Представяне на авторите в сп. „Рeторика и комуникации“, в брой 18, юли 2015 г. Реторика, медии, ПР

Аспарух Диков – „Политическата комуникация в телевизионните дебати (избори за европейски парламент в България през 2014 г.)“

Аспарух Диков е бакалавър по философия от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Магистър по политическа социология от същият университет. Работи на експертна длъжност в Министерство на образованието и науката в сектор „Европейски структурни и инвестиционни фондове“. Сфери на научни интереси: политическа реторика, теория на властта, избирателни системи и избирателни процедури, публична комуникация, политически и икономически елити. Имейл: dikov_a@abv.bg

Валентина Златанова – „Мултикултурализъм и етнически различия проблеми и перспективи“

Д.с.н. Валентина Златанова е професор в Института за изследване на обществата и знанието при БАН, ръководител на секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“. Доктор на социологическите науки от 2004 г. в Института по социология, БАН. Работи в областта на изследване на е/имиграцията, социалния пол, стареенето, семейството, етническите отношения, рисковите групи и девиантното поведение. От 2008 г. е експерт към Европейската комисия. Била е хоноруван преподавател в ЮЗУ по социални конфликти (1996-2006); социология на отклоняващото се поведение (1998-2006); социология на организациите (2004-2006); социални неравенства (2004-2006); социология на личността (2004-2006) конфликти и ПР:магистърска програма(2004-2006). От 2006 г. е хоноруван професор в СУ по социология на девиантното поведение. Работила е по много национални и международни проекти. Има 5 индивидуални монографии и 100 научни статии у нас и в чужбина. Последните й книги са: В. Златанова и др., (2013), Междуетническите отношения в България – междуетническата и гражданската национална идентичност (колективна монография), Ред. и съст. В. Златанова, София: ОМДА;, В.Златанова и др. (2013). Етнически измерения на социалната интеграция, колективна монография, Ред. и съст. В.Златанова, София:ОМДА; В. Златанова и др. (2013). Социализация и девиантно поведение, колективна монография, Съст. и ред. В. Златанова, ОМДА; В. Златанова (2010). Непълнолетните и насилието, София: ОМДА; В. Златанова. (2015). Неравенството като относителна депривация. В: Знанието като ценност, познанието като призвание. Съст.. Р. Стоилова и др., Изд. „Изток-Запад” и др. Имейл: valentina.zlatanova@gmail.com

Георги Петков – Средновековната западноевропейска реторика в перспективата на съвременната коментарна литература. Преглед на първичните източници по средновековна реторика и на основните съвременни интерпретативни линии.

– „Въведение към „Сума за проповедническото изкуство“

Георги Петков е доктор по философия и реторика и хоноруван преподавател към специалност „Философия” и специалност „Културология“ на СУ „Св. Климент Охридски” и МВБУ Ботевград. Специалист по спийчмейкинг, презентационни умения и приложна аргументация. Интересите му са в областта на изработване на аргументативни стратегии и реализирането им като подготовка на текстове за речи и модели за участие в дискусии. Онлайн редактор на електронните научни списания. „Реторика и комуникации“ и „Философия“. Имейл: g.p.petkov@gmail.com

Георги Петков е доктор по философия и реторика и хоноруван преподавател към специалност „Философия” и специалност „Културология“ на СУ „Св. Климент Охридски” и МВБУ Ботевград. Специалист по спийчмейкинг, презентационни умения и приложна аргументация. Интересите му са в областта на изработване на аргументативни стратегии и реализирането им като подготовка на текстове за речи и модели за участие в дискусии. Онлайн редактор на електронните научни списания. „Реторика и комуникации“ и „Философия“. Имейл: g.p.petkov@gmail.com

Гергана Райжекова – „Клубовете като съвременни алтернативни медии в България

Гергана Райжекова е докторантка в катедра „Радио и телевизия” във ФЖМК, в Софийския университет, направление „Медийна музика”. През 2011 г. в катедра „Културология”, специалност „Културна антропология” защитава магистърска теза на тема „Строеж и конструкции”. Строене на музикални моди и движения от клуб Строежа. Бритспотинг и суинг партита” с отличен, превръщайки се в първият изследовател на гореспоменатите култури. Понастоящем изследва алтернативната сцена в България, активно участва в изследвания терен с авторско радиопредаване за българска музика, отразява концерти, диджейства и свири на барабани в групата PGT. Други научни публикации по темата: „Между възхода и падението на алтернативната музикална сцена в България. От Строежа към Терминал 1, от Терминал 1 към Строежа.” в списание „Семинар_БГ”. Имейл: <grayzhekova@yahoo.com>

Иванка Мавродиева – представяне на книгата на Agnieszka Budzyńska-Daca „Retoryka Debaty. Polskie wielkie debaty przedwyborcze 1995–2010”

Иванка Мавродиева, професор, д-р и д.ф.н., е преподавател в Софийския университет по реторика, бизнес комуникация, връзки с обществеността и академично писане. Защитила е дисертация за парламентарното красноречие в България. Дисертацията й за доктор на науките е свързана с политическата реторика в България след 1989 година, като обхваща ораторството от митингите и протестите до Web 2.0. Автор е на книги, сред които: „Парламентарното красноречие в България в XVIII, XIX и XX ОНС” (2001), „Интервю за работа” (2002), „Как да презентираме успешно?” (2007), „Виртуална реторика: от блоговете до социалните мрежи” (2010), „Академично писане” (2005); „Академична комуникация” (2010) – в съавторство с Йовка Тишева, „Политическата реторика в България: от митингите до Web 2.0 (1989-2012)“ (2012), „Реторика и пъблик рилейшънс“ (2013), „Академично писане за докторанти и постдокторанти” – в съавторство с И. Мавродиева (2014). Автор на 90 статии в научни списания и сборници, 20 от които на чужди езици. Съставител е на два сборника и една христоматия с ораторски речи. Член на Executive board of the Rhetoric Society of Europe – RSE. http://eusorhet.eu/. Главен редактор на електронното научно списание „Реторика и комуникации“ https://rhetoric.bg/, което се издава от септември 2011 г. Имейл: i.mavrodieva@gmail.com.

Иглика Касабова – A New Rhetorical Paradigm in Media Environment – from TV to Social Media

Иглика Касабова е доктор по реторика (реторика в публичната комуникация), магистър по Чешка филология, Политология и Маркетинг, реклама и връзки с обществеността. Има 10-годишен професионален опит в областта на телевизионните медии и новите медии. Интересите й са в областта на реториката във виртуалното пространство, медийната реторика, визуалната реторика и реториката на протестите. Имейл: <iglika_kassabova@hotmail.com>

Iglika Kassabova is a PhD in Rhetoric and Public Communication, Master in Czech Studies, Political Studies and Marketing, Advertising and PR. He has more then 10 years of professional experience in the field of TV media and new digital media. Her research interests encompass issues relating to media rhetoric, virtual and visual rhetorical agumentation, rhetoric of the political protests, etc.

Йовка Тишева – Представяне на книгата на Маргарита Тачева „Комуникативни умения в медицинската практика“

Йовка Тишева – доктор по филология, професор в Катедрата по български език във Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски”. Води лекционни курсове по съвременен български език, динамика на езиковите процеси, разговорна реч, академична и бизнес комуникация за студенти от бакалавърските и магистърските програми във Факултета по славянски филологии и Философския факултет на СУ. Научните й интереси са в областта на граматиката (морфология и синтаксис) на съвременния български език, устната и писмената комуникация, лингвистичната прагматика, езиковото обучение и оценяване. Автор е на редица книги и статии, между които „Модели за интерпретация на сложното изречение в съвременния български език” (2000), „Структурни модели на въпросителните изречения в българския език” (2004), „Академичната комуникация” – в съавторство с И. Мавродиева (2010), „Академично писане за докторанти и постдокторанти” – в съавторство с И. Мавродиева (2014), както и на учебници и учебни помагала по български език. Имейл: yovka.tisheva@gmail.com

Люба Георгиева Костова – „Живота и делото на Мария Монтероси, посветени на възпитанието и обучението на децата. Аспекти от Алзаските училища, във Франция, практикуващи методите на Монтесори“

Люба Георгиева Костова е редовен докторант към катедра „Социална, трудова и педагогическа психология”, Философски факултет, СУ „Свети Климент Охридски”.

Научен ръководител: доц. д.пс.н. д-р Йоана Янкулова.

Мая Русева – „Истината и политиката (Особености на социалната комуникация)“

Мая Русева е д-р, гл.ас. във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, катедра „Политология, социология и културология“. Научни интереси в областите методология и теория на политологичните изследвания. Имейл: mayorus@gmail.com

Ольга Брусиловска – Critical discourse analysis (CDA) in International Relations

Олга Брусиловска е професор в катедрата „Международни отношения” в Одеския държавен университет „И. И. Мечников”. Тя чете курсовете „Посткомунистически трансформации в Централна и Източна Европа”, „Източна Европа в международните отношения след Втората световна война”, „История на международните отношения от Древния Изток до Първата световна война”. Завършила е история в Одеския държавен университет „И. И. Мечников”; защитила е докторска дисертация през 1996 г. и докторат по политически науки през 2008 г. Член е на Украинската асоциация по политически науки, на Американската асоциация за изследвания в Украйна, на международните организации ИПРА (IPRA), ЕСА (ESA), УАЦВС (UACES) и други. Владее руски, украински, английски и полски език, ползва сръбски и български. Автор е над 70 публикации. Имейл: <brusilovskao@mail.ru>

Ольга Русова – Феномен польской “Солидарности” и украинского “Евромайдана” в оценках СМИ

Ольга Русова является аспирант из университета имени “И. Мечникова“, Одесса, Украина.

Тина Сатиева „Причини и подходи за организиране на специални събития“

Тина Сатиева e бакалавър по специалност „Приложна линвистика – Английски език и Руски език“ и магистър по специалност „Английска филология“. Редовен докторант в катедра „Връзки с обществеността при Правно-исторически факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“. Темата на дисертационния й труд е „Събитийният мениджмънт в контекста на дългосрочната PR-стратегия“. Има интереси в сферата на специалните събития, стратегически мениджмънт и анализ на средата при специални събития, анализ на риска, ПР-стратегии и психологически нагласи и анализи на външна и вътрешна среда. Работи в отдел за научноизследователски проекти като експерт към ЮЗУ „Неофит Рилски“ и помагам в ПР отдела към същия университет. Имейл: tinasatieva@swu.bg

Христина Христова – Празникът в ролята на повелител

Христина Христова е доцент по журналистика, преподавател в катедра „Журналистика и връзки с обществеността“ във Филологическия факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“. Води лекционни курсове по „Теория и история на връзки с обществеността“, „ПР на неправителствените организации“, „Стратегии и техники на връзки с обществеността“, „Организиране на специални събития“ на студентите от специалностите „Журналистика“ и „Връзки с обществеността“ във Филологическия факултет на Великотърновския университет. Научните й интереси са в областта на институционалния и корпоративния ПР, брандинга и събитийния мениджмънт. Автор е на две монографии и на редица студии и статии. Член на СБЖ. Имейл: <hxpistova@abv.bg>

Толя Стоицова – „Нестандартният език в медиите

Толя Стоицова е доктор на психологическите науки и професор по социална и медийна психология в Нов български университет, Департамент „Масови комуникации”. Тя също така е и директор на международна Магистърска програма по международна комуникация в НБУ. Нейните области на специализация включват вербалната и невербалната комуникация, масовите комуникации и международната комуникация, феноменологичните подходи в психологията, медийното насилие, медийната грамотност и образование, кибертормозът и др. Публикувала е 6 книги, последната на английски език в съавторство с американски психолози през 2011 г. „Живот и смърт по време на терор”, повече от 130 научни статии и доклади на конференции. Десет години е главен редактор на едно от двете български научни списания по психология. Тя е член на Българското дружество по психология и на Европейската образователна асоциация по връзки с обществеността, както и е Национален Болонски експерт по образование. Имейл: tstoitsova@nbu.bg

Цветан Кулевски – „Силата на реториката или реторика на силата“

Цветан Кулевски е доцент в УНСС, катедра „Медии и обществени комуникации”. Главен редактор е на научно списание „Инфраструктура и комуникации”. Автор е на книгите: „Реторика на публичното послание” (2011); „Бизнес реторика и комуникационно поведение” (2009); „Логика на творческото мислене” (2007); „Обществени комуникации и култура на предприемачеството”(2005). Преподавател е по „Публична реч и реторика”; „Журналистическа стилистика”; „Теория и изследване на общественото мнение”. Имейл: ts_kulevski@abv