Представяне на авторите на публикации в брой 14, октомври 2014 година, посветен на изследвания в лингвистиката, медиите и реториката

Marta Dąbrowska – Communicating emotions online. The function of anonymity and gender

Prof. Marta Dabrowska is Senior Lecturer in the Institute of English Studies at the Jagiellonian University of Cracow. She lectures on sociolinguistics and history of English. Her main fields of interest centre on genderlects, computer mediated communication, and language contact, particularly the area of attitudes to languages, code-switching and New Englishes. Prof. Dabrowska is the author of the book Variation in Language: Faces of Facebook English (2013). email address: martadabrowska@hotmail.com

Banu Dağtaş –  Americanization of the Popular Culture in the 1950’s Turkish Magazine: Hayat

Banu Dağtaş, Ph.D. is an Associate Professor and has been working in the Department of Journalism at Anadolu University since 1990. Dr. Dağtaş has earned her Ph.D. in communication sciences from the University of Anadolu, Turkey, and a graduate degree in political science at Middle East Technical University, Turkey. Her publications focus mainly on news discourse, consumer culture, ideological analysis of the advertisement texts, Ottoman-Turkish modernization, and the press. Her current research focuses on Arab uprisings and their coverage in Turkish media. e-mail address: banudagtas@gmail.com

Биляна Георгиева Linguistic features of the Names of Bulgarian and American holidays

Биляна Георгиева е магистър по електроника от Националния военен университет във Велико Търново и магистър по английска филология. Понастоящем е асистент по английски език и редовен докторант на катедрата по български език в ЮЗУ „Неофит Рилски”. Основните й интереси са в областта на лексикалните структури на съвременните културни реалии (фразеологизми с ключова дума „време”) и възможностите за техния пренос на английски език. 

Bilyana Georgieva – An Assistant professor of modern English at the SWU “Neofit Rilski”  – Blagoevgrad, BULGARIA and a PhD researcher at the Bulgarian Language Department of the same university.  A BA of  Electronics from the National Technical University in Sofia, an MA of Electronics from the National Military University of Veliko Tyrnovo in 2013 and an MA of English Philology from the South  West University of Bulgaria.

Венцислав Козарев – „Концептуална „карта“ на корпоративната социална отговорност: обзорен метаанализ на публикациите на Academy of Management(2006-2013)

Венцислав Козарев е докторант в катедра „Социално управление” на Стопанския факултет при Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Изследователските му интереси включват проблеми на фирменото управление, свързани със социалните отговорности на бизнеса, иновации и иновационни системи, оценка на въздействието и стратегическо планиране. В дисертационното изследване Венцеслав разглежда над 400 отчета за социална отговорност, публикувани от 500-те най-големи световни компании, и анализира взаимовръзката между технологичните иновации, социалната отговорност и стратегическото управление вкорпорациите. Член на Academy of Management и American Evaluation Association. Имейл: vkozarev@gmail.com

Гергана Дачева – „Съпоставителен анализ на заглавия от българската и френската преса

Доц. д-р Гергана Дачева е преподавател по български език и стилистика, по история на българския книжовен език и по семиотика в Катедрата по български език във Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски”. Основните й интереси са в областта на художествения стил и семиотиката, както и в областта на семиотичната стилистика. В резултат на този интерес са и двете монографии „Семиостилистика” и „Стилистични кодове на комичното в „Записки по българските въстания” на Захари Стоянов и в „Преди да се родя и след това” на Ивайло Петров. Доц. Дачева и автор и множество помагала по български език, както и на „Кратък речник на литературните и лингвистичните термини” (в съавторството с Амелия Личева – 2012 г.). Имейл: g_dach@abv.bg

Дафина Генова „Humor as a Communicative Strategy in Protest”

Проф. д-р Дафина Генова е преподавател в катедрата по британистика във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. Води лекции по семантика и лингвистика на текста в бакалавърските програми и прагматика, анализ на дискурса и когнитивна лингвистика при магистърските програми. Научните и интереси са в областта на прагматиката, философията на езика и вербалния хумор. Дафина Генова е автор на две книги – „За репрезентацията на значението и употребата на езика” (1997) и „Studying Humor Seriously” (2011). Имейл: dafinagenova50@gmail.com

Prof. Dafina Genova teaches at the Department of British and American Studies at the University of Veliko Turnovo Sts. Cyril and Methodius. She teaches semantics and textual linguistics in the BA programs and pragmatics, discourse analysis and cognitive linguistics in the MA programs. Her research interests are in pragmatics, philosophy of language and verbally expressed humor. Prof. Genova is the author of two books: On Meaning Representation and Use of Language (1997р in Bulgarian) and Studying Humor Seriously (2011). email address: dafinagenova50@gmail.com

Десислава Антона – „Реторични и стилистични особености в заглавията на публикациите в блоговете на Иво Инджев и Иван Бедров”

Десислава Антова е завършила Факултета по журналистика и масова комуникация, магистърска програма „Реторика” в същия университет. Имат опит като журналист в различни медии, в това число и във Фокуснюз. Има интереси в областта на медиите, интернет комуникациите и реториката. Имейл: desislava antova bella_sk@abv.bg

Лилия Бурова  „Функционализъм и комуникативна граматика”

Лилия Бурова е главен асистент в Катедрата по германистика и скандинавистика на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Завършила е специалност Немска филология и магистърска програма по езикознание и превод към същата катедра. Работи в областта на диахронната лингвистика и граматиката на съвременния немски език. Имейл: lilia_burova@hotmail.com

Марина Джонова Степени на учтивост в официалната реч”

Марина Джонова e доктор по филология, главен асистент в Катедрата по български език във Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски”. Води упражнения по морфология, синтаксис, писмена комуникация за студенти от бакалавърските и магистърските програми във Факултета по славянски филологии, както и езикова култура във Факултета по класически и нови филологии на СУ. Научните й интереси са в областта на граматиката (морфология и синтаксис) на съвременния български език, устната и писмената комуникация, лингвистичната прагматика, корпусната лингвистика. Имейл: mdjonova@gmail.com

Ирина Перянова – „Министерство на мира” или дискурсът на властта – Русия и Украйна

Ирина Перянова e доцент, д-р в УНСС. Тя преподава бизнес английски. Нейните научни интереси са в областта на прагматиката, анализ на дискурса, интеркултурна комуникация и социална антропология. Автор е на над 60 публикации, свързани с тези теми, на английски, български, руски и други езици. През ноември 2012 г. в английското издателство Cambridge Scholars излиза нейният интердисциплинарен труд The Polyphony of Food. Food through the Prism of Maslow’s Pyramid. Ирина Перянова е член на редколегията на списанието „Чуждоезиково обучение” на Управителния съвет на Българското дружество на англицистите БДБ/ESSE и на Централно-европейската асоциация по канадистика CEAC. Имейл: irinaperianova@yahoo.com

Стоян Буров – „Функционализъм и комуникативна граматика”

Стоян Буров (1951) е професор във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” по съвременен български език. Завършил е специалност Българска филология в посочения университет. От 1982 г. е доктор (PhD), а от 2004 г. – доктор на филологическите науки. Той е автор и съавтор на близо двеста труда, от които три монографии, множество речници, учебници, помагала и др. Работи в областта на българската граматика, лингвистичната историография и прагматиката, както и в областта на лексикографията и обучението по български език като роден и чужд език. Неговите основни приноси са в областта на функционалната граматика, на теорията на семантичното взаимодействие и на теорията на категоризацията.

За него:

1. Проф. д.ф.н. Стоян Панайотов Буров. <http://www.univt.bg/1/?c=userinfo&userid=154>

2. Стоян Буров. Библиография. – Електронно списание LiterNet, 02.08.2013, № 8 (165)

<http://liternet.bg/publish28/stoianburov/bibliografiia.htm>

3.Уикипедия: Стоян Буров.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2 Имейл: stobur@abv.bg

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>