Представяне на авторите – сп. „Реторика и комуникации“, бр. 32, януари 2018 г., СИЕТАР

Aneta Doncheva, Eli PopovaNew approaches to the presentation of Bulgarian regional libraries in the virtual space – enveronments

Dr Aneta Doncheva is Chief Assistant Professor at Sofia University, Faculty of Philosophy, Department of Library and Information Studies and Cultural Policy. Her professional interests include the following topics – national library and information policy (library legislation; planning; projects); library management (library collection resources, finance, personnel); management changes; optimization and efficiency of library activities; public relations and marketing of the library; international library links; management and coordination of projects and programms. Dr Doncheva teaches in the bachelor and master programs the disciplines Librarianship; Library and information resources management; Development of collections; Оrganization and management of libraries; Library management. Email:

Dr Eli Popova is Chief Assistant Professor at Sofia University, Faculty of Philosophy, Department of Library and Information Studies and Cultural Policy. Her professional interests include the role of libraries in modern social processes; the value of libraries for modern users; the demographic, social, cultural and information characteristics of library users and their dynamic changes; the creation of library and information services and products, and the effectiveness of their use (usability); staff and career development in libraries. Dr. Popova offers classes in the field of digitization of the cultural heritage and teaches students of Users and using libraries, Development of the staff in the Library. Email:

Вехбие Балиева – Комуникативно-прагматичен аспект на езиковата интерференция при 5-6-годищни деца билингви

Вехбие Балиева е преподавател по съвременен български език и докторант на свободна подготовка във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Интересите ѝ са насочени към интердисциплинарно изследване на турско-българското двуезичие при деца в предучилищна и в начална училищна възраст. За това способстват няколко факта: дългогодишен учител на деца билингви, психологическо и филологическо образование и носител на двата езика – български и турски. В дисертационното си изследване на базата на когнитивния подход разработва модел на билингвалната езикова личност, а с проведените социолингвистично и психолингвистично изследване на речта и асоциациите на 5 – 6-годишни деца доказва наличието и измеренията на интерференцията на езиково и на когнитивно равнище при билингвите. Email: vehbie_balieva@abv.bg

Георги Цолов – Комуникационни модели за активиране на регионалните общности.

Ас. д-р Георги Цолов, катедра „Регионално развитие“, УНСС. Имейл: g_tsolov@abv.bg

Дияна Димитрова, Димитрина Драганчева – Методически идеи за формиране на интеркултурна компетентност на 7 – 11 – годишни ученици

Дияна Димитрова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, dimitrova_vt@abv.bg

Димитрина Драганчева, СУ „ Св. Климент Охридски“, с. Зверино, общ. Мездра, начален учител, dima_03@abv.bg

Йорданка Стефанова – Вербализиране на невербалния диалог като похват в обучението по дентална медицина

Медицински университет „Проф. П. Стоянов“ , гр. Варна, ул. „Марин Дринов“ 55, Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт. Имейл: jordankastefanoba@abv.bg

Иван Русланов – Специфика и типология на читателските блогове в България

Иван Русланов е докторант в катедра „Медии и обществени комуникации” в УНСС. Получава бакалавърска степен по „Медии и журналистика” и магистърска степен по „Бизнес журналистика” в същата катедра. От 2011 до 2013 г. работи в отдел Култура на вестник „Стандарт”. От 2013 г. работи в програма „Хоризонт” на Българското национално радио – редактор на предаванията „12+3”, „Хоризонт за вас” и „Нещо повече”. Автор е на три книги: романите „Черният ангел: Раждането на един от нас” и „Среднощни светлини”, както и на сборника с разкази „Искри човечност”. Носител е на литературни награди: Специалната награда в конкурса за кратък фантастичен разказ на името на Агоп Мелконян, първо място в конкурсите „Огънят на Орфей” и „Словото на младите”. Имейл: ivan_ruslanov@abv.bg

Йосиф Нунев – Гергьовден – практикът, който обединява носителите на етнокултурни различия

Доц. д-р Йосиф Нунев се дипломира в ЮЗУ „Н. Рилски”, Благоевград. Има опит като учител, бил е заместник-директор и директор на училище. Работил е като експерт в Министерския съвет и в Министерството на образованието и науката, където се занимава с проблемите на образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Йосиф Нунев е автор е на множество научни статии и 5 самостоятелни книги. От учебната 2017-2018г. е избран за доцент във ВТУ за нуждите на Педагогически колеж – Плевен.

Мая Сотирова, Николай Цанков – Игровият подход в обучението по български език на деца билингви в детската градина

Доц. д-р Мая Сотирова, доц. д-р Николай Цанков, преподаватели в Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград. Имейли: mayasotirova@swu.bg, ntzankov@swu.bg

Пенка Ангелова – Български език като втори за деца

Проф. дфн Пенка Ангелова, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, РУ „Ангел Кънчев“, Международно дружество „Елиас Канети“, penka.angelova@eliascanetti.org

Проф. дфн Пенка Ангелова. https://bg.wikipedia.org/wiki/Пенка _Ангелова. ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, РУ „Ангел Кънчев”, председател на Международно дружество Елиас Канети (www.eliascanetti.org ). Литературовед, културолог, джендър-изследовател, преводач. Публикации: четири книги на немски език в германски и български издателства. Elias Canetti. Spuren zum Mythischen Denken, Zsolnay 2005; Europäische Zivilisation, Röhrig Universitätsverlag 2011. Над 200 студии и статии в Австрия, България, Германия, Италия, Полша, Русия, САЩ, Украйна, Унгария. 25 преведени книги. Издателска, съставителска и редакторска дейност, Биобиблиография (2011), e-mail: penka.angelova@eliascanetti.org; pangelova1@gmail.com.

Соня Георгиева

Доц. д-р Соня Георгиева работи в Русенския университет „Ангел Кънчев“. Научните ѝ интереси са в областта на възпитателните, игровите, визуалните технологии. Автор е на над 100 публикации у нас и в чужбина. Мейл: sonya@uni-ruse.bg

Янка Тоцева – Дискриминация, подкрепа или медийна манипулация? (Казусът 1200 стипендии за ученици роми в България)

Янка Тоцева е завършила СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Педагогика”, защитила e дисертацията през 1994 г. Била е преподавател в Шуменския университет, като от 2001 година е доцент по педагогическа реторика и дидактика. От 2013г. работи в Европейския политехнически университет, а от 2016г. е професор по теория и управление на образованието. Член на редакционната колегия на сп. „Реторика и комуникации”. И списание„Погледи“ (Сърбия). Гост-лектор в университети и колежи в Италия, Холандия и Ирландия. Научните й интереси са в областта на образователните информационни технологии, интеркултурното образование и комуникация, реториката и андрагогиката. Автор е на над 100 научни публикации, издадени у нас и в чужбина, сред които книгите: Проблеми на образованието на възрастните(2001), Преподаването – исторически и теоретични проблеми (2001), Реторика (2006), „Управление на комуникациите в образованието” (2015), съавтор на Педагогическа реторика (2000), Разработване и управление на образователни проекти (2008), „Интерактивно обучение на възрастни” (2009), „Управление на бизнес комуникацията“ (2016) и други. Има богат опит в НПО. Участвала е в над 30 национални и международни проекта. Блогър: http://ytotseva.blogspot.com e-mail: y_totseva@abv.bg