Представяне на авторите в сп. „Реторика и комуникации“, бр. 28, май 2017 година

Василка Баничанска – Принципи за пряка и опосредствана комуникация между учители и ученици

Гл. ас. д-р Василка Баничанска – преподавател по Педагогическа психология, Катедра „Социална, трудова и педагогическа психология“, Философски факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Имейл: vasilka.banichanska@abv.bg

Десислава Петрова – Специфични особености на стиловете на учене на студенти в български университети

Десислава Петрова е бакалавър по Стопанско управление (2014) и магистър по Трудова и организационна психология (2016) от СУ „Св. Климент Охридски”. Дипломната работа на Д. Петрова в рамките на обучението й в магистърската програма „Трудова и организационна психология“ е на тема „Стилове на учене и емоционална интелигентност в организация с доброволчески характер”. Към момента тя е редовен докторант по Педагогическа психология към Катедра „Социална, трудова и педагогическа психология” на Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Нейните интереси и сфери на професионална дейност обхващат широк спектър от направления, сред които педагогическа психология, предприемачество, доброволчество, личностно развитие и управление на човешки ресурси, коучинг, лидерство, консултиране, изучаване на чужди езици, писане, продължаващо образование и др. Имейл: dessisslava.petrova@gmail.com

Иван Иванов Вълчанов – Перспективи пред образованието по медии и журналистика в контекста на конвергентна медийна среда

Иван Вълчанов е асистент в катедра „Медии и обшествени комуникации“ в Университета за национално и световно стопанство. Защитава докторат през 2017 година на тема, свързана с образованието по медии и журналистика в контекста на конвергентна медийна среда. Имейл: ivalch89@gmail.com

Ивана Младенов-Бочева – Психолого-педагогически предпоставки за ефективна комуникация в обучението по майчин език в Република Сърбия

Ивана Младенов-Бочева е редовен докторант по Педагогическа психология към Катедра „Социална, трудова и педагогическа психология“ във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Има бакалавърска степен по психология и магистърска степен по Клинична и консутативна психология.

Илияна Кираджиева – Взаимоотношенията учител–ученик като важен мотивационен фактор в образователния процес

Илияна Кираджиева е магистър по Клинична и консултативна психология от СУ „Св. Кл. Охридски“, а към момента редовен докторант по Педагогическа психология към Катедра „Социална, трудова и педагогическа психология” във Философския факултет на СУ. Професионалният опит на Илияна Кираджиева включва дългогодишна работа като училищен психолог в 138 СУ, гр. София, като хоноруван преподавател по практикума „Проблемно поведение на деца и юноши“ към магистърска програма „Детско-юношеска и училищна психология“ във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, както и психотерапевтична практика. Имейл: iliyana.kiradzhieva@gmail.com

Ирен Пелтекова – Стимулиране на студентите да мислят за качеството на обучение чрез оценяване на преподавателите си

Доц. д-р Ирена Пелтекова е преподавател в Департамента по спорт в СУ „Св. Климент Охридски“ Тя е ръководител на катедра „Спортни игри и планински спортове“ Доц. Пелтекова е магистър от 1992 г. (Национална спортна академия), София, специалност „Учител по физическо възпитание“ и специалност „Треньор по баскетбол“. Има ОНС „доктор“ от 2012 г., когато защитава докторат на тема „Методика за обучение по баскетбол в условията на университетското образование”. Автор е на монографията „Спортна подготовка по баскетбол на студентски отбори”. Имейл: iren_peltekova@abv.bg

Николай Димитров – Традиционни и алтернативни интерпретации на обучението в сегрегираните училища

Николай Димитров е доктор по социална психология, главен асистент в Катедра „Социална, трудова и педагогическа психология“ във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Защитил е дисертация на тема „Динамика на Аз-концепцията в специфични комуникативни пространства“ през 2010 г. Води лекционни курсове по социална психология и социална компетентност в общуването в бакалавърска степен и по социална психология на маргинализираните социални общности, социална психология на виртуалното пространство, медийна психология и социална психология на пола в магистърска степен. Има 11 години опит като журналист и 14 години опит като мениджър Човешки ресурси в различни по големина и сфери на дейност, български и международни компании. Имейл: n.dimtirov@dir.bg

Петрана Стойкова – Мотивация дарителство в сферата за на образованието

Гл. ас. д-р Петрана Стойкова е преподавател в Югозападния университет „Неофит Рилски”.

Татяна Йорданова – Роля на комуникацията в процеса на приемане на иновационен продукт при млади потребители

Татяна Йорданова е задочен докторант по Икономическа психология към Катедра „Социална, трудова и педагогическа психология“ във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Имейл: tania_jd@abv.bg

Електронно научно списание „Реторика и комуникации“, бр. 28, май 2017 г. https://rhetoric.bg/, http://journal.rhetoric.bg/