина Ралева е докторант по Невербална комуникация в Реториката, СУ. „Св. Климент Охридски”. Тя завършва магистърска програма „Европейска интеграция” в СУ. „Св. Климент Охридски” и е бакалавър по специалност „Връзки с обществеността” от ФЖМК. Участва в интегрирана програма за обучение на докторанти към Философски факултет на СУ. „Св. Климент Охридски”. Сфери на научните интереси: невербална комуникация, ПР и комуникации. Имейл: ralevanina84@gmail.com

 

Пламен Павлов – Планетарна Реторика

Пламен Павлов е доктор по социология, политология и наукознание. Защитил е дисертация на тема „Културологични и комуникативни аспекти на интерактивната реклама”. Изследва интегрираната комуникация във виртуална среда. Интересувa се от онлайн журналистика, онлайн PR и онлайн маркетинг. Работи като консултант и обучител в областта на интернет, онлайн базираните информационни системи. Преподавател в Нов български университет и редица други висши учебни заведения. Мениджър на консултантска фирма за нова комуникация „Интерактивити”.  Автор е на книгата „Online журналистика“ (2010). Имейл: pachony@gmail.com.

 

Стела Константинова Ангова – Трансформации на медийната среда

Доц. д-р Стела Константинова Ангова е ръководител катедра „Медии и обществени комуникации“ – УНСС. Преподава „Онлайн медии“ и „Разследваща журналистика“. Има редица публикации за трансформациите на медийната среда, новите професионални роли и компетенции в журналистиката, проблемните зони на образованието по медии и журналистика, развитието на разследващата журналистика в интернет. Автор е на монографията „Онлайн медии. Трансформации. Професионални роли. Компетенции“. Имейл: stella.konstantinova@gmail.com

 

Нели Стефанова, Яна Събева – „Мърдърборд“ и тренингите по реторика

Яна Събева е докторант по Невербална комуникация в реториката, катедра „Реторика“, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски”. Сфери на научните интереси: невербална комуникация, бизнес комуникация, презентационни и преговорни техники. Имейл: y.sabeva@gmail.com